השינוי בגובה התשלומים חל באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.10.2015 בשני שלבים: האחד -מיום 01.10.2015 ועד ליום 31.03.2016, והשני- מיום 01.04.2016 ואילך
ההפרשים בין גובה התגמולים ששולמו מה -01.10.2015 לבין גובה התגמולים החדש, כפי שנקבע באופן רטרואקטיבי בחודש באוקטובר 2016, ישולמו במסגרת תגמול חודש נובמבר 2016
בחודש אוקטובר 2016, התקבל תיקון חקיקה רטרואקטיבי לפיו, החל מיום 01.09.2016, ניצולי שואה הזכאים מהרשות לזכויות ניצולי השואה ל תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה יקבלו תגמול זה מבלי שינוכה ממנו התגמול המשולם מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות
ראו גם

תקציר

באוקטובר 2016 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים ל ניצולי שואה המקבלים תגמול לפי חוק רדיפות הנאצים, נכי המלחמה בנאצים ו ניצולי שואה המקבלים קצבה לפי חוק ההטבות

להלן שיעורי התגמולים החדשים, כפי שנקבעו באוקטובר 2016, רטרואקטיבית מיום 01.10.2015:

השינויים שחלו בחודש אוקטובר 2016 בגובה התגמול לניצולי השואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, רטרואקטיבית החל מיום 01.10.2015

התגמול הבסיסי

 • תשלום לפי השיטה הליניארית -
  • עד חודש אוקטובר 2015 גובה התגמול היה 55.75 ₪ לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,575.75 לניצול שואה בעל 100% נכות.
  • בחודש אוקטובר 2016 הוגדל ערך התגמול הלינארי באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.10.2015. השינוי בגובה התגמול מתחלק לשתי תקופות שונות, כמצוין בטבלה:
ערך של כל אחוז נכות תגמול עבור 100% נכות
תגמול לתקופה בין 01.10.2015 ל- 31.03.2016 55.8109 ₪ 5,581.09 ₪
תגמול החל מ-01.04.2016 56.4473 ₪ 5,644.73 ₪
  • ההפרשים בין התגמולים ששולמו החל מיום 01.10.2015, לבין גובה התגמולים החדש שנקבע בחודש אוקטובר 2016, ישולמו במסגרת תגמול חודש נובמבר 2016.
דוגמה
לניצול שואה הוכרו 55% נכות. על פי השיטה הלינארית, הגמלה לה זכאי ניצול השואה היא כדלקמן:
 • החל מיום 01.10.2015 ועד ליום 31.03.2016 זכאי ניצול שואה בעל 55% לגמלה חודשית בגובה 3,069.59 ₪ (55 * 55.8109 ₪)
 • החל מיום 01.04.2016 ואילך זכאי ניצול שואה בעל 55% לגמלה חודשית בגובה 3,104.60 ₪ (55 * 56.4475 ₪)
ההפרשים בין התגמולים ששולמו החל מיום 01.10.2015, לבין גובה התגמולים החדש שנקבע בחודש נובמבר 2016, ישולמו במסגרת תגמול חודש נובמבר 2016.
 • תשלום לפי שיטת המדרגות -
  • עד חודש אוקטובר 2015, גובה הקצבה המינימלית במדרגת הראשונה (25%-39%), עמדה על 2,200 ₪.
  • בחודש אוקטובר 2016 חל שינוי רטרואקטיבי, החל מיום 01.10.2015, בגובה הקצבה המינימלית, כמתואר בטבלה:
גובה הקצבה המינימלית
תגמול לתקופה שבין יום 01.10.2015 ליום 31.03.2016 2,222 ₪
תגמול החל מיום 01.04.2016 2,248 ₪.
 • ההפרשים בין התגמולים ששולמו החל מיום 01.10.2015, לבין גובה התגמולים החדש שנקבע בחודש אוקטובר 2016, ישולמו במסגרת תגמול חודש נובמבר 2016.
דוגמה
לניצול שואה הוכרו 25% נכות. גמול חודש נובמבר 2016 יכלול את התשלומים הבאים:
 • קצבה עבור חודש נובמבר 2016- 2.248 ₪.
 • הפרש תגמולים מחודש 01.10.2015 ועד ליום 31.03.2016 (6 חודשים):
  • הרשות לזכויות ניצולי השואה שילמה עבור חודשים אלה קצבה בסך 2,200 ₪.
  • בחודש אוקטובר 2016 עלתה הקצבה באופן רטרואקטיבי עבור תקופה זו ל 2,222 ₪ לחודש.
  • הפרשי הקצבה לתקופה זו עומדים על 6*22 ₪ ובסה"כ 132 ₪.
 • הפרש תגמולים מיום 01.04.2016 ועד ליום 31.10.2016 (6 חודשים):
  • הרשות לזכויות ניצולי השואה שילמה עבור חודשים אלה קצבה בסך 2,200 ₪.
  • בחודש אוקטובר 2016 עלתה הקצבה באופן רטרואקטיבי עבור תקופה זו ל 2,248 ₪ לחודש.
  • הפרשי הקצבה לתקופה זו עומדים על 6*48 ₪ ובסה"כ 288 ₪.
 • סה"כ תגמול עבור חודש נובמבר 2016, כולל הפרשים: 2,248+132+288=2,668 ₪.

תגמול מוגדל/תגמול מוגדל לפי הכנסה

 • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש אוקטובר 2016 והם חלים באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.10.2015.
 • מאחר ועד חודש זה שולמו תגמולים לפי תקרת הכנסה נמוכה יותר, ישולמו לזכאים הפרשים רטרואקטיביים במסגרת תגמול חודש נובמבר 2016.
 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה, בחלוקה לפי התקופות השונות החל מיום 01.10.2015:
25%-39% אחוזי נכות 40%-49% אחוזי נכות ל 50% נכות ומעלה
תגמול (השלמה לסכום) עד ליום 30.09.2015 5,485.05 ₪ 5,983.69 ₪ 9,090.61 ₪
תגמול (השלמה לסכום) לתקופה שבין 01.10.2015 ל- 31.03.2016 5,490.31 ₪ 5,989.43 ₪ 9,099.33 ₪
תגמול (השלמה לסכום) החל מיום 01.04.2016 5,552.91ש"ח 6,057.72 ₪ 9,203.08 ₪
 • ניצול שואה שדרגת נכותו מעל 60% זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה אם הכנסתיו, כולל הקצבה אותה הוא מקבל ממשרד האוצר או מקרן סעיף 2, נמוכה מתקרת ההכנסה המצויינת לעיל. הטבלה הבאה מציגה את גובה תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה). הטבלה מציגה את קצוות הטווחים בהתאם לתוספת באחוזים:
אחוזי נכות תוספת אחוזים מהתגמול הרגיל תוספת ב-₪ תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה)
60%-69% 5% 169,34-194.74 9,372.42-9,397.82
70%-79% 10% 395.13-445.93 9,598.21-9,649.01
80%-89% 15% 677.37-753.57 9,880.45-9,956.65
90%-100% 20% 1,016.05-1,128.95 10,219.13-10,332.03

השינויים שחלו בחודש אוקטובר 2016 בגובה התגמולים לנכי המלחמה בנאצים רטרואקטיבית החל מיום 01.10.2015

השינויים שחלו בגובה התגמול הבסיסי לנכה מלחמה בנאצים

 • נכה המלחמה בנאצים זכאי לגמלה המשולמת על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה בהתאם לגובה אחוזי הנכות שנקבעו לו.
 • אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, והתגמול החודשי מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנכה המלחמה.
 • בחודש אוקטובר 2016 הוגדל ערך התגמול באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.10.2015., כמפורט בטבלה הבאה:
טקסט הכותרת ערך של כל אחוז נכות תגמול עבור 100% נכות
תגמול לתקופה שעד יום 30.09.2015 45.0630 ₪ 4,506.30 ₪
תגמול לתקופה שבין יום 01.10.2015 ליום 31.03.2016 45.1062 ₪ 4,510.62
תגמול החל מיום 01.04.2016 45.6205 ₪ 4,562.05 ₪
דוגמה
נכה המלחמה בנאצים אשר הוכר כבעל 50% נכות -
 • עד יום 30.09.2015 זכאי היה נכה המלחמה לגמלה חודשית בגובה 50% מתוך 4,506.30 ₪ ובסה"כ ל- 2,253.15 ₪ לחודש
 • החל מיום 01.10.2015 ועד ליום 31.03.2016 זכאי היה נכה המלחמה לגמלה חודשית בגובה 50% מתוך 4,510.62 ₪ ובסה"כ ל- 2,255.31 ₪ לחודש.
 • החל מיום 01.04.2016 ואילך זכאי נכה המלחמה לגמלה חודשית בגובה 50% מתוך 4,562.05 ₪ ובסה"כ ל- 2,281.02 ₪ לחודש.
ההפרשים בין התגמולים ששולמו החל מיום 01.10.2015, לבין גובה התגמולים החדש שנקבע בחודש אוקטובר 2016, ישולמו במסגרת תגמול חודש נובמבר 2016.
 • ההפרשים בין התגמולים ששולמו החל מיום 01.10.2015, לבין גובה התגמולים החדש שנקבע בחודש אוקטובר 2016, ישולמו במסגרת תגמול חודש נובמבר 2016.

השינויים בתגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים

 • בחודש אוקטובר 2016 הוגדלה תקרה ההכנסה באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.10.2015. השינוי בגובה תקרה ההכנסה מתחלק לשתי תקופות, כמפורט בטבלה:
טקסט הכותרת 10%-18% אחוזי נכות 19%-39% אחוזי נכות 40%-49% אחוזי נכות
תגמול (השלמה לסכום) עד ליום 30.09.2015 5,349.76 ₪ 5,485.05 ₪ 5,983.69 ₪
תגמול (השלמה לסכום) לתקופה בין יום 01.10.2015 ליום -31.03.2016 5,354.89 ₪ 5,490.31 ₪ 5,989.43 ₪
תגמול (השלמה לסכום) החל מיום 01.04.2016(כפי שתוקן רטרואקטיבית בחודש אוקטובר 2016) 5,415.94 ₪ 5,552.91 ₪ 6,057.72 ₪

*ההפרשים בין התגמולים ששולמו החל מיום 01.10.2015, לבין גובה התגמולים החדש שנקבע בחודש אוקטובר 2016, ישולמו במסגרת תגמול חודש נובמבר 2016.

השינויים בתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים

 • נכי המלחמה בנאצים בעלי 50 אחוזי נכות ומעלה:
  • בחודש אוקטובר 2016 הוגדלה תקרה ההכנסה באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.10.2015. השינוי בגובה תקרה ההכנסה מתחלק לשתי תקופות, כמפורט בטבלה:
טקסט הכותרת 50% נכות ומעלה
תגמול (השלמה לסכום) עד ליום 30.09.2015 9,090.61 ₪
תגמול (השלמה לסכום) לתקופה בין יום 01.10.2015 ליום -31.03.2016 9,099.33 ₪
תגמול (השלמה לסכום) החל מיום 01.04.2016(כפי שתוקן רטרואקטיבית בחודש אוקטובר 2016) 9,203.08 ₪
  • ההפרשים בין התגמולים ששולמו החל מיום 01.10.2015, לבין גובה התגמולים החדש שנקבע בחודש אוקטובר 2016, ישולמו במסגרת תגמול חודש נובמבר 2016.
 • נכי המלחמה בנאצים בעלי 60 אחוז נכות ויותר:
  • הטבלה הבאה מציגה את גובה תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה). הטבלה מציגה את קצוות הטווחים בהתאם לתוספת באחוזים:
אחוזי נכות תוספת אחוזים מהתגמול הרגיל תוספת ב-₪ תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה)
60%-69% 5% 136.86-157.39 9,339.94-9,360.47
70%-79% 10% 319.34-360.40 9,522.41-9,563.48
80%-89% 15% 547.45-609.03 9,750.53-9,812.11
90%-100% 20% 821.17-912.41 10,024.25-10,115.49

תגמול מירבי לאלמן/ה של נכה זכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה

 • בחודש אוקטובר 2016 הוגדלה תקרה ההכנסה באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.10.2015. השינוי בגובה תקרה ההכנסה מתחלק לשתי תקופות שונות, כפי שמפורט בטבלה:
10%-18% אחוזי נכות 19%-39% אחוזי נכות 40%-49% אחוזי נכות 50% אחוזי נכות ומעלה
תגמול (השלמה לסכום) לתקופה שעד ליום 30.09.2015 4,557.34 4,696.50 5,191.27 5,191.27
תגמול (השלמה לסכום) לתקופה בין יום 01.10.2015 ליום -31.03.2016 4,561.71 4,701 5,196.25 5,196.25
תגמול (השלמה לסכום) החל מיום 01.04.201 (כפי שהוחלט רטרואקטיבית בחודש אוקטובר 2016) 4,613.73 4,754.6 5,255.5 5,255.5
 • ההפרשים בין התגמולים ששולמו החל מיום 01.10.2015, לבין גובה התגמולים החדש שנקבע בחודש אוקטובר 2016, ישולמו יחד עם התגמול של חודש נובמבר 2016.
דוגמה
אלמנה של ניצול שואה אשר הוכרו לו בחייו 40% נכות והוא היה זכאי לקצבה לפי הכנסה, יש הכנסה בסך 3,000 ₪. היא זכאית לתגמול שארים חודשי כדלקמן:
 • החל מיום 01.10.2015 ועד ליום 31.03.2016 זכאית אלמנת הניצול להשלמת הכנסותיה עד לתקרה של 5,196.25 ₪, וסך תגמול השארים החודשי שהיא תקבל יעמוד על 2,196.25 ₪. (2,196.25=,5,196.25-3000)
 • החל מיום 01.04.2015 ואילך זכאית אלמנת הניצול להשלמת הכנסותיה עד לתקרה של 5,255.5ש"ח, וסך תגמול השארים החודשי שהיא תקבל יעמוד על 2,255.5 ₪. (2,255.5=,5,255.5-3,000).
 • ההפרשים בין התגמולים ששולמו לה החל מיום 01.10.2015, לבין גובה התגמולים החדש שנקבע בחודש אוקטובר 2016, ישולמו יחד עם התגמול של חודש נובמבר 2016.

שינויים ב קיצבה ממשרד האוצר לניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות

 • בחודש אוקטובר 2016 התקבל תיקון חקיקה רטרואקטיבי לפיו, החל מיום 01.09.2016, ניצולי שואה הזכאים מהרשות לזכויות ניצולי השואה ל תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה יקבלו תגמול זה מבלי שינוכה ממנו התגמול המשולם מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות
 • המשמעות היא שניצולי שואה אילה זכאים באופן מלא גם לתגמול לפי הכנסה /תגמול מוגדל לפי הכנסה וגם לתגמול של קרן סעיף 2.
 • מאחר ובחודשים ספטמבר ואוקטובר כבר ניכו את התגמול המשולם מקרן סעיף 2, ישלם האוצר את ההפרשים בתגמול חודש נובמבר 2016.

שינויים בגובה מבחן ההכנסה, לצורך עמידה בתנאי הזכאות ל -מענק לניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ

 • ניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינת חוץ בשל נירדפותם ועומדים במבחן הכנסה, עשויים להיות זכאים למענק בגובה 2,000 ₪ מהמדינה
 • החל מחודש אוקטובר 2016 הזכאות למענק זה הינה רק לניצולי שואה שהכנסתם החודשית אינה עולה על 9,203.08 ₪..
  • מאפריל 2015 ועד אוקטובר 2016 הזכאות למענק זה היתה לניצולי שואה שהכנסתם החודשית לא עלתה על 9,090.61 ₪.(עד אפריל 2015 הזכאות למענק זה הייתה לניצולי שואה שהכנסתם החודשית היתה עד 8,812 ₪.)

שינויים בכתובת הקרן לרווחה ובמבחן ההכנסה לצורך הזכאות לשירותים שמעניקה הקרן לרווחה

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

עדכון גובה התגמולים החודשיים באתר הרשות לניצולי השואה.