הקדמה:

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל את הקצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם
הסכום הכולל מההכנסות מהעבודה ומקצבת הנכות יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד
לחישוב סכום הקצבה בהתאם לסכום ההכנסה מעבודה, ניתן להיעזר במחשבון מקוון או במחשבון קולי בטלפון: 02-6463555
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


סרטון המוסד לביטוח לאומי בנושא חוק לרון

מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל את הקצבה בהתאם לגובה הכנסותיהם.

 • הכנסות שלא מעבודה (כגון פנסיה ותגמולים או הכנסה מרכוש) אינן משפיעות על סכום הקצבה הבסיסי, אלא עשויות להשפיע רק על תוספת התלויים.
 • למי שהחלו לעבוד לא יחול שינוי בזכאות להטבות הנלוות לקצבת הנכות, כל עוד הם זכאים לקצבת נכות.
 • מי שזכאותם לקצבת נכות תבוטל בשל הכנסות גבוהות מעבודה, ימשיכו להיות זכאים להטבות הנלוות למשך 3 שנים לאחר מכן.
 • בעלי דרגת אי-כושר חלקית (60%, 65% או 74%) שמקבלים תוספת תלויים ומתחילים להרוויח מסכום מסוים ומעלה, יקבלו תוספת בשיעור מלא (100%) במקום התוספת החלקית שקיבלו לפני כן.

סכומי הקצבה בהתאם לדרגת אי הכושר ולגובה ההכנסות מהעבודה

מי זכאי?

טיפ
למי שהחלו לעבוד תישאר אותה דרגת אי-כושר למשך התקופה שנקבעה להם הדרגה (אם נקבעה להם דרגת אי-כושר יציבה, היא תישאר ללא הגבלת זמן).

תהליך מימוש הזכות

 • מקבל קצבת נכות שמתחיל לעבוד צריך ליידע על כך את מחלקת נכות במוסד לביטוח לאומי:
  • מי שהחל לעבוד כשכיר יישלח תלושי שכר.
  • עובד המועסק ללא תלוש ימציא אישור מהמעסיק על שכרו עם ציון מספר תיק המעסיק בביטוח הלאומי.
  • מי שהחל לעבוד כעצמאי יודיע על תחילת עבודתו.
 • ניתן להעביר את המסמכים באופן מקוון, או באמצעות הפקס, הדואר או תיבת השירות של הסניף הקרוב.
 • מי שחל שינוי בגובה שכרו לאחר שהחל לעבוד, יעדכן באותו אופן את המוסד לביטוח לאומי.

תשלום דמי ביטוח בריאות

 • למקבלי קצבת נכות מנוכים מהקצבה דמי ביטוח בריאות, ולמי שמתחיל לעבוד, מנוכים דמי ביטוח בריאות ממשכורתו.
 • לכן, ניכוי דמי הבריאות מהקצבה יופסק לאחר קבלת תלוש השכר הראשון והדיווח למוסד לביטוח לאומי על התחלת העבודה.

קבלת קצבה לאחר הפסקת העבודה או הפחתה בהיקפה

 • מי שהפסיק לעבוד ולפני כן נקבעה לו דרגת אי כושר יציבה, יקבל שוב את קצבת הנכות כפי שהיתה לפני שהתחיל לעבוד, ללא צורך בבדיקות נוספות או בהגשת תביעה מחדש. זכאותו תחודש ללא התניה במשך התקופה שעבד.
 • לשם כך, עליו להמציא "אישור הפסקת עבודה מהמעסיק".
 • ניתן להעביר את האישור באופן מקוון, או באמצעות הפקס, הדואר או תיבת השירות של הסניף הקרוב.
 • כמו כן, מי שנקבעה לו דרגת אי כושר יציבה והכנסתו מהעבודה פחתה מהסכום המינימלי שנקבע, יקבל שוב את קצבת הנכות שקיבל לפני כן ללא צורך בבדיקות או בתביעה מחדש.
 • במקרים אלה רצוי לבדוק גם את הזכאות לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה.

עובד שאינו מקבל קצבה ומגיש תביעה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים