בחודשי אפריל 2019 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים ע"י משרד האוצר לניצולי שואה המקבלים גמלה לפי חוק רדיפות הנאצים או גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או גמלת השלמה למקבלי קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ולנכי המלחמה בנאצים
השינוי בגובה התשלומים הנו רטרואקטיבי החל מיום 01.06.2018
למידע נוסף ראו בעדכון גובה התגמולים החודשיים באתר הרשות לניצולי השואה


ראו גם

באפריל 2019 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים ע"י משרד האוצר לניצולי שואה, רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018.

השינויים בגובה התגמול לניצולי השואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, החל מיום 01.06.2018

התגמול הבסיסי

 • באפריל 2019 הועלה התגמול רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018, והוא עומד על 59.19 ₪ לכל אחוז נכות.
 • גובה התגמול המינימלי עומד על 2,357 ₪ לחודש ל-25% נכות וגובה התגמול המקסימלי עומד על 5,919.72 ₪ לחודש ל-100% נכות.
ערך של כל אחוז נכות ערך התגמול המינימלי ערך תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול רטרואקטיבי החל מיום 01.06.2018 (כפי שנקבע באפריל 2019) 59.19 ₪ 2,357 ₪ 5,919.72 ₪
גובה התגמול מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 57.9635ש"ח 2,308ש"ח 5,796.35ש"ח
דוגמה
החל מיום 01.06.2018 ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי השיטה הלינארית, לגמלה חודשית בגובה 3,255.846ש"ח (55 *59.19 ₪)

תגמול מוגדל/תגמול מוגדל לפי הכנסה

 • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש אפריל 2019, רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018.
 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
25-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות 50 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) כפי שנקבע באפריל 2019, רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018 5,820.81 ₪ 6,352.70 ₪ 9,645.09 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 5,699.51 ₪ 6,229.32 ₪ 9,444.09 ₪
דוגמה
 • לניצול אשר נקבעה לו נכות של 50%, יש הכנסות מקצבת זיקנה ודמי שכירות בסך כולל של 5,000 ₪ לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור ניצול בעל 50% נכות עומדת על 9,645.09 ₪ בחודש.
 • מאחר והכנסתו החודשית של ניצול השואה עומדת על 5,000 ₪ בחודש יהיה ניצול השואה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של 4,645.09 ₪ לחודש (5000 - 9,645.09 ₪.)
 • אילו לא היה זכאי הניצול לתגמול מוגדל לפי הכנסה, אלא לתגמול חודשי רגיל בלבד, קצבתו הייתה עומדת על סך 2,959.86 ₪ בלבד (50 * 59.1972 ₪)
 • ניצול שואה שדרגת נכותו מעל 60% זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה אם סך כל הכנסותיו, נמוך מתקרת ההכנסה המצויינת עיל.
 • *גובה התגמול יהיה ההפרש בין גובה הכנסותיו של ניצול השואה לתקרת התגמול (השלמה עד לסכום זה)

  השינויים שחלו החל מיום 01.06.2018 בגובה התגמולים לנכי המלחמה בנאצים

  השינויים שחלו בגובה התגמול הבסיסי לנכה מלחמה בנאצים

  • נכה המלחמה בנאצים זכאי לגמלה המשולמת על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה בהתאם לגובה אחוזי הנכות שנקבעו לו.
  • אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, והתגמול החודשי מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנכה המלחמה.
  • בחודש אפריל 2019 עלה גובה התגמול רטרואקטיבית, החל מיום 01.06.2018, באופן ששווי אחוז נכות הנו 47.8301 ₪, התגמול המינימלי הנו 2,357 ₪ והתגמול המקסימלי הנו 4,783.01 ₪ עבור 100% נכות.
  • ההפרשים בין התשלומים ששולמו מיום 01.06.2018 ועד לחודש אפריל 2019, ישולמו במהלך חודש אפריל 2019.
  ערך של כל אחוז נכות ערך תגמול מינימלי תגמול עבור 100% נכות
  גובה התגמול כפי שנקבע באפריל 2019, רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018 47.8301 2,357 ₪ 4,783.01 ₪
  גובה התגמול החל מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 46.8334 2,308 ₪ 4,683.34 ₪
  דוגמה
  נכה המלחמה בנאצים אשר הוכר כבעל 50% נכות -
  • החל מיום 01.06.2018 ואילך זכאי נכה המלחמה לגמלה חודשית בגובה 50% מתוך 4,783.01 ₪ ובסה"כ ל- 2,391.5 ₪ לחודש.
 • בכל עת שקיימת החמרה במצב רפואי יכול נכה המלחמה להגיש בקשה לוועדה רפואית להעלאת דרגת הנכות. לפרטים נוספים ראו שינוי בדרגת נכות לנכה המלחמה בנאצים.
 • השינויים בתגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים

  • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש אפריל 2019, רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018.
  • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
  10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות
  תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) כפי שנקבע באפריל 2019, רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018 5,678.48 ₪ 5,820.81 ₪ 6,352.70 ₪
  תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 5,560.14ש"ח 5,699.51 ₪ 6,229.32 ₪
  דוגמה
  • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 25%, יש הכנסה חודשית מקצבת זיקנה בלבד בסך 3,000 ₪ לחודש.
  • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 25% נכות עומדת על 5,820.81 ₪ בחודש.
  • מאחר והכנסתו החודשית של ניצול השואה עומדת על 3,000 ₪ בחודש יהיה ניצול השואה זכאי לתגמול לפי הכנסה בסכום של 2,820.81 ₪ לחודש (3,000 - 5,820.81ש"ח.)
  • אילו לא היה זכאי נכה המלחמה לתגמול לפי הכנסה, אלא לתגמול רגיל בלבד, קצבתו הייתה עומדת על סך 2,357 ₪ בלבד

  השינויים בתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים

  • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש, אפריל 2019רטרואקטיבית, החל מיום 01.06.2018.
  • החל מחודש יוני 2018 תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עומדת על 9,645.09 ₪.
  • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
  50 אחוזי נכות ומעלה
  תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) כפי שנקבעה באפריל 2019, רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018 9,645.09 ₪
  תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 9,444.09 ₪
  דוגמה
  • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 50%, יש הכנסה מקצבת זיקנה ודמי שכירות בסך כולל של 5,000 ₪ לחודש.
  • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 50% נכות עומדת על 9,645.09 ₪ בחודש.
  • מאחר והכנסתו החודשית של ניצול השואה עומדת על 5,000 ₪ בחודש יהיה ניצול השואה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של 4,645.09 ₪ לחודש (5,000 - 9,645.09 ₪.)
  • אילו לא היה זכאי נכה המלחמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה, אלא לתגמול רגיל בלבד, קצבתו הייתה עומדת על סך 2,391 ₪ בלבד (50X 47.83)
  • נכי המלחמה בנאצים בעלי 60 אחוז נכות ויותר:
  • נכי המלחמה בנאצים 'בעלי 60 אחוז נכות ויותר זכאים החל מחודש יוני 2018 (כפי שנקבע רטרואקטיבית באפריל 2019) לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיהם עד לגובה התקרה, כמפורט להלן:

  תגמול מירבי לאלמן/ה של ניצול שואה ונכה מלחמה שהיה זכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה

  • אלמן/נה של ניצול שואה או נכה מלחמה שהיה זכאי בחייו לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית מוגדלת, כל ימי חייהם, כול עוד לא נישאו מחדש.
  • תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) לה זכאים השארים של ניצול השואה, נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח.
  • בחודש אפריל 2019 הוגדלה תקרת ההכנסה רטרואקטיבית, החל מיום 01.06.2018.
  • להלן טבלה המציינת את תקרת ההכנסה לה זכאים השארים של ניצולי השואה, על פי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח החל מיום 01.06.2018:
  10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40 אחוזי נכות ומעלה
  תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) כפי שנקבע באפריל 2019, רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018 4,835.70 4,981.78 5,509.9
  תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 4,734.92 ₪ 4,877.96 ₪ 5,395.10 ₪
  דוגמה
  • לאלמנה של ניצול שואה אשר הוכרו לו בחייו 40% נכות והוא היה זכאי לקצבה לפי הכנסה, יש הכנסה מקצבת זיקנה בלבד בסך 2,000, ₪ בחודש.
  *אלמנת הניצול זכאית להשלמת הכנסותיה עד לתקרה של 5,509.9 ₪, וסך הגמלה החודשית המוגדלת שהיא תקבל תעמוד על 3,509.9 ₪ (=2000- 5,509.9 ₪)

  .

  שינויים בגובה מבחן ההכנסה, לצורך עמידה בתנאי הזכאות ל-מענק לניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ

  • ניצולי שואה המקבלים קצבה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר -מקבלי קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) ומקבלי קצבאות ממדינות מערב אירופה), עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי מהמדינה בסך 2,000 ₪,
  • החל מיום 01.06.2018 הזכאות למענק זה הנה רק לניצולי שואה שהכנסתם החודשית אינה עולה על 9,645 ₪.

  שינויים במבחן ההכנסה לצורך הזכאות לשירותים שמעניקה הקרן לרווחה

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים