הקדמה:

משמרת לילה היא משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00
7 שעות עבודה במשמרת לילה נחשבות ליום עבודה מלא וכל שעה מעבר להן (כלומר החל מהשעה השמינית) תיחשב לשעה נוספת המזכה בגמול
במקום עבודה שעובדים בו במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרות לילה יותר משבוע אחד מתוך שבועיים, מלבד מקרים מסוימים המפורטים בהמשך
שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות, אלא בהיתר

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע, בין היתר, כללים לגבי העבודה במשמרות לילה.

 • סעיף 1 לחוק מגדיר עבודת לילה כעבודה שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר (לפרטים על הגדרת עבודת לילה על-פי חוק עבודת נשים, ראו העסקת נשים במשמרת לילה).
 • סעיף 22(א) לחוק קובע כי במקום עבודה שעובדים בו במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרות לילה לתקופה שמעל שבוע אחד מתוך שבועיים (2 שבועות). עם זאת שר הכלכלה רשאי להתיר סטייה מהוראה זו אם נראה לו שסדרי העבודה, או תפקידו או טובתו של העובד מחייבים או מצדיקים זאת. למידע נוסף ראו איסור עבודת לילה מעל שבוע.
דוגמה
 • עובד החל משמרת בשעה 16:00 בערב וסיים אותה בשעה 02:00 לפנות בוקר (כלומר עבד 10 שעות).
 • לפחות שעתיים מבין שעות המשמרת היו בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר, ולכן היא נחשבת משמרת לילה.
 • עבור 7 שעות, הנחשבות ליום עבודה מלא במשמרת לילה, העובד יקבל שכר רגיל (אלא אם הוסכם במקום עבודתו על שכר גבוה יותר במשמרת לילה).
 • עבור 3 השעות הנוספות העובד זכאי לגמול שעות נוספות.
דוגמה
 • עובד החל משמרת בשעה 04:00 לפנות בוקר וסיים אותה בשעה 12:00 בצהרים (כלומר עבד 8 שעות).
 • לפחות שעתיים מבין שעות המשמרת היו בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר, ולכן היא נחשבת משמרת לילה.
 • עבור 7 שעות העובד יקבל שכר רגיל (אלא אם הוסכם במקום עבודתו על שכר גבוה יותר במשמרת לילה).
 • עבור השעה השמינית העובד זכאי לגמול שעות נוספות.
 • שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות, אלא אם ניתן היתר משר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. למידע נוסף ראו מגבלות על העסקה בשעות נוספות.
 • אם על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה, העובד זכאי לתוספת משמרת, (כלומר עבור כל שעה רגילה העובד מקבל שכר בסיס + תוספת משמרת), יחושב הגמול עבור השעות הנוספות מתוך השכר הכולל את תוספת המשמרת ולא מתוך שכר הבסיס. למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות (בפסקת "גמול שעות נוספות עבור עבודה במשמרות שמשולמת בהן תוספת משמרת").
 • במקרים מסוימים, שהיית עובד במקום העבודה הכוללת שינה במהלך הלילה, לא תיחשב בהכרח כשעות עבודה ולא תזכה אותו בשכר, גם אם נעשתה על-פי דרישת המעסיק (ראו פסק דין בנושא זה בהמשך).
שימו לב
החוק אינו קובע תוספת שכר עבור עבודה במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00) אלא מקצר את תקן שעות העבודה במשמרת לילה ל-7 שעות, אשר אחריהם זכאי העובד לתשלום שעות נוספות. יחד עם זאת, ישנם עובדים הזכאים לתוספת שכר בשל עבודה במשמרת לילה וזאת מכוח צו הרחבה או הסכם קיבוצי שחל עליהם.

מידע לאוכלוסיות עובדים ספציפיות

 • עובדות המועסקות בלילה: חוק עבודת נשים והתקנות הנלוות לו קובעים כללים לגבי תנאי ההעסקה של נשים בלילה. לפרטים נוספים, ראו העסקת נשים במשמרת לילה.
 • הורים יחידניים - הורים יחידניים שבהחזקתם ילד עד גיל 12 רשאים לסרב לעבוד בלילה מסיבות משפחתיות בשעות שבין 24:00 ל-07:30 בבוקר. למעסיק אסור לסרב לקבל לעבודה עובדים כאמור, רק בגלל סירובם לעבוד בשעות אלה למעט במקומות עבודה מסוימים. למידע נוסף ראו :סירוב הורה עצמאי (הורה יחיד) לעבוד בעבודת לילה.
 • עובדות בהיריון: החל מהחודש החמישי להיריון, עובדת שהודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה, לא תועסק בעבודת לילה. למידע נוסף, ראו הגבלת עבודה בהיריון.
 • עובדות לאחר חופשת לידה: עובדת שחזרה מחופשת לידה לא תועסק בעבודת לילה במשך 4 חודשים מתום החופשה. למידע נוסף, ראו הגבלת שעות עבודה לאחר חופשת לידה.
 • עובדי חברות כוח אדם: במקומות עבודה שבהם המעסיק משלם לעובדיו הישירים תוספת שכר עבור כל השעות של משמרת הלילה, הוא מחויב לתת את אותם תנאים גם לעובדי הקבלן. למידע נוסף, ראו זכותון עובדי קבלן כוח אדם.
 • עובדי אולמות וגני אירועים: עובדי משמרת לילה זכאים לגמול עבור שעות נוספות מעבר ל-6 השעות הראשונות. למידע נוסף, ראו גמול עבור שעות נוספות במשמרת לילה לעובדי אולמות וגני אירועים.
 • בני נוער: אין להעסיק בני נוער בעבודת לילה, אלא באישור מיוחד. למידע נוסף, ראו איסור העסקת נוער בעבודת לילה.
 • עובדים בבתי מלון - עובדי משמרת לילה זכאים לגמול עבור שעות נוספות מעבר ל-6 שעות ו-20 דקות. בנוסף, החל מ-22.06.2016 מותר לבתי מלון להעסיק עובדים מסוימים במשמרות לילה במשך שבוע אחד מתוך שבועיים של עבודה.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים