צום תשעה באב חל בשנת תשפ"ד ביום שלישי ט' באב 13.08.2024
יום זה נחשב ליום בחירה
סטודנטים עשויים להיות זכאים לזכויות מסוימות במוסדות הלימוד האקדמיים
דף זה מרכז זכויות שונות הקשורות לתשעה באב
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק


תשעה באב לא נחשב ליום שבתון, אך עובדים וסטודנטים עשויים להיות זכאים להקלות ולזכויות מסוימות ביום זה.

 • דף זה נועד לסייע לכם בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות.

עבודה וחופשה בערב תשעה באב

 • ככלל, ערב תשעה באב הוא יום עבודה רגיל.
 • אם ערב תשעה באב חל בשבת, עבור עובדים יהודים הוא יום המנוחה השבועית שבו ממילא הם אינם עובדים (עובדים המועסקים בשבתות, צריכים להתייצב לעבודה כרגיל גם בערב תשעה באב שחל בשבת).
 • עובד שאמור לעבוד בערב תשעה באב, רשאי לבקש מראש ממעסיקו לצאת לחופשה ביום זה. המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשתו, אם כי עליו לשקול אותה, ולסרב לה רק מנימוקים ענייניים. במקרה שעובד נוטל חופש ביום זה, היום יופחת ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לרשותו. למידע נוסף ראו חופשה שנתית.

עבודה במהלך תשעה באב

 • תשעה באב אינו נחשב ליום מנוחה. ככלל, עובדים אינם זכאים להיעדר מהעבודה במהלך יום זה.
 • יחד עם זאת, עובד יכול לצאת לחופשה ביוזמתו או ביוזמת מעסיקו, בתנאים שיפורטו בהמשך.

חופשה בתשעה באב

חופשה ביוזמת העובד

 • תשעה באב נחשב ליום בחירה.
 • המשמעות היא כי עובד רשאי לבחור יום זה כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, כאשר למעסיק אסור לסרב לחופשה במועד זה. במגזר הציבורי ועל פי הסכמים קיבוציים שונים, עובדים רשאים להיעדר בימי הבחירה בנוסף לימי החופשה השנתית.
 • לשם מימוש זכותו של העובד עליו לפנות אל המעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה ביום זה.
 • על המעסיק לאשר את בקשתו, וזאת בתנאי שהעובד עדיין לא ניצל יותר מיום בחירה אחד מאז תחילת השנה (מינואר).
 • למידע נוסף על ימי בחירה ראו ימי חופשה לבחירה.
 • עובד שכבר ניצל את כל ימי הבחירה העומדים לרשותו באותה שנה יכול לבקש מהמעסיק לצאת בכל זאת לחופש באותו יום, וזאת על חשבון מכסת ימי החופשה העומדים לרשותו. בניגוד ליום חופשה לבחירה, המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשתו של העובד, אולם עליו לשקול אותה ואם הוא מסרב, עליו לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים. למידע נוסף ראו חופשה שנתית.

חופשה ביוזמת המעסיק

 • מעסיק רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה.
 • המעסיק רשאי להחליט כי בתשעה באב יצא העובד לחופשה (במקרה כזה החופשה היא על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר העובד).
 • על המעסיק להודיע על כך לעובד מבעוד מועד.

תשלום שכר עבור ימי החופשה בתשעה באב

 • יום חופשה במהלך תשעה באב דינו כיום חופשה מלא.
 • עובדים שיצאו לחופשה במהלך תשעה באב, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).

ניכוי ימי החופשה

 • ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם עבור כל אחד מהימים שבהם שהה בחופש. להרחבה ראו חופשה שנתית.
 • אם חל על העובד הסכם קיבוצי או הסכם אחר הרואה בתשעה באב יום בחירה המתווסף על ימי החופשה הרגילים, לא יופחתו לאותו עובד מספר ימי החופשה העומדים לרשותו.

עובדי מדינה הצמים בתשעה באב

 • עובדי מדינה הצמים בתשעה באב זכאים לאחר בשעתיים לתחילת יום העבודה או לסיים את יום העבודה שעתיים מוקדם יותר, וזאת באישור מוקדם של הממונים עליהם.

מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי

 • מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי רשאים להיעדר מהשירות ביום זה, אם הם צמים.
 • לשם כך עליהם לחתום על הצהרה מיוחדת ולהעבירה לארגון ההתנדבות.
 • מתנדבים שאינם יהודים וכן מתנדבים יהודים שאינם צמים, אינם זכאים להיעדר מהשירות במהלך יום זה.
 • להרחבה ראו חופשות חגים למתנדבי שירות לאומי-אזרחי.

סטודנטים

 • בחלק ממוסדות הלימוד האקדמיים קיימים הסדרים מיוחדים עבור הסטודנטים בתשעה באב.
 • מומלץ לבדוק ישירות מול מוסד הלימודים את התנאים המיוחדים שהוא מעניק לתלמידיו בתשעה באב.

מתייצבים בשירות התעסוקה

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים