בחודשי אוגוסט 2019 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים ע"י משרד האוצר לניצולי שואה המקבלים גמלה לפי חוק רדיפות הנאצים או גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או גמלת השלמה למקבלי קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ולנכי המלחמה בנאצים
השינוי בגובה התשלומים החל מיום 01.08.2019
למידע נוסף ראו בעדכון גובה התגמולים החודשיים אוגוסט 2019, באתר הרשות לניצולי השואה


ראו גם

באוגוסט 2019 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים ע"י משרד האוצר לניצולי שואה החל מיום 01.08.2018.

השינויים בגובה התגמול לניצולי השואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, החל מיום 01.08.2019

התגמול הבסיסי

 • החל מחודש אוגוסט 2019 שווי אחוז נכות עומד על 59.7044 ₪.
 • גובה התגמול המינימלי הנו 2,377 ₪ עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו 5,970.44 ₪ עבור100% נכות.
ערך של כל אחוז נכות ערך התגמול המינימלי ערך תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.08.2019 59.7044 ₪ 2,377 ₪ 5,970.44 ₪
גובה התגמול מיום 01.06.2018 ועד ליום 01.08.2019 (כפי שנקבע באפריל 2019) 59.1972 ₪ 2,357 ₪ 5,919.72 ₪
דוגמה
ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי השיטה הלינארית, לגמלה חודשית בגובה 3,283.74 ₪ (לפי החישוב: 55 X‏ 59.7044 ₪)

תגמול מוגדל/תגמול מוגדל לפי הכנסה

 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה, החל מיום 01.08.2019:
25-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות 50 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.08.2019 5,870.69 ₪ 6,407.13 ₪ 9,727.73 ₪
תקרת ההכנסה החל מיום 01.06.2018 ועד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבע באפריל 2019) 5,820.81 ₪ 6,352.70 ₪ 9,645.09 ₪

*גובה התגמול יהיה ההפרש בין גובה הכנסותיו של ניצול השואה לתקרת התגמול (השלמה עד לסכום זה)

השינויים שחלו החל מיום 01.06.2018 בגובה התגמולים לנכי המלחמה בנאצים

השינויים שחלו בגובה התגמול הבסיסי לנכה מלחמה בנאצים

 • נכה המלחמה בנאצים זכאי לגמלה המשולמת על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה בהתאם לגובה אחוזי הנכות שנקבעו לו.
 • אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, והתגמול החודשי מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנכה המלחמה.
 • בחודש אפריל 2019 עלה גובה התגמול באופן שווי אחוז נכות הנו 48.24 ₪, התגמול המינימלי הנו 2,377 ₪ והתגמול המקסימלי הנו 4,824 ₪ עבור 100% נכות.
ערך של כל אחוז נכות ערך תגמול מינימלי תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.08.2019 48.24 ₪ 2,377 ₪ 4,824 ₪
גובה התגמול מיום 01.06.2018 ועד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבע באפריל 2019) 47.8301 2,357 ₪ 4,783.01 ₪
דוגמה
נכה המלחמה בנאצים אשר הוכר כבעל 50% נכות זכאי לגמלה חודשית בגובה 50% מתוך 4,824 ₪ ובסה"כ ל-2,412 ₪ (לפי החישוב: 50 X‏ 48.24 ₪)

השינויים בתגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים

 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה, החל מיום 01.08.2019:
10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות
תקרת הכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.08.2019 5,727.13 ₪ 5,870.69 ₪ 6,407.13 ₪
תקרת ההכנסה מיום 01.06.2018 עד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבע באפריל 2019) 5,678.48 ₪ 5,820.81 ₪ 6,352.70 ₪
דוגמה
 • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 25%, יש הכנסה חודשית מקצבת זיקנה בלבד בסך 3,000 ₪ לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 25% נכות עומדת על 5870.69 ₪ בחודש.
 • מאחר והכנסתו החודשית של ניצול השואה עומדת על 3,000 ₪ בחודש יהיה ניצול השואה זכאי לתגמול לפי הכנסה בגובה 2,870.69 ₪ (לפי החישוב: 3000 - 5870.69 ₪)
 • אילו לא היה זכאי נכה המלחמה לתגמול לפי הכנסה, אלא לתגמול רגיל בלבד, קצבתו הייתה עומדת על סך 2,377 ₪ בלבד.
 • השינויים בתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים

  • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה, החל מיום 01.08.2019:
  50 אחוזי נכות ומעלה
  תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.08.2019 9,727.73 ₪
  תקרת ההכנסה החל מיום 01.06.2018 ועד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבעה באפריל 2019) 9,645.09 ₪
  דוגמה
  • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 50%, יש הכנסה מקצבת זיקנה ודמי שכירות בסך כולל של 5,000 ₪ לחודש.
  • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 50% נכות עומדת על 9,727.73 ₪ בחודש.
  • מאחר והכנסתו החודשית של ניצול השואה עומדת על 5,000 ₪ בחודש יהיה נכה המלחמה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של 4,727.73 ₪ ((לפי החישוב: 5000 - 9727.73 ₪)
  • נכי המלחמה בנאצים בעלי 60 אחוז נכות ויותר:
  • נכי המלחמה בנאצים 'בעלי 60 אחוז נכות ויותר זכאים החל מחודש אוגוסט 2019 לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיהם עד לגובה התקרה, כמפורט להלן:

  תגמול מירבי לאלמן/ה של ניצול שואה ונכה מלחמה שהיה זכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה

  • אלמן/נה של ניצול שואה או נכה מלחמה שהיה זכאי בחייו לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית מוגדלת, כל ימי חייהם, כול עוד לא נישאו מחדש.
  • תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) לה זכאים השארים של ניצול השואה, נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח.
  • להלן טבלה המציינת את תקרת ההכנסה לה זכאים השארים של ניצולי השואה, על פי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח החל מיום 01.08.2019:
  10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40 אחוזי נכות ומעלה
  תקרת ההכנסה (השלמה עד לסכום זה) החל מיום 01.08.2019 4,877.13 ₪ 5,024.46 ₪ 5,557.13 ₪
  תקרת ההכנסה מיום 01.06.2018 ועד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבע באפריל 2019) 4,835.70ש"ח 4,981.78 ₪ 5,509.9 ₪
  דוגמה
  • לאלמנה של ניצול שואה אשר הוכרו לו בחייו 40% נכות והוא היה זכאי לקצבה לפי הכנסה, יש הכנסה מקצבת זיקנה בלבד בסך 2,000, ₪ בחודש.
  • אלמנת הניצול זכאית להשלמת הכנסותיה עד לתקרה של 5,557.13 ₪, וסך הגמלה החודשית המוגדלת שהיא תקבל תעמוד על 3,557.13 ₪ (=2000- 5,557.13 ₪)

  .

  שינויים בגובה מבחן ההכנסה, לצורך עמידה בתנאי הזכאות ל-מענק לניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ

  • ניצולי שואה המקבלים קצבה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר -מקבלי קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) ומקבלי קצבאות ממדינות מערב אירופה), עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי מהמדינה בסך 2,000 ₪,
  • החל מחודש אוגוסט 2019 הזכאות למענק זה הנה רק לניצולי שואה שהכנסתם החודשית אינה עולה על 9,727 ₪.

  שינויים במבחן ההכנסה לצורך הזכאות לשירותים שמעניקה הקרן לרווחה

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים