אדם יכול לתרום איבר בעודו בחיים לצורך השתלתו שלא בנתרם מסוים (מבלי לדעת או לקבוע את זהותו של הנתרם)
אדם המעונין לתרום איבר לצורך השתלתו באדם אחר בלתי מסוים, צריך לקבל אישור מוועדת הערכה מרכזית
הוועדה תאשר את הבקשה לנטילת איבר רק אם המרכז להשתלות אישר שקיים נתרם המתאים מבחינה רפואית להשתלת איבר
אסור למושתל לתת תמורה לתורם, ואסור לתורם לקבל תמורה כלשהי בעבור תרומת האיבר

תקציר

תרומת איבר שלא לנתרם מסוים, היא תרומת איברים מיוחדת, והיא טעונה אישור של ועדת ההערכה המרכזית.

 • הוועדה תאשר את הבקשה לנטילת איבר, רק אם המרכז הלאומי להשתלות אישר שקיים נתרם המתאים מבחינה רפואית להשתלת איבר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אדם המעוניין לתרום איבר לצורך השתלה בגופו של אדם אחר, שזהותו אינה ידועה לתורם.
 • אדם המעוניין לקבל תרומת איבר מאדם אחר, שאינו קרוב משפחתו.

למי ואיך פונים

 • תורם המעוניין לתרום איבר מגופו לצורך השתלתו באדם אחר בלתי מסויים, שזהותו אינה ידועה מראש לתורם, צריך להגיש בקשה לאישור נטילת איבר לוועדת הערכה מרכזית.

שלבי ההליך

הגשת בקשה לועדת הערכה מרכזית

בדיקות והערכות לתורם ולנתרם

 • לאחר הגשת הבקשה ולאחר מציאתו של נתרם מתאים, יבוצעו בדיקות והערכות לתורם ולנתרם בנפרד על-ידי מרכז רפואי מורשה (בית החולים שבו מיועד להתבצע הליך נטילת האיבר והשתלתו).
 • מטרת הבדיקות, לוודא שהתורם והנתרם כשירים לעבור ניתוח כריתה והשתלה.
 • הבדיקות וההערכות שייעשו לתורם ולנתרם הן:
  1. בדיקות התאמה רפואית בהתאם לסוג האיבר הנתרם.
  2. הערכה פסיכיאטרית/פסיכולוגית שמבוצעת על-ידי רופא פסיכיאטר/פסיכולוג.
  3. הערכה סוציאלית שמבוצעת על-ידי עובד סוציאלי.

אישור המרכז הרפואי המורשה

 • לאחר ביצוע הבדיקות וההערכות, יאשר המרכז הרפואי המורשה על גבי טופס הבקשה, כי התורם והנתרם נמצאו מתאימים רפואית בהתאם לבדיקות לעבור את תהליך התרומה וההשתלה ויצורפו ההערכות שנעשו לגביהם.

ויתור על סודיות רפואית

 • לאחר שהמרכז הרפואי המורשה מאשר שהתורם והנתרם נמצאו מתאימים רפואית, בהתאם לבדיקות שנערכו, לעבור את תהליך התרומה וההשתלה, מתאם השתלת איברים יחתים את התורם על כתב ויתור על סודיות רפואית, המאפשר לחברי ועדת ההערכה המרכזית לקבל לידיהם את כל החומר הרפואי הנוגע לתורם, כולל מידע על מצבו הנפשי ואשפוזים קודמים.

אבחון פסיכו-דיאגנוסטי

 • עם קבלת הבקשה תתאם מרכזת ועדת הערכה המרכזית אבחון פסיכו-דיאגנוסטי לתורם במכון אבחון, שאושר על-ידי מנהל המרכז הלאומי להשתלות.
 • תוצאות האבחון הפסיכו-דיאגנוסטי ובקשת התורם, כולל נספחיה, יועברו לחברי הוועדה על-ידי מרכזת הוועדה.

אישור ועדת הערכה מרכזית

 • לאחר הגעת תוצאות האבחון, תידון הוועדה בבקשה ותחליט אם לאשר או לדחות אותה.
 • ועדת ההערכה תיתן את החלטתה בתוך 60 ימים לכל היותר, ממועד הגשת בקשת התורם.
 • הוועדה תאשר את הבקשה, רק אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. התורם מתאים מבחינה רפואית ונפשית למתן התרומה, ואין במצבו הרפואי והנפשי חשש לסיכון בריאותו או פגיעה בתפקודו עקב התרומה, באופן החורג מהסיכון הרגיל בפעולות מסוג זה.
  2. התורם הסכים מרצונו החופשי ומתוך דעה צלולה לתרומה (לא מתוך לחץ משפחתי, חברתי, כלכלי או אחר).
  3. התורם והנתרם נתנו הסכמה מדעת לפעולות רפואיות הקשורות בביצוע נטילת האיבר והשתלת האיבר, כפי שנדרש בחוק זכויות החולה.
  4. התורם לא נתן את הסכמתו בשביל לקבל תמורה או הבטחה לתמורה, שקבלתה או נתינתה אסורות לפי החוק, או בשביל לקבל תשלום והחזר בעד הוצאות שניתנים לתורם לפי החוק.
  5. התורם מבין שהוא יכול לחזור בו מהסכמתו בכל עת, עד לנטילת האיבר, והוא לא יישא באחריות פלילית או אזרחית עקב כך.
  6. הנתרם נמצא מתאים מבחינה רפואית ונפשית להשתלה.
  7. אין מניעה אחרת לאשר את הבקשה, כולל מצבו המשפחתי של התורם.
 • אם לא שוכנעה הוועדה שהתקיימו כל התנאים הנ"ל, היא תדחה את הבקשה ותמסור הודעה על כך לתורם ולנתרם.

אישור מנכ"ל משרד הבריאות

 • לאחר שהוועדה תאשר את הבקשה, היא תעביר את הבקשה לנטילת איבר לאישור מנכ"ל משרד הבריאות (או מי שהוא הסמיך לכך באמצעות המרכז הלאומי להשתלות), ותצרף את כל הנימוקים וכל חומר אחר ששימש את הוועדה לצורך קבלת ההחלטה:
  • במקרה שהחליט המנכ"ל כי לא התקיימו התנאים הנדרשים לאישור התרומה (כולם או חלקם), הוא ידחה את הבקשה לנטילת איבר, וימסור את החלטתו המנומקת לתורם ולנתרם בתוך 7 ימים מהמועד שהוועדה אישרה את ההחלטה.
  • במקרה שהחליט המנכ"ל לאשר את החלטת הוועדה, הוא יודיע על כך למנהל המרכז הלאומי להשתלות, כדי שזה ייתן אישור לבית החולים שאמור לבצע את נטילת האיבר והשתלתו (האישור יינתן תוך 24 שעות מהמועד שבו נמסרה החלטת המנכ"ל למנהל מרכז ההשתלות).

ערעור

 • כנגד החלטת ועדת הערכה וכנגד החלטת מנכ"ל משרד הבריאות ניתן לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים.

איסור קבלת תמורה או מתן תמורה עבור תרומת איבר

 • אסור לתורם ולכל אדם אחר לקבל או לתת תמורה עבור תרומת איברים (בין אם תרומת האיברים נעשית בחייו של התורם ובין אם היא נעשית לאחר מותו).
 • למרות זאת, מותר לתת ולקבל את התמורות הבאות, שלא ייחשבו לתמורות אסורות:

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.