בחודש דצמבר 2022 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים ע"י משרד האוצר לניצולי שואה המקבלים גמלה לפי חוק רדיפות הנאצים או גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או גמלת השלמה למקבלי קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ולנכי המלחמה בנאצים
השינוי בגובה התגמולים חל רטרואקטיבית החל מיום 01.04.2022
הפרשי התגמולים עבור התקופה שמיום 01.04.2022 ישולמו בתגמול חודש ינואר 2023
למידע נוסף ראו עדכונים בגובה התגמולים החודשיים באתר הרשות לניצולי השואה


ראו גם

בחודש דצמבר 2022 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים ע"י משרד האוצר לניצולי שואה, רטרואקטיבית החל מיום 01.04.2022.

השינויים בגובה התגמול לניצולי השואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, החל מיום 01.04.2022

התגמול הבסיסי

 • בהתאם לעדכון מחודש דצמבר 2022, החל מחודש אפריל 2022 שווי אחוז נכות עומד על 65.6915 ₪. גובה התגמול המינימלי הנו 2,617 ₪ עבור -25% נכות והתגמול המקסימלי הנו 6,569.15 ₪.
ערך של כל אחוז נכות ערך התגמול המינימלי ערך תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.04.2022 (כפי שעודכן רטרואקטיבי בדצמבר 2022) 65.6915 ₪ 2617 ₪ 6,569.15 ₪
גובה התגמול החל מיום 01.04.2021 ועד ליום 31.03.2022 64.1206 ₪ 2,554 ₪ 6,412.06 ₪
גובה התגמול מיום 01.04.2020 ועד ליום 31.03.2021 62.58 ₪ 2,493 ₪ 6,258.72 ₪
דוגמה
ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי לגמלה חודשית בגובה 3,612.95 ₪ (לפי החישוב: 55 X‏ 65.69 ₪)

תגמול מוגדל/תגמול מוגדל לפי הכנסה

 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה, החל מיום 01.04.2022 (בהתאם לעדכון הגמלה בדצמבר 2022):
25-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות 50-59 אחוזי נכות
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.04.2022 6,459.40 ₪ 7,049.64 ₪ 10,703.22 ₪

*גובה התגמול יהיה ההפרש בין גובה הכנסותיו של ניצול השואה לתקרת התגמול (השלמה עד לסכום זה)

השינויים שחלו החל מיום 01.04.2022 בגובה התגמולים לנכי המלחמה בנאצים

השינויים שחלו בגובה התגמול הבסיסי לנכה מלחמה בנאצים

 • נכה המלחמה בנאצים זכאי לגמלה המשולמת על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה בהתאם לגובה אחוזי הנכות שנקבעו לו.
 • אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, והתגמול החודשי מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנכה המלחמה.
 • בחודש דצמבר 2022 עלה גובה התגמול באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.04.2022.
 • החל מחודש אפריל 2022 עלה גובה התגמול באופן ששווי אחוז נכות הנו 53.0774 ₪, התגמול המינימלי הנו 2,617 ₪ והתגמול המקסימלי הנו 5,307.74 ₪ עבור 100% נכות.
ערך של כל אחוז נכות ערך תגמול מינימלי תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.04.2022 (כפי שנקבע רטרואקטיבית בדצמבר 2022) 53.0774 ₪ 2,617ש"ח 5,307.74 ₪
גובה התגמול החל מיום 01.04.2021 ועד ליום 31.03.2022 51.8081 ₪ 2,554 ₪ 5,180.81 ₪
גובה התגמול החל מיום 01.04.2020 ועד ליום 31.03.2021 (כפי שעודכן בחודש יוני 2021) 50.5692 ₪ 2,493 ₪ 5,056.92 ₪
דוגמה
נכה המלחמה בנאצים אשר הוכר כבעל 50% נכות זכאי לגמלה חודשית בגובה 50% מתוך5,307.74 ₪ ובסה"כ ל-2,653.87 ₪ (לפי החישוב: 50 X‏ 53.0774 ₪)

השינויים בתגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים

 • בחודש דצמבר 2022 עודכנו הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) רטרואקטיבית החל מחודש אפריל 2022.
 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות
תקרת הכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.04.2022 (כפי שעודכן רטרואקטיבית בדצמבר 2022) 6,301.45 ₪ 6,459.40 ₪ 7,049.64 ₪
תקרת הכנסה החל מיום 01.04.2021 ועד ליום 31.03.2022 6,150.75 ₪ 6,304.93 ₪ 6,881.05 ₪
תקרת ההכנסה מיום 01.04.2020 ועד ליום 31.03.2021(כפי שעודכן ביוני 2021) 6,003.66 ₪ 6,154.15 ₪ 6,716.5 ₪
דוגמה
 • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 25%, יש הכנסה חודשית מקצבת זיקנה בלבד בסך 3,000 ₪ לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 25% נכות עומדת על 6,459.40 ₪ בחודש.
 • מאחר והכנסתו החודשית של ניצול השואה עומדת על 3,000 ₪ בחודש יהיה ניצול השואה זכאי לתגמול לפי הכנסה בגובה 3,459.40 ₪ (לפי החישוב: 3,000 -6,459.40 ₪)
 • אילו לא היה זכאי נכה המלחמה לתגמול לפי הכנסה, אלא לתגמול רגיל בלבד, קצבתו הייתה עומדת על סך הקצבה המינימלי בסך2,617 ₪ בלבד.
 • השינויים בתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים

  • בדצמבר 2022 עודכנו הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) רטרואקטיבית החל מחודש אפריל 2022 .
  • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
  59- 50 אחוזי נכות
  תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.04.2022 (כפי שעודכנה בדצמבר 2022) 10,703.22 ₪
  תקרת ההכנסה החל מיום 01.04.2021 ועד ליום 31.03.2022 10,447.27 ₪
  דוגמה
  • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 50%, יש הכנסה מקצבת זיקנה ודמי שכירות בסך כולל של 5,000 ₪ לחודש.
  • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 50% נכות עומדת על 10,703.22 ₪ בחודש.
  • מאחר והכנסתו החודשית של ניצול השואה עומדת על 5,000 ₪ בחודש יהיה נכה המלחמה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של 5,703.22 ₪ ((לפי החישוב: 5000 - 10,703.22 ₪)
  • אילו היה נכה המלחמה זכאי לתגמול רגיל בלבד, גובה התגמול היה 2,653.87 ₪ = 50X53.0774.
  • נכי המלחמה בנאצים בעלי 60 אחוז נכות ויותר:
  • נכי המלחמה בנאצים בעלי 60 אחוז נכות ויותר זכאים החל מחודש אפריל 2022 לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיהם עד לגובה התקרה, כמפורט להלן:

  תגמול מירבי לאלמן/ה של ניצול שואה ונכה מלחמה שהיה זכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה

  • אלמן/נה של ניצול שואה או נכה מלחמה שהיה זכאי בחייו לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית מוגדלת, כל ימי חייהם, כול עוד לא נישאו מחדש.
  • תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) לה זכאים השארים של ניצול השואה, נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח.
  • הסכומים של תקרת ההכנסה עודכנו בחודש דצמבר 2022 רטרואקטיבית החל מחודש אפריל 2022 .
  • תקרת ההכנסה שזכאים לה השאירים על-פי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח:
  10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40 אחוזי נכות ומעלה
  תקרת הכנסה (השלמה עד לסכום זה ) החל מיום 01.04.2022 (כפי שעודכן בחודש דצמבר 2022) 5,366.21 ₪ 5,528.31 ₪ 6114.40 ₪
  תקרת הכנסה (השלמה עד לסכום זה ) החל מיום 01.04.2021 ועד ליום 31.03.2022 5,237.88 ₪ 5,968.18 ₪
  דוגמה
  • לאלמנה של ניצול שואה אשר הוכרו לו בחייו 40% נכות והוא היה זכאי לקצבה לפי הכנסה, יש הכנסה מקצבת זיקנה בלבד בסך 2,000, ₪ בחודש.
  • אלמנת הניצול זכאית להשלמת הכנסותיה עד לתקרה של 6114.40 ₪, וסך הגמלה החודשית המוגדלת שהיא תקבל תעמוד על 4114.40 ₪ (=2000- 6114.40 ₪)

  .

  שינויים בגובה מבחן ההכנסה, לצורך עמידה בתנאי הזכאות למענק לניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ

  • ניצולי שואה המקבלים קצבה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר -מקבלי קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) ומקבלי קצבאות ממדינות מערב אירופה), עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי מהמדינה בסך 2,000 ₪,
  • החל מחודש אפריל 2022 הזכאות למענק זה הנה רק לניצולי שואה שהכנסתם החודשית אינה עולה על 10,703.22 ₪ .
  • למידע נוסף ראו מענק לניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ.

  שינויים במבחן ההכנסה לצורך הזכאות לשירותים שמעניקה הקרן לרווחה

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים