הקדמה:

אסור להעסיק בני נוער בימי המנוחה השבועית
אסור להעסיק בני נוער שטרם מלאו להם 16 שנה מעל 8 שעות ברציפות
חל איסור על העסקת בני נוער מתחת לגיל 16 לאחר השעה 20:00 ובני נוער בגילאים 16-18 לאחר השעה 22:00
העסקת בני נוער מעבר לשעות העבודה המותרות אינה פוטרת את המעסיק מתשלום עבור שעות נוספותיום מנוחה שבועי

 • אסור להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועית.
 • מנוחה שבועית היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות הכוללות:
 • לגבי נער יהודי – את יום השבת.
 • לגבי נער שאינו יהודי – את יום השבת או את היום הראשון או את יום השישי בשבוע, הכול לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.
 • איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת בני נוער במנוחה השבועית.

שעות עבודה

 • אין להעסיק נער, שטרם מלאו לו 16, יותר מ– 8 שעות ליום עבודה ולא יותר מ– 40 שעות בשבוע.
 • צעירים בני 16 ומעלה ניתן להעסיק עד 9 שעות ביום, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות בסך הכל. (כלל זה לא יחול על צעירים עובדים, אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים (מפעלים אשר אוצר המדינה משתתף באחזקתם).

רישום שעות עבודה

 • חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער והמעביד.
 • מומלץ לבני נוער עובדים לערוך רישום של הימים והשעות בהם הם עובדים בנפרד מהרישום שעורך המעביד כדי שיוכלו לוודא נכונות הרישום של המעביד ולצורך שימוש במקרים של מחלוקת לגבי הרישום שנעשה על ידו.

איסור עבודה בלילה

 • אין להעסיק נער מתחת לגיל 16 או צעיר מעל גיל 16 שחוק חינוך חובה חל עליו (טרם סיים כיתה י') בלילה, בשעות שבין 20.00 לבין 08.00 בבוקר, ואין להעסיק בגילאים 16 עד 18 בלילה בפרק הזמן שבין השעות 22.00 לבין 06.00 בבוקר.
 • בבקשות לקבלת היתרים לעבודות לילה (עד השעה 23:00) יש לפנות לטל': 03-7347440 במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

הפסקות

 • ביום עבודה בן 6 שעות ומעלה, חובה לתת לנער הפסקה של 3/4 שעה לפחות, מזה 1/2 שעה רצופה.
 • ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון בני הנוער ומותר למעסיק להוריד את זמן ההפסקה מהשכר.
 • חשוב לסכם מראש (ועדיף בכתב) עם המעסיק את עניין ההפסקה כדי למנוע מחלוקות בהמשך.

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם הופרו זכויותיכם במסגרת עבודה כנערים או נערות, ניתן לפנות אל:
 • טלמסר של שירות התעסוקה בטלפון: 1-800-354-354.
 • הסתדרות הנוער העובד והלומד בטלמסר: 054-4001100 או 1121* מכל מכשיר טלפון נייד.

חשוב לדעת

 • מעביד שמעסיק בני נוער מעבר לשעות העבודה והמנוחה המותרות, חייב לשלם להם גמול עבור שעות נוספות, למרות העובדה שמדובר בהעסקה המנוגדת לחוק.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים