מי שהגישו תביעה לגמלת סיעוד ומעוניינים לערער על החלטת פקיד התביעות לגבי רמת תלותם בזולת, יכולים להגיש ערעור לוועדה מייעצת, שתבדוק שוב את מצבם ותייעץ לפקיד התביעות אם לשנות את החלטתו
אם החלטת פקיד התביעות נותרה ללא שינוי או שמעוניינים לערער על החלטה בעניין הגמלה שאינה קשורה לקביעת התלות, ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה
לפרטים על אפשרויות הערעור של תובעי גמלת סיעוד בנושאים אחרים ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לגמלת סיעוד
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שהגישו תביעה לגמלת סיעוד ומעוניינים לערער על החלטת פקיד התביעות לגבי מידת תלותם בזולת והצורך שלהם בהשגחה, יכולים להגיש ערעור לוועדה מייעצת.

 • הוועדה המייעצת תבחן שוב את התלות של מגישי הערעור ותייעץ לפקיד התביעות אם יש מקום לשנות את ההחלטה.
 • הוועדות המייעצות פועלות בצפון, במרכז ובדרום הארץ, עבור תושבי אותו אזור, בהתאם למפורט באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שעברו בדיקת תפקוד במסגרת תביעתם לגמלת סיעוד והם או באי כוחם מעוניינים לערער על ההחלטה שהתקבלה לגבי מידת תלותם בזולת בפעולות היום יום, מידת הצורך שלהם בהשגחה, או התקופה שבה היו תלויים בעזרת הזולת או זקוקים להשגחה.
 • ניתן לערער במקרים שבהם התביעה נדחתה לחלוטין או שנקבעה תלות ברמה חלקית.

שלבי ההליך

 • יש להגיש מכתב ערר לסניף המוסד לביטוח לאומי המטפל, בתוך 60 ימים מהיום שנמסרה לתובע ההודעה בעניין תביעתו.
 • הערר צריך להיות מנומק ומפורט, בצירוף מסמכים, אם ישנם, התומכים בטענות העורר (מגיש הערר).
 • יש לציין אם מעוניינים שהדיון יתקיים בנוכחות העורר (או נציגו), או שהדיון יתקיים ללא נוכחותם, על סמך מסמכים בלבד.
 • הדיון בוועדה המייעצת יערך בתוך 60 ימים מהיום שהתקבלה בקשת הערר ונימוקיה.
 • ההזמנה לדיון בוועדה תישלח לעורר 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון (אלא אם כן העורר הסכים להתייצב לבדיקה בתוך זמן קצר יותר).
 • הוועדה, המורכבת מרופא ואחות, תבדוק את העורר, אולם היא רשאית (בהסכמתו) לדון בערר על סמך מסמכים בלבד.
 • העורר רשאי להיות מיוצג בפני הוועדה על-ידי כל אדם מטעמו, כולל הרופא המטפל בו או רופא מומחה בגריאטריה.
 • הוועדה רשאית לייעץ לפקיד התביעות אם לבטל או לשנות את החלטתו, או להשאירה ללא שינוי.
 • החלטת הוועדה תימסר בכתב לעורר, או בהתאם לנסיבות, לבא כוחו או לאדם אחר המייצג אותו.

אי התייצבות בפני הוועדה

 • במקרה שהעורר לא התייצב בפני הוועדה במועד שהוזמן אליו, ייקבע מועד חדש לדיון.
 • אם העורר לא התייצב בפני הוועדה גם במועד החדש שנקבע ולא הודיע על כך 24 שעות לפחות לפני קיום הוועדה, או שלא נתן סיבה מתקבלת על הדעת, הוועדה רשאית לדון ולהחליט בערר שלא בנוכחותו. אם נבצר מהוועדה להחליט בעניינו, הערר יידחה.

החזר הוצאות נסיעה

 • מי שהופיע בפני הוועדה, זכאי להחזר הוצאות נסיעה מביתו אל מקום התכנסות הוועדה, לפי התעריף המקובל בתחבורה הציבורית.
 • עורר שאינו יכול להשתמש בתחבורה הציבורית, בשל מצב בריאותו או מקום מגוריו, זכאי להחזר לפי התעריף הזול ביותר לתחבורה המתאימה בנסיבות העניין.
 • לקבלת ההחזר, יש למלא טופס מיוחד שיינתן במקום שמתקיימת בו הוועדה ולצרף את הקבלות המעידות על הוצאות הנסיעה.

ערעור לבית הדין האזורי לעבודה

 • במקרים שבהם החלטת פקיד התביעות נותרה ללא שינוי (או אם מעוניינים לערער על החלטה בעניין הגמלה שאינה קשורה לקביעת התלות), ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה.
 • יש להגיש את הערעור לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 ימים מהיום שהתקבלה ההודעה לגבי תוצאות הערעור לוועדה המייעצת.
 • לפרטים נוספים, ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
 • בערעור לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע של משרד המשפטים (הסיוע ניתן ללא התנייה בקריטריונים כלכליים).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים