אלמנים/ות של ניצולי שואה שנפטרו אחרי ה-31.05.2011 והוכרו ערב פטירתם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או הוכרו כנכי המלחמה בנאצים, זכאים במשך 36 חודשים לתגמול החודשי שקיבל הניצול
החל מיום 01.06.2014, התגמול החודשי המינימלי שישולם לאלמן/נה של ניצול עומד על 2,000 ₪ לחודש
לאחר תום 36 החודשים זכאים האלמנים/ות לגמלה חודשית בסך 2,000 ₪ למשך כל ימי חייהם, כל עוד לא נישאו
החל מאפריל 2018, אלמנים/ות של ניצולים שנפטרו לפני ה-01.06.2011, זכאים לקצבה חודשית בסך 2,000 ₪

אלמנים/ות של ניצולי שואה שנפטרו אחרי ה-31.05.2011 (כלומר החל מה-01.06.2011 ואילך), וקיבלו ערב פטירתם תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר או תגמול לנכי המלחמה בנאצים, זכאים לתגמול חודשי למשך 36 חודשים בגובה הגמלה החודשית שקיבל הניצול, החל מהחודש שלאחר הפטירה.

 • החל מיום 01.06.2014, התגמול החודשי המינימלי שישולם לאלמן/נה של הניצול עומד על 2,000 ₪ לחודש.
 • לאחר תום 36 החודשים זכאים האלמנים/ות לתגמול חודשי בסך 2,000 ₪ כל ימי חייהם, כל עוד לא נישאו.
 • החל מאפריל 2018, אלמנים/ות של ניצולים שנפטרו לפני יום 01.06.2011, זכאים לקצבה חודשית בסך 2,000 ₪ (בין ינואר 2017 עד לאפריל 2018, היו זכאים אלמנים/נות אלה למענק רבעוני בסך 2,500 ₪ לרבעון).
 • למידע אודות זכאות לתגמול של אלמן/נה של ניצול שואה שקיבל תגמול לפי הכנסה / תגמול מוגדל לפי הכנסה ראו תגמול לשאירים של ניצולי שואה שקיבלו תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה.

מי זכאי?

היקף הזכאות

גובה התגמול כשניצול השואה או נכה המלחמה נפטר לאחר ה-31.05.2011

 • אלמן/נה של ניצול שואה שנפטר לאחר ה-31.05.2011 (החל מה-01.06.2011 ואילך) והיה זכאי ערב פטירתו לתגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר, או לתגמול לנכי המלחמה בנאצים, זכאי/ת להמשיך לקבל את התגמול הרגיל שקיבל הניצול, לתקופה של 36 חודשים מהחודש שלאחר הפטירה.
 • החל מיום 01.06.2014 ואילך, התגמול החודשי כאמור לא יפחת מ-2,000 ₪.
דוגמה
בן זוג של ניצולת שואה שנפטר ביום 10.05.2012 יהיה זכאי לתגמול שאירים במשך 36 חודשים, החל מיום 01.06.2012 ועד ליום 01.06.2015. גובה התגמול עד ליום 01.06.2014 יהיה זהה לגובה התגמול שקיבלה ניצולת השואה ביום הפטירה (ללא תוספות כגון שיחות טלפון, ועוד). החל מחודש יוני 2014 גובה התגמול יהיה בגובה התגמול שקיבלה ניצולת השואה ביום הפטירה, אך לא יפחת מ 2,000 ₪ לחודש.
 • בתום התקופה של 36 חודשים, האלמן/נה של ניצול שואה או נכה המלחמה בנאצים, יהיו זכאים לקצבה חודשית בסך 2,000 ₪ לחודש, למשך כל ימיי חייהם, וכל עוד לא נישאו.
דוגמה
בן זוג של ניצולת שואה שנפטרה ביום 10.5.2012 יהיה זכאי בתום 36 חודשים, החל מיום 01.06.2015, לקצבה חודשית בסך 2,000 ₪ לכל ימי חייו, וכל עוד לא נישא מחדש.

גובה התגמול כשניצול השואה או נכה המלחמה נפטר לפני יום 01.06.2011

תהליך מימוש הזכות

תהליך מימוש הזכות כשניצול השואה או נכה המלחמה נפטר לאחר ה-31.05.2011

 • האלמן/נה יקבל מהרשות לזכויות ניצולי השואה מכתב הכולל הסבר והנחיות להמשך קבלת התגמול.
 • האלמן/נה רשאי/ת (לא חובה) לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה, להודיע על פטירת ניצול השואה ולהמציא את תעודת הפטירה שלו.

תהליך מימוש הזכות כשניצול השואה או נכה המלחמה נפטר לפני ה-01.06.2011

 • לצורך קבלת הקצבה בסך 2,000 ₪, החל מחודש אפריל 2018, יש למלא טופס בקשה לקבלת קצבה לאלמנ/ה של ניצול שואה או של נכה מלחמה בנאצים ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה באחת מהדרכים הבאות:
  • בדואר- לכתובת: בנין נצבא רח' יצחק שדה 17, ת"ד 57380 תל אביב, מיקוד 6157302.
  • בפקס-פקס מספר 03-5682618
  • בדוא"ל -לכתובת .
 • על המבקש לציין בטופס הבקשה את פרטי חשבון הבנק שלו ולצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • המחאה מקורית מבוטלת (צ'יק) או צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר ע"י הבנק.
  • אם קיים אפוטרופוס כללי/לענייני רכוש, יש לצרף צו מינוי אפוטרופוס מעודכן.
 • יש להגיש את טופס הבקשה בהקדם שכן הזכאות לקצבה היא מ-1 בחודש שבו תוגש הבקשה.
 • מי שקיבלו כאלמנים/ות את המענק הרבעוני מהרשות לזכויות ניצולי השואה החלו לקבל את הקצבה באופן אוטומטי מחודש אפריל 2018 ואילך.
 • למידע נוסף ולבירורים, ניתן לפנות אל הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון מס' 03-5682651 או *5105 .
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

הטבות נוספות לזכאים לתגמול שאירים

 • אלמן/נה המקבל/ת את תגמול השאירים, זכאי/ת לבקש הלוואה לכל אחת מהמטרות הבאות: רכישת רכב רפואי, טיפול רפואי (כולל טיפולי שיניים), רכישת דירה, שכר דירה, שיפוצים, נישואי בן/בת או שיקום. לפרטים נוספים ראו הלוואות לניצולי שואה.

חשוב לדעת

 • החל מחודש ינואר 2017 ועד לחודש אפריל 2018 אלמנים/ות של ניצולי שואה שהוכרו ערב פטירתם על ידי חוק נכי רדיפות הנאצים או כנכי המלחמה בנאצים ונפטרו לפני חודש יוני 2011, היו זכאים למענק רבעוני בסך 2,500 ₪ לרבעון. מאפריל 2018, זכאים אלמנים/ות אלה לקצבה חודשית בסך 2,000 ₪, במקום המענק הרבעוני.
 • הגדרת בן או בת הזוג כוללת גם ידוע או ידועה בציבור של ניצול השואה.
 • כדי להיות מוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה כידוע/ה בציבור, יש לפנות בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה, ולהמציא מסמכים המעידים על היות בני הזוג ידועים בציבור, כגון:
  • תצהירי עדים
  • הסכם חיים משותפים.
  • אישורים על ניהול חיים משותפים כגון נסח טאבו, אישור על חשבון בנק משותף, הסכם שכירות.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי / קרן פנסיה - אם המוסד לביטוח לאומי הכיר בבני הזוג כידועים בציבור לאחר מות הניצול, יש להמציא החלטה זו.
  • החלטה שיפוטית, אם קיימת.
  • כל מסמך אחר שיש בו כדי לתמוך בטענה.
 • התגמול הבסיסי עבור 36 החודשיים ישולם לאלמן/נה של הניצול שנפטר גם אם יינשאו מחדש בתקופת 36 החודשים, וכל עוד בני הזוג היו נשואים או ידועים בציבור במועד הפטירה של ניצול השואה.
 • במקרים בהם ניצולי שואה הגישו תביעה לתגמול וזכאותם הוכרה אך הם נפטרו לפני קבלת התגמול, יתכן ויורשיהם יהיו זכאים לתגמול עבור התקופה שבין הגשת התביעה וכלל המסמכים הדרושים לבין פטירת ניצול השואה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.
 • ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים