תשלומים שמקבל עובד עם סיום העסקתו, המפורטים בהמשך, פטורים מתשלום מס הכנסה כל עוד הסכום הכולל אינו עולה על תקרה של שכר אחרון כפול 1.5 כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-13,750 ₪ כפול מספר שנות העבודה
אם הסכום גבוה יותר, ניתן להשאיר חלק מכספי הפיצויים שהופקדו בביטוח הפנסיוני או בקופת גמל, ולמשוך מהן רק את הסכום שלא עולה על התקרה
ניצול הפטור ממס עשוי לפגוע בהטבת מס עתידית על קצבת הפנסיה, ועובד רשאי לבחור שלא לנצל את הפטור ממס
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן
למידע רשמי ראו אתר רשות המסים


בעיקרון, כספים המשולמים לעובד בסיום עבודתו מחויבים במס הכנסה, המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים סכומים אלה בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).

 • עם זאת, ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על הסכום הכולל של התשלומים המפורטים בהמשך, וזאת עד לסכום הנמוך מבין 2 האפשרויות הבאות :
  1. משכורת וחצי עבור כל שנת עבודה (לפי השכר האחרון).
  2. 13,750 ₪ (נכון ל-2024) לכל שנת עבודה.
 • אם הסכום הכולל המשולם לעובד עובר את התקרה, יינתן הפטור עד התקרה, ויתרת הסכום תהיה חייבת במס הכנסה לפי מדרגת המס שבה נמצא העובד בעת קבלת התשלום.
 • עובד יכול לערוך תכנון מס באמצעות השארת חלק מכספי הפיצויים שהופקדו בביטוח הפנסיוני או בקופת גמל, ולמשוך מהן רק את הסכום שלא עולה על התקרה, כפי שמפורט בהמשך.
אזהרה
ניצול הפטור עשוי לפגוע בהטבת מס שתינתן על קצבת הפנסיה שיקבל העובד בעתיד
במקרים מסוימים ייתכן שעדיף לעובד שלא לנצל את הפטור (למשל אם העובד יכול ליהנות מהטבות מס אחרות וכיו"ב). מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס על כדאיות הפטור בהתאם לנתוניו האישיים של העובד לפני קבלת החלטה בעניין.

מי זכאי?

 • עובד שעם סיום עבודתו קיבל מהמעסיק או מקופת גמל את אחד או יותר מהתשלומים הבאים:
  • פיצויי פיטורים שקיבל העובד ישירות מהמעסיק (תשלומים ששולמו לעובד בפועל ולא הופקדו לקופת גמל או לביטוח פנסיוני)
  • פיצויי פיטורים שמשך העובד מקופת גמל (מקופת פיצויים או מהביטוח הפנסיוני)
  • תשלום "חלף הודעה מוקדמת" שמשולם לעובד שפוטר או התפטר והמעסיק ויתר על העסקתו בתקופת ההודעה המוקדמת
  • מענקים שונים שקיבל העובד לרגל הפסקת עבודתו, כמו: מענק הסתגלות, מענק פרישה וכו'
  • פדיון ימי מחלה (תשלום עבור ימי מחלה שלא נוצלו).
שימו לב
אין פטור ממס הכנסה על פדיון חופשה שנתית, על פדיון דמי הבראה ועל הפרשי שכר המשולמים לעובד בסיום עבודתו.
 • הפטור יינתן על הסכומים שלא עוברים את התקרה (שכר חודשי אחרון כפול 1.5 כפול מספר שנות העבודה אצל המעסיק ולא יותר מ-13,750 ₪ כפול מספר שנות העבודה (נכון ל-2024).
 • אם הסכום הכולל המשולם לעובד עובר את התקרה, יינתן הפטור עד התקרה, ויתרת הסכום תהיה חייבת במס הכנסה לפי מדרגת המס שבה נמצא העובד בעת קבלת התשלום.
דוגמה
 • עובד עבד 10 שנים אצל אותו מעסיק עד לפיטוריו. משכורתו האחרונה היתה 7,000 ₪.
 • עקב סיום עבודתו שילם לו המעסיק חלף הודעה מוקדמת בסך 7,000 ₪ והשלמת פיצויי פיטורים בסך 20,000 ₪ ובסה"כ 27,000 ₪.
 • תקרת הפטור היא הנמוכה מבין 2 האפשרויות הבאות:
  • 1.5 כפול 7,000 ₪ כפול 10 שנות עבודה =105,000 ₪
  • 13750× 10 = 137,500 ₪
  • תקרת הפטור לתשלום מס הכנסה היא 105,000 ₪
 • מאחר ולעובד שולמו רק 27,000 ₪, כל התשלומים שקיבל עקב סיום עבודתו פטורים ממס.
דוגמה
 • עובד עבד 10 שנים אצל אותו מעסיק עד לפיטוריו. משכורתו האחרונה היתה 20,000 ₪.
 • עקב סיום עבודתו שילם לו המעסיק חלף הודעה מוקדמת בסך 20,000 ₪ וומענק הסתגלות בסך 150,000 ₪ ובסה"כ 170,000 ₪.
 • תקרת הפטור היא הנמוכה מבין 2 האפשרויות הבאות:
  • 1.5 כפול 20,000 ₪ כפול 10 שנות עבודה =300,000 ₪
  • 13750× 10 = 137,500 ₪
  • תקרת הפטור לתשלום מס הכנסה היא 137,500 ₪ וסכום זה יהה פטור מתשלום מס הכנסה
 • ההפרש בסך 32,500 ₪ בין התשלומים ששולמו לעובד לסכום הפטור, יחוייב במס לפי מדרגות המס של העובד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס 161 ולציין את הסכומים שהתקבלו ואת גובה הסכום הפטור ממס (ככל שהעובד מעוניין בניצול הפטור).
 • המעסיק או החברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את המס במקור מכל סכום שעולה על התקרה ושמועבר לידי העובד.
שימו לב
טופס 161 חדש
 • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
 • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
 • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.

קבלת פטור כשהסכום עולה על התקרה

 • כאשר הסכום הכולל שמשולם לעובד בסיום עבודתו עולה על התקרה, ופיצויי הפיטורים או חלקם מופקד בביטוח הפנסיוני או בקופת גמל, ניתן לקבל פטור על חלק מהסכום (עד התקרה) על ידי השארת חלק מהכספי הפיצויים או כולם בקופת הגמל.
 • באופן הזה ניתן להבטיח כי גובה הסכום שיקבל העובד לידיו לא יעלה על התקרה והוא לא יחויב בתשלום מס הכנסה.
 • ניתן לעשות זאת באחת מ-2 הדרכים הבאות:
  1. רצף קצבה
   • העובד ימשוך מקופת הגמל רק חלק מסכום הפיצויים באופן שסכום הפיצויים שיקבל לידיו בפועל (מהמעסיק או מקופת הגמל) בצירוף הסכומים האחרים ששולמו לו לא יעלו על התקרה הפטורה ממס (וכך לא יידרש לשלם עליהם מס).
   • את היתרה הוא ישאיר בקופת הגמל וימשוך אותה כקצבת פנסיה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות).
   • למידע נוסף ראו רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית).
  2. רצף פיצויים
   • העובד ישאיר את כל כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולא ימשוך אותם, והוא יצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקיו הבאים (רצף פיצויים).
   • באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד.
   • ניתן לעשות זאת לגבי מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים.
   • למידע נוסף ראו רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד).
 • למידע על אופן ייעוד הכספים ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון, יועץ מס או יועץ פנסיוני לפני קבלת החלטה בעניין.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

חשוב לדעת

שאלות נפוצות

האם הפטור ממס עלול להשפיע על הטבות מס עתידיות? באיזה אופן?

כן. אם מושכים את הפיצויים מתוך הביטוח הפנסיוני ומבקשים לנצל את הפטור ממס עליהם, הדבר עשוי להקטין את גודל הטבת המס בעתיד עם קבלת קצבת הפנסיה החודשית. על קצבת פנסיה יש פטור ממס עד סכום מסוים. במקרה שנמשכו פיצויים הפטורים ממס, הסכום שיהיה פטור ממס מתוך קצבת הפנסיה העתידית יהיה קטן יותר.

האם משתלם לי יותר להשאיר את כספי הפיצויים בקרן הפנסיה ולא למשוך אותם? האם יש הטבה כלשהי?

הדבר תלוי בגורמים רבים: התשואה שקרן הפנסיה יכולה להניב מול התשואות שתוכל לייצר בעצמך בעזרת הכסף; הצורך האישי שלך בכסף; הטבת המס (אם מנצלים פטור ממס על פיצויים, בעתיד תתחיל קרן הפנסיה להיות ממוסה מסכום קטן יותר). גם בעת השארת הפיצויים בקרן יש לבחור בין ייעוד הכספים: השארת הכספים ככספי פיצויים שיצורפו לכספי הפיצויים מהמעסיקים העתידיים (רצף פיצויים); או ייעוד הכספים לחיסכון הפנסיוני והגדלת קצבת הפנסיה החודשית. למידע נוסף ראו: מה עושים עם כספי הפיצויים.

עבדתי 10 שנים בשכר של 10,000 ש"ח, וכספי הפיצויים שהמעסיק הפריש לקרן הפנסיה (100,000 ₪) צברו רווחים והגיעו לסכום של 150,000 ₪. לאור העובדה שסכום הפיצויים שהופרש לפנסיה הוא נמוך מ-13,750 ₪ בכל שנה, האם אני זכאי לפטור, אף שהסכום שהצטבר גבוה יותר?

לא. ניתן לקבל פטור רק על סכום שלא עולה על מכפלה של 13,750 ₪ X‏ מספר שנות העבודה, גם אם הסכום שהופקד לאורך השנים היה נמוך יותר. מה שקובע זה הסכום שמקבל העובד בפועל לידיו (הן מהמעסיק והן מהביטוח הפנסיוני). אם סכום זה גבוה יותר מהמכפלה של 13,750 ₪ X‏ מספר שנות העבודה, העובד יהיה חייב לשלם מס על החלק מהסכום שעולה על המכפלה הנ"ל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים