עובדים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, שנעדרו מעבודתם עקב מבצע "עלות השחר" בתקופה שבין 02.08.2022 ל-09.08.2022, זכאים לתשלום שכר בגין ימי היעדרותם
השכר ישולם לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל סגירת מוסדות חינוך או בשל הוראה על איסור התקהלות, על הורים שנעדרו מעבודתם לצורך השגחה על ילדיהם ועל עובדים שהם או ילדיהם עונים על הגדרת אדם עם מוגבלות
השכר שישולם הוא בגובה השכר היומי הרגיל ברוטו, ללא תוספות, וזאת עד לתקרה של שכר יומי מקסימלי


עובדים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה שבמהלך מבצע "עלות השחר" נעדרו מעבודתם עקב הנחיות פיקוד העורף, זכאים לתשלום שכר עבור ימי היעדרותם בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

 • מעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל מבצע "עלות השחר" היו זכאים לשיפוי מרשות המיסים, אם הגישו את בקשתם עד ליום 31.12.2022.
 • על המעסיקים חלה חובה לשלם לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המבצע את שכרם, כמפורט בהמשך, גם אם לא הגישו תביעה לשיפוי מרשות המיסים.

גובה השכר

 • עובד במגזר הפרטי יקבל עבור כל יום היעדרות תשלום בגובה שכר העבודה היומי שהיה אמור לקבל אילו היה עובד באופן רגיל, ולא יותר מכ-1,370 ש"ח ליום .
  • השכר היומי הוא השכר הרגיל ברוטו ללא תוספות כגון: תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות, תוספת משמרות, כונניות, החזרי הוצאות, גילום מס וכו'.
  • המעסיק יבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני עבור שכר זה, ואם העובד זכאי לקרן השתלמות, אז גם לקרן השתלמות.
  • לעובד אשר לא עבד בחלק מיום העבודה, ישולם החלק היחסי של השכר, בתנאי שהעובד החסיר מעל שעה ביום העבודה.
 • במגזר הציבורי השכר ששולם הנו כמפורט בחוזר שירות המדינה
שימו לב
עובד שנעדר מעבודתו בשל המבצע רק שעה אחת ביום, אינו זכאי לתשלום עבור אותה שעה.

מי זכאי?

 • כל עובד שנעדר מעבודתו בין התאריכים 09.08.2022-02.08.2022, בשל מגבלות פיקוד העורף על פעילות חינוכית ועסקית במהלך תקופת מבצע "עלות השחר" והוא עונה על אחד התנאים הבאים:
  1. העובד נעדר מעבודתו עקב סגירת מוסד החינוך שבו הוא מועסק והמוסד נמצא בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.
  2. העובד נעדר מעבודתו בהתאם להוראות בדבר איסור התקהלות.
  3. העובד מתגורר באחד היישובים שהכניסה אליו והיציאה ממנו נאסרו או הגישה אליו הוגבלה עקב חסימת דרכים.
  4. העובד מתגורר עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, והוא נעדר מעבודתו בתקופה שבין 05.08.2022 ועד 09.08.2022.
  5. העובד הוא הורה (כולל הורה במשפחת אומנה) שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים, הנמצא עמו עקב סגירת מוסדות החינוך באזור הנמצא עד 40 ק"מ מהרצועה, אף אם המוסד לא היה פעיל באותה תקופה. הזכאות לתשלום שכר היא בתנאי שבמקום העבודה לא קיימת מסגרת נאותה להשגחה על הילד ובנוסף מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
   • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של ההורה או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
   • בן או בת הזוג של העובד הם עובדים שכירים או עצמאים והם לא נעדרו מהעבודה כדי להשגיח על הילד.
   • בן או בת הזוג של העובד לא עובדים, אך הם אינם יכולים להשגיח על הילד.
   • אם ההורה הוא הורה במשפחת אומנה, הורהו הביולוגי של הילד לא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד או שהוא לא עובד אך אינו יכול להשגיח על הילד.
  6. העובד הוא אדם עם מוגבלות או שהוא הורה של ילד עם מוגבלות (עד גיל 21), ועונה על כל התנאים הבאים:
   • המוגבלות של העובד או של ילדו ידועה למעסיק,
   • העובד לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שמוגבלותו או מוגבלות ילדו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
   • אם הוא הורה של אדם עם מוגבלות מתקיים אחד מהתנאים הבאים וההורה הצהיר על כך בכתב:
    • הילד עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית של ההורה או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
    • בן או בת הזוג של העובד הם עובדים שכירים או עצמאים והם לא נעדרו מהעבודה כדי להשגיח על הילד עם המוגבלות.
    • בן או בת הזוג של העובד אינם עובדים, אך הם אינם יכולים להשגיח על הילד עם המוגבלות.
שימו לב
עובדים שנעדרו מעבודתם בשל סיבות אחרות, כגון: מחלה, תאונה, חופשה, מילואים, חג או מנוחה שבועית (למעט עובדים שבדר"כ עובדים בימי המנוחה השבועית) אינם זכאים לתשלום שכר בגין היעדרותם. עובדים אלה עשויים להיות זכאים לתשלום של דמי מחלה, דמי חופשה או תגמול מילואים, אם הם עונים על התנאים הנדרשים לצורך תשלומים אלה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
שימו לב
עובד שקיבל דמי חופשה במהלך היעדרותו מהעבודה
עובד אשר נעדר מעבודתו בתקופת המבצע, ומעסיקו שילם לו דמי חופשה וניכה את ימי ההיעדרות ממכסת החופשה הצבורה, לא יהיה זכאי לתשלום שכר בגין תקופת היעדרותו, אך על המעסיק להחזיר לעובד את הימים שנוכו ממכסת ימי החופשה הצבורים.

חשוב לדעת

 • הזכאות לתשלום היא רק לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל הוראות פיקוד העורף במבצע "עלות השחר" ובנסיבות המתוארות לעיל.
 • ביום 20.09.2023 פורסם צו הרחבה אשר הרחיב על כלל העובדים במגזר הפרטי את הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם ביוני 2023 בין ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים בדבר חובת תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב מבצע "עלות השחר".
 • בנוסף, נחתם הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל וההסתדרות המסדיר את תשלום השכר לעובדים בשירות הציבורי שנעדרו מעבודתם עקב המבצע.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע בשעת חירום:

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה:

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים