הקדמה:

סכומים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו פטורים מתשלום מס הכנסה כל עוד הסכום הכולל אינו עולה על תקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-12,340 ש"ח כפול מספר שנות העבודה
אם גובה הסכומים הכולל עולה על תקרה זו, הפטור יינתן עד התקרה, ושאר הסכום יחויב במס הכנסה
אם השכר האחרון של העובד נמוך מ-12,340 ש"ח, ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה


ככלל, כספים המשולמים לעובד מחויבים במס הכנסה, המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים סכומים אלה בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).

 • ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על תשלומים אלה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. הסכום הכולל של כל התשלומים שמשולמים לעובד עקב סיום עבודתו (כולל: מענק פרישה, פיצוי הפיטורים המשולמים לעובד בפועל ולא נשארים בקופת הגמל, פדיון ימי מחלה, חלף הודעה מוקדמת וכיו"ב) אינו עולה על שכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה (לפי השכר האחרון).
  2. גובה כל הסכומים המשולמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו אינו עובר את התקרה העומדת על 12,340 ש"ח (נכון ל-2021) לכל שנת עבודה.
 • אם הסכומים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו נמוכים מהתקרה (12,340 X‏ שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,340 ש"ח לכל שנה.

מי זכאי?

 • עובד המקבל ממעסיקו או מקופת גמל תשלומים עקב סיום עבודתו.
דוגמה
דוגמאות לתשלומים המשולמים לעובד בסיום עבודתו ומחויבים בניכוי מס הכנסה במועד קבלתם
 • עובד קיבל תשלום פיצויי פיטורים ישירות מהמעסיק (תשלומים ששולמו לעובד בפועל ולא הופקדו לקופת גמל או לביטוח פנסיוני).
 • עובד משך מקופת גמל (מקופת פיצויים או מהביטוח הפנסיוני) את כספי הפיצויים שהצטברו בה.
 • עובד קיבל מענק פרישה עם סיום עבודתו.
 • עובד קיבל מענק הסתגלות (מענק שעשוי להינתן לעובד בעת פרישה על-פי הסכם העבודה שלו).
 • עובד קיבל פדיון דמי מחלה (תשלום עבור ימי המחלה שצבר ולא ניצל במהלך עבודתו).
 • עובד שפוטר או התפטר והמעסיק ויתר על העסקתו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ועקב כך קיבל תשלום "חלף הודעה מוקדמת".
 • הפטור יינתן על הסכומים שאינם עוברים את התקרה (שכר חודשי אחרון כפול מספר שעות העבודה אצל המעסיק ולא יותר מ-12,340 ש"ח כפול מספר שנות העבודה).
 • אם הסכום הכולל המשולם לעובד עובר את התקרה, יינתן הפטור עד התקרה, ויתרת הסכום תהיה חייבת במס הכנסה לפי מדרגת המס שבה נמצא העובד בעת קבלת התשלום.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • פקיד השומה שקיבל לידיו את טופס 161 של המעסיק, יעביר הנחיות באשר לאופן המיסוי אל המעסיק ואל החברה המנהלת את קופת הגמל שבה נמצאים הכספים.
 • המעסיק או החברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את המס במקור מכל סכום שעולה על התקרה ושמועבר לידי העובד.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים