הקדמה:

מי שהגישו תביעה לגמלת סיעוד ומעוניינים לערער על ההחלטה שניתנה לגבי מידת תלותו של המבוטח בזולת, יכולים להגיש ערעור לוועדה לעררים
אם מעוניינים לערער על החלטת הוועדה לעררים (או לערער על החלטה בעניין הגמלה שאינה קשורה לקביעת התלות), ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שהגישו תביעה לגמלת סיעוד ומעוניינים לערער על החלטת פקיד התביעות לגבי מידת תלותו של המבוטח בזולת בפעולות היום יום והצורך בהשגחה, יכולים להגיש ערעור לוועדה לעררים.

 • ועדות העררים פועלות ב-3 מקומות בארץ (בצפון, במרכז ובדרום הארץ) עבור תושבי אותו אזור, בהתאם למפורט באתר המוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטחים שעברו בדיקת תפקוד במסגרת תביעתם לגמלת סיעוד והם או באי כוחם מעוניינים לערער על ההחלטה שהתקבלה לגבי מידת תלותם בזולת (במקרים שהתביעה נדחתה לחלוטין או שנקבעה תלות ברמה חלקית).

שלבי ההליך

 • יש להגיש מכתב ערר לסניף המוסד לביטוח לאומי המטפל, בתוך 60 ימים מהיום שנמסרה לתובע ההודעה בעניין תביעתו.
 • הערר המוגש צריך להיות מנומק ומפורט, בצירוף מסמכים התומכים בטענות העורר (אם ישנם).
 • יש לציין אם מעוניינים שהדיון יתקיים בנוכחות העורר (או נציגו), או שהדיון יתקיים ללא נוכחותם, על סמך מסמכים בלבד.
 • הדיון בוועדת הערר יערך בתוך 60 ימים מהיום שהתקבלה בקשת הערר ונימוקיה.
 • ההזמנה לדיון בוועדה תישלח לעורר 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון (אלא אם כן העורר הסכים להתייצב לבדיקה בתוך זמן קצר יותר).
 • הוועדה, שהרכבה כולל שני רופאים, תבדוק את העורר, אולם היא רשאית (בהסכמתו) לדון בערר על סמך מסמכים בלבד.
 • העורר רשאי להיות מיוצג בפני הוועדה על-ידי כל אדם מטעמו, כולל הרופא המטפל בו או רופא מומחה בגריאטריה.
 • ועדת העררים רשאית לאשר, לבטל, או לשנות את החלטת פקיד התביעות בנושאים אלה:
  • מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת
  • הצורך בהשגחה על המבוטח
  • התקופה שבה היה המבוטח תלוי בעזרת הזולת או זקוק להשגחה
 • החלטת הוועדה תימסר בכתב לעורר, או בהתאם לנסיבות, לבא כוחו או לאדם אחר המייצג אותו. אם ביקש זאת, יימסרו לעורר (או לנציגו) גם העתק של ההחלטה, של נימוקיה ושל חוות הדעת שנתן הרופא המומחה מטעמו (אם נכח בוועדה).

אי התייצבות בפני הוועדה

 • במקרה שהעורר לא התייצב בפני הוועדה במועד שהוזמן אליו, ייקבע מועד חדש לדיון.
 • אם העורר לא התייצב בפני הוועדה גם במועד החדש שנקבע ולא הודיע על כך 24 שעות לפחות לפני קיום הוועדה, או שלא נתן סיבה מתקבלת על הדעת, הוועדה רשאית לדון ולהחליט בערר שלא בנוכחותו. אם נבצר מהוועדה להחליט בעניינו, הערר יידחה.

החזר הוצאות נסיעה

 • מי שהופיע בפני הוועדה, זכאי להחזר הוצאות נסיעה מביתו אל מקום התכנסות הוועדה, לפי התעריף המקובל בתחבורה הציבורית.
 • עורר שאינו יכול להשתמש בתחבורה הציבורית, בשל מצב בריאותו או מקום מגוריו, זכאי להחזר לפי התעריף הזול ביותר לתחבורה המתאימה בנסיבות העניין.
 • לקבלת ההחזר, יש למלא טופס מיוחד שיינתן במקום שמתקיימת בו הוועדה ולצרף את הקבלות המעידות על הוצאות הנסיעה.

ערעור על החלטתה של ועדת העררים

 • ניתן לערער על החלטתה של ועדת העררים לבית הדין האזורי לעבודה.
 • יש להגיש את הערעור לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מהיום שהתקבלה ההודעה הכתובה לגבי ההחלטה של ועדת העררים.
 • לפרטים נוספים, ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
 • בערעור לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע של משרד המשפטים (הסיוע ניתן ללא התנייה בקריטריונים כלכליים).

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים