הקדמה:

מעסיק של עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לדווח על העובדים ולשלם עבורם דמי ביטוח לאומי (את חלק המעסיק וחלק העובד)
עובדים אלה מבוטחים בביטוח הלאומי בענפים תאונות עבודה, אימהות ופשיטת רגל של המעסיק

מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לדווח על העובד ישירות למוסד לביטוח לאומי ולשלם למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו ועל העובד בדמי הביטוח הלאומי , בדומה לתושבי חוץ (עובדים זרים).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים השוהים בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן להם במסגרת הליך איחוד משפחות, שרשום עליו "היתר זה מאפשר עבודה במדינת ישראל", ללא שם של מעסיק או ענף תעסוקה ספציפי (עובדים אלה רשאים לעבוד אצל כל מעסיק ללא היתר מאגף שירות למעסיקים).

שיעור דמי הביטוח הלאומי

עובד המועסק במשק בית או בסיעוד

עובד המועסק בענפים אחרים

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ₪, נכון ל-2022) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד, עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 0.63% לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 0.59%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.04%
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (45,075 ₪, נכון ל-2022) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד הוא בשיעור של 3.52%, לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 2.65%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.87%
חלק השכר חלק מעסיק (באחוזים משכר העובד) חלק עובד (באחוזים משכר העובד) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 0.59% 0.04% 0.63%
מעל 60% מהשכר הממוצע 2.65% 0.87% 3.52%

שלבי ההליך

מעסיק של עובד במשק בית או בסיעוד

מעסיק של עובד בענפים אחרים

 • המעסיק נדרש לבצע רישום של העובד במוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים תושבי חוץ ופלסטינים (שאינם מועסקים במשק בית).
 • אחרי שהמידע על העסקת העובד יתקבל במוסד לביטוח לאומי, יישלחו אל המעסיק:
  • הודעה על פתיחת "חוזה דיווח" להעסקת עובדים תושבי חוץ.
  • פנקס המכיל טפסי דין וחשבון על העסקת עובדים בהתאם לסוג העובד.
 • בנוסף, למעסיק חדש יישלחו:
  • הודעה על פתיחת תיק, בציון מספר העובדים שדיווח עליהם ושיעורי דמי הביטוח הלאומי שעליו לשלם.
  • שאלון להשלמת פרטים, שהמעסיק צריך למלא ולהחזיר למוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר מכן המעסיק יוכל לדווח ולשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי לעובדים תושבי חוץ חל ב-15 בכל חודש עבור החודש שקדם לו.

פיגור בתשלום

 • מעסיק שלא מעביר במועד את התשלומים למוסד לביטוח לאומי מבצע עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של עד שנתיים.
 • כמו כן, אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה והמעסיק לא שילם את דמי הביטוח באותה עת, המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, בנוסף לדמי הביטוח.
 • למידע נוסף ראו תשלום חוב לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • תשלום דמי הביטוח במועדם מהווה תנאי לזכאותו של העובד לקצבאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי. אי-רישום פרטי העובד או רישום לא נכון עלולים לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו עבורו דמי ביטוח.
 • למידע על ענפי הביטוח שעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות מבוטחים בהם בביטוח הלאומי ראו ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח עבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים