לא ניתן לעקל סכומים שהופקדו לקופת גמל לקצבה (כולל כספי חיסכון פנסיוני ורכיב פיצויים), כל עוד לא התגבשה זכותו של החוסך לקבל את הקצבה
פיצויי פיטורים שהופקדו לקופת פיצויים שאינה משלמת קצבה מוגנים מפני עיקול עד המועד שבו יכול העובד למשוך את הכספים כסכום חד-פעמי, גם אם לא משך אותם בפועל
כספים שאינם כספי פיצויים, ואשר הופקדו לקופת גמל שאינה משלמת קצבה, אינם מוגנים מעיקול, וניתן לעקל אותם בכל עת גם אם טרם הגיע המועד לשחרור הכספים
כאשר אדם מקבל קצבת פנסיה חודשית או קצבת נכות מהביטוח הפנסיוני, כולל קצבת פנסיה תקציבית, ניתן לעקל רק חלק מהקצבה ולא את כולה, ויש להשאיר בידי אותו אדם סכום מינימלי הקבוע בחוק


קיימות הגבלות על האפשרות להטיל עיקול על כספים המופקדים בקופות גמל, בביטוח פנסיוני או בקופות פיצויים.

 • כאשר מעסיק מפריש מדי חודש את פיצויי הפיטורים (חלקן או כולם) לביטוח פנסיוני או לקופת גמל המיועדת לקצבה, לא ניתן לעקל אותם, עד למועד שבו רשאי העובד לקבל את הקצבה החודשית.
 • כמו כן כספי פנסיה שהופקדו לביטוח פנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) המיועדים לתשלום קצבה חודשית לעובד בעתיד, מוגנים מפני עיקול כל עוד לא הגיע המועד לקבלת הקצבה.
 • גם כספים המופקדים לקופת גמל שלא במסגרת ביטוח פנסיוני ושלא במסגרת תשלום פיצויי פיטורים, אינם ניתנים לעיקול בתנאי שהם מיועדים לתשלום קצבה חודשית בעתיד, כפי שמפורט בהמשך.
 • כספי פיצויים המופקדים בקופת גמל או בקרן פיצויים שאינן מיועדות לקצבה, מוגנים מפני עיקול עד המועד שבו יכול העובד למשוך את הסכום שנצבר בהן.
 • עם זאת, במקרה שקרן הפנסיה עצמה העניקה הלוואה לחוסך, והוא הסכי לשעבד את כספי החיסכון הפנסיוני שלו כנגד ההלוואה, מותר יהיה לקרן הפנסיה לעקל את הכספים אם החוסך לא יעמוד בהחזר ההלוואה.
 • כספים שאינם כספי פיצויים ואשר מופקדים בקופת גמל שאינה מיועדת לקצבה, כלומר ניתנים למשיכה בסכום חד-פעמי, אינם מוגנים מפני עיקול.
 • בכל מקרה היחידים שיכולים לבקש להטיל עיקול על כספים אלה הם נושים של העובד (אנשים שהעובד חייב להם כספים) ולא נושים של המעסיק.

מי זכאי?

 • עובד שמעסיקו הפריש את כספי פיצויי הפיטורים (כולם או חלקם) באופן שוטף לקופת פיצויים או לקופת גמל לתשלום פיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
 • עובד שהוא ומעסיקו הפרישו כספים לביטוח פנסיוני של העובד.
 • עובד שהוא או מעסיקו הפרישו כספים לקופת גמל המיועדת לתשלום קצבה חודשית (להבדיל מקופת גמל המשלמת את הסכום שנצבר כסכום חד-פעמי).

תהליך מימוש הזכות

 • הכספים מוגנים באופן אוטומטי מפני עיקול.
 • ניתן להטיל עיקול על הסכומים אך ורק במועדים ובמגבלות המפורטים להלן.
 • בכל מקרה עיקול יוטל באמצעות הליך בבית המשפט או בלשכת ההוצאה לפועל.
 • היחידים שיכולים לבקש לעקל את הסכומים הם הנושים של בעל החיסכון (העובד או החוסך) ולא נושיו על המעסיק.

פיצויי פיטורים המופקדים לקופת גמל לקצבה, כולל ביטוח פנסיוני

 • כאשר מדובר בכספי פיצויי פיטורים המופקדים לקופת פיצויים המיועדת לתשלום קצבה או המופרשים מדי חודש כרכיב פיצויים בביטוח פנסיוני (בקופת גמל, בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים), לא ניתן לעקל אותם כל עוד כספים אלה נשארים בקופה או בקרן ומיועדים לתשלום קצבת פנסיה חודשית או קצבת נכות חודשית במקרה של אבדן כושר עבודה.
 • כל עוד מופקדים הכספים בקופת גמל המיועדת לתשלום קצבה, לא ניתן לעקל את הסכומים, גם אם העובד יכול למשוך אותם ולהעבירם לשימושו (למשל, ע"י משיכת רכיב הפיצויים בלבד). העובדה שהעובד יכול לבחור למשוך את כספי הפיצויים כסכום חד-פעמי גם טרם הגיעו לגיל פרישה במקום להשאירם בקופה, אינה מאפשרת להטיל עליהם עיקול, כל עוד כספים אלה מופקדים בקופה ומיועדים לתשלום קצבה חודשית בעתיד.
 • כאשר מתגבשת זכותו של העובד לקבל את הקצבה (למשל, כאשר הגיע לגיל פרישה מעבודה המזכה אותו בקצבת פנסיה חודשית או במקרים של נכות או מוות המזכים אף הם בקצבה), יכולים נושיו לבקש להטיל עיקול על כספים אלה.
  • במקרה כזה ניתן יהיה לעקל את הסכום שיגיע לו באותה עת, כלומר את הסכום שהוא יהיה זכאי לקבל מדי חודש כקצבה, ולא את הסכום הכולל שנצבר בקופה או בקרן. (הסכום שהוא יקבל מדי חודש מושפע לא רק מהסכום שנצבר בקופה או בקרן אלא גם מנתונים נוספים, כמו מקדם המרה).
  • עם זאת לא ניתן לעקל את מלוא הקצבה, ויש להשאיר בידי מקבל הקצבה סכום מינימלי הקבוע בחוק. למידע נוסף שכר עבודה שלא ניתן לעקל או לשעבד.
 • אם העובד מושך או מבקש למשוך את כספי הפיצויים לפני מועד זכאותו לקצבה, ניתן לעקל כספים אלה.
 • בכל מקרה, נושים של המעסיק לא יכולים להטיל עיקול על כספים אלה (גם בעתיד כשכספים אלה ישוחררו מהקופה), שכן מדובר בכספים השייכים לעובד ולא למעסיק.

כספי פיצויים המופקדים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

 • כאשר מעסיק מפריש את כספי הפיצויים (כולם או חלקם) לקרן פיצויים או לקופת גמל לפיצויים, לא ניתן לעקל אותם כל עוד לא התגבשה זכותו של העובד למשוך אותם.
 • אם מדובר בקרן פיצויים או בקופה שאינן משלמות קצבה (כלומר הכספים ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי), ניתן יהיה להטיל עיקול על הסכומים שנצברו ולהיפרע מהם, רק כאשר העובד עצמו יהיה זכאי למשוך אותם (למשל עם סיום העסקתו ובתנאי שהמעסיק אינו זכאי לקבל לידיו את הכספים חזרה). העובדה שהכספים נותרו בקרן, רק משום שטרם נעשתה הפעולה הטכנית של משיכתם ע"י העובד, לא יכולה לאפשר לו להשתחרר מתשלום חובותיו לנושיו, ולכן ניתן להטיל עיקול על הכספים בנקודת זמן זו.
 • אם מדובר בקופת גמל המשלמת קצבה, והכספים שהופקדו בה מיועדים לתשלום קצבה, ניתן יהיה לעקל את הסכומים רק כאשר תתגבש זכותו של העובד לקבל את הקצבה (למשל בהגידו לגיל פרישה או במקרים של נכות או מוות) או אם העובד יבקש למשוך את הכספים שהצטברו כסכום חד-פעמי.
  • במקרה כזה ניתן יהיה לעקל רק את הסכומים שיגיעו לו מדי חודש כקצבה ולא את מלוא הסכום שנצבר בקופה.
  • עם זאת לא ניתן לעקל את מלוא הקצבה, ויש להשאיר בידי מקבל הקצבה סכום מינימלי הקבוע בחוק. למידע נוסף שכר עבודה שלא ניתן לעקל או לשעבד.

כספים המופקדים לקופת גמל או לקרן פנסיה שאינם כספי פיצויים

 • כספים המופקדים לחיסכון פנסיוני (תגמולי עובד ותגמולי מעביד שאינם רכיב הפיצויים) לא ניתנים לעיקול עד שתתגבש זכותו של החוסך לקבל את הקצבה החודשית (למשל בהגיעו לגיל פרישה מעבודה או במקרה של נכות או מוות המזכים בקצבה חודשית). ההליך והמגבלות זהים לאלה שחלים במקרה של כספי פיצויים המופקדים לקופת גמל לקצבה (ראו למעלה).

כספי קצבת פנסיה תקציבית

 • קצבת פנסיה תקציבית מוגנת חלקית מפני עיקול. יש להבטיח כי בידי מקבל הקצבה יישאר לפחות הסכום הגבוה מבין שני הסכומים הבאים:
 • ההגנה תקפה גם לקצבאות פרישה וקצבאות נכות המשולמות לעובדים/גמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית, וכן קצבאות שאירים המשולמות לשאיריהם של אותם עובדים או גמלאים.
 • חלק מקצבת פנסיה תקציבית המועבר או אמור לעבור אל בן הזוג לשעבר של הגמלאי עקב פסק דין שקובע זאת לא ניתן לעיקול, אלא אם הסכים לכך בן הזוג לשעבר.

חשוב לדעת

 • כספים שאינם כספי פיצויים, ואשר הופקדו לקופת גמל שאינה מיועדת לקצבה (כלומר, כספים שניתנים למשיכה כסכום חד-פעמי) אינם מוגנים מפני עיקול, וניתן לעקל אותם בכל עת, גם אם טרם הגיע המועד למשיכת הכספים, וגם אם משיכת הכספים לצורך מימוש העיקול כרוכה בתשלום מס.
דוגמה
 • אדם בן 50 חסך במשך מספר שנים בקופת גמל שעל-פי תנאיה, ניתן למשוך את הכספים, שהצטברו בה, כסכום חד-פעמי, כאשר המובטח יגיע לגיל 60.
 • נושה של אותו אדם מבקש להטיל לעיקול על הכספים שהצטברו בקופת הגמל ולכסות באמצעותם את החוב.
 • ניתן להטיל על הכספים עיקול (במסגרת הליכים בבית המשפט או בלשכת ההוצאה לפועל) ולהורות על שבירת קופת הגמל ומשיכה מיידית של הכספים שנצברו בה.
 • במקרה כזה, אם המבוטח טרם הגיע לגיל 60, הוא יחויב בתשלום מס הכנסה בשיעור 35% מהסכום שנצבר בקופה, בשל משיכת הכספים לפני המועד.
 • כאשר העובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק (ולא מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני), ניתן להטיל על כספים אלה עיקול החל מהמועד שבו על המעסיק לשלם אותם (עם סיום יחסי העבודה), גם אם סכומים אלה טרם שולמו לעובד ונמצאים עדיין בידי המעסיק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים