עובדים זכאים למנוחה שבועית של 36 שעות רצופות (פרט לחריגים), הכוללת את יום המנוחה על פי דתם
עובד שחויב לעבוד במנוחה השבועית, זכאי לגמול עבור העסקתו בשיעור של לפחות 150%
שלילת הזכות למנוחה שבועית מהעובדים היא עבירה שניתן לקבל בגינה קנסות גבוהים
למידע נוסף ראו מנוחה שבועית וחופשת חג באתר משרד העבודה


עובדים זכאים למנוחה שבועית הכוללת גם את יום המנוחה הנהוג על פי דתו של כל עובד.

 • לעובד יהודי המנוחה השבועית תכלול את יום השבת. על-פי הפסיקה, הגדרת השבת היא בהתאם למשמעותה במורשת ישראל- מכניסת השבת ביום שישי ועד מוצאי שבת (ראו סעיף "פסקי דין" בהמשך).
 • לעובד שאינו יהודי המנוחה השבועית תכלול את יום שישי, או שבת, או ראשון - לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.
 • לא ניתן לתת יום מנוחה שבועי שאינו אחד מהימים שישי, שבת או ראשון.
 • אורך המנוחה השבועית הוא 36 שעות אלא אם כן שר העבודה נתן היתר למנוחה קצרה יותר (ראו גם "הרחבות" בהמשך).
 • העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית אסורה, אלא אם כן ניתן לכך היתר משר העבודה (ראו גם "הרחבות" בהמשך).
 • במקרה שעובד מחויב לעבוד במנוחה השבועית, הוא זכאי לגמול עבור העסקתו בשיעור של 150% לפחות עבור כל שעת עבודה וכן לשעות מנוחה חלופיות במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שעל פיו הועסק. למידע נוסף לגבי אופן תשלום הגמול עבור עבודה במנוחה השבועית לעובדים חודשיים ושעתיים ראו גמול עבור העסקה במנוחה השבועית.
 • למעסיק אסור להפלות עובד בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו לעבודה רק בשל כך שהודיע כי אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית. למידע נוסף ראו איסור אפליה בקבלת עובד לעבודה בשל סירובו לעבוד ביום המנוחה השבועי או בחג.
 • עובד שמעסיקו דורש ממנו (או הודיע לו על כוונתו לדרוש ממנו) לעבוד בימי המנוחה השבועית, רשאי להודיע למעסיק שהוא אינו מסכים לעבוד בימים אלה. למידע נוסף ראו סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי או בחג.

עבודה ביום שישי שמסתיימת לאחר כניסת השבת

 • עובד שעבד ביום שישי וסיים את עבודתו לאחר כניסת השבת, זכאי לקבל גמול עבור השעות שעבד לאחר כניסת השבת.
דוגמה
 • עובד ביום שישי החל את עבודתו בשעה 10:00 בבוקר וסיים אותה בשעה 18:30.
 • השבת נכנסה בשעה 16:30.
 • עבור השעתיים האחרונות של העבודה (שחלות בשבת) זכאי העובד לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית.

עבודה במוצאי שבת

 • את המונח "שבת" מפרשים בזיקה למורשת ישראל, ולכן עבודה במוצ"ש אינה מזכה את העובד בגמול והוא יהיה זכאי לשכר רגיל.
  • עם זאת, אם בהודעה לעובד על תנאי העבודה לא פורטו במפורש שעות המנוחה השבועית (כלומר: לא נכתב במפורש מאיזה יום ושעה מתחילה המנוחה השבועית ובאיזה יום ושעה מדויקים היא מסתיימת), שעות העבודה במוצאי שבת ייחשבו כשעות עבודה בשבת והעובד יהיה זכאי לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית (תוספת של 50% לשכרו הרגיל) עבור שעות העבודה במוצאי שבת.
דוגמה
 • בהודעה לעובד על תנאי העבודה, לא ציין המעסיק מה הן שעות המנוחה השבועית.
 • העובד התחיל לעבוד במוצאי שבת מהשעה 18:00 ועד השעה 23:00.
 • מאחר שבהודעה לעובד לא הוגדרו שעות המנוחה השבועית, העובד זכאי לתוספת של 50% עבור כל 5 שעות עבודתו במוצאי השבת.
 • כאשר בהודעה לעובד על תנאי העבודה נקבע שהמנוחה השבועית אינה כוללת את מוצאי השבת אך מספר שעות המנוחה שנכתבו בהודעה לעובד קטן מ-36 שעות (למשל, נקבע שהמנוחה השבועית היא מיום שישי בשעה 13:00 עד מוצ"ש בשעה 18:00, כלומר סה"כ 29 שעות), עבודה במוצאי שבת תיחשב לעבודה בשבת והעובד יהיה זכאי לגמול העסקה במנוחה השבועית (תוספת של 50% לשכר), עד להשלמה של 36 שעות המנוחה.
דוגמה
 • בהודעה לעובד נקבע שיום המנוחה השבועי הוא משעה 10:00 ביום שישי עד מוצאי שבת בשעה 18:00 (32 שעות מנוחה), וכי מוצאי השבת אינם חלק מיום המנוחה השבועי.
 • עובד עבד ביום שישי עד השעה 10:00 בבוקר והחל לעבוד במוצאי שבת משעה 18:00 עד השעה 23:00.
 • העובד שהה במנוחה השבועית 32 שעות בלבד ועל כן הוא זכאי לתוספת של 50% עבור 4 שעות עבודתו במוצאי שבת, עד להשלמה של 36 שעות מנוחה.
 • עבור 4 שעות עבודתו בין השעות 22:00-18:00, זכאי העובד לתוספת של 50% לשכרו הרגיל.
 • עבור שעת העבודה בין 23:00-22:00 זכאי העובד לשכרו הרגיל.
 • אם שעות המנוחה השבועית בהודעה לעובד על תנאי העבודה הוגדרו כדין (באופן שיש לעובד 36 שעות מנוחה), והוגדר שהמנוחה השבועית אינה כוללת את מוצאי השבת, שעות העבודה במוצאי שבת לא יחושבו כשעות שבת והעובד לא יהיה זכאי לגמול עבודה במנוחה השבועית עבור שעות עבודתו במוצאי שבת.
 • דוגמה
  • בהודעה לעובד נקבע שיום המנוחה השבועי הוא מהשעה 06:00 ביום שישי עד מוצאי השבת בשעה 18:00 ביום שבת (36 שעות מנוחה), וכי מוצאי השבת אינם חלק מיום המנוחה השבועי.
  • עובד עבד ביום שישי עד השעה 06:00 בבוקר, והחל לעבוד בשבת בשעה 18:00 עד השעה 23:00 (36 שעות מנוחה).
  • עבור שעת עבודתו במוצאי שבת (מהמשעה 18:00) זכאי העובד לשכרו הרגיל בלבד.
  • מפסיקת בית הדין הארצי לעבודה לא ברור אם העובד בדוגמה האחרונה יהיה זכאי לתגמול שעות נוספות על עבודה במוצ"ש אם בפועל לא ניצל 36 שעות מנוחה לפני התחלת עבודתו במוצ"ש (למשל התחיל לעבוד בשבת לפני צאת השבת או הפסיק את עבודתו ביום שישי לאחר שהחלו שעות המנוחה שהוגדרו בהסכם העבודה).
  דוגמה
  שעות המנוחה של העובד הוגדרו מיום שישי בשעה 06:00 בבוקר עד מוצ"ש בשעה 18:00 (סה"כ 36 שעות), והעובד סיים את עבודתו ביום שישי בשעה 08:00, וחזר לעבוד במוצ"ש בשעה 18:00 (כלומר לאחר 34 שעת מנוחה בפועל בלבד).
  • לקריאת פסק דין בסוגיה זו ראו כאן.
  • לעבודות בענפים מסוימים, שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות מנוחה שבועית הקצרה מ-36 שעות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות (כפי שנקבע, לדוגמה, לעובדי תחבורה, בתי חולים ובתי קולנוע).

  גמול עבור העסקה במנוחה השבועית

  • עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערך השכר הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית וכן למנוחת פיצוי בתשלום ביום חול חליפי, בהתאם לשעות הפיצוי שנקבעו בהיתר העסקה בשבת.
  • עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית ובנוסף למנוחת פיצוי ללא תשלום, כקבוע בהיתר העסקה בשבת.
  • אם עובד מועסק בשעות נוספות במנוחה השבועית, הוא יהיה זכאי לגמול עבור העבודה במנוחה השבועית, ובנוסף לגמול עבור שעות נוספות:
   • עבור השעתיים הנוספות הראשונות עליו לקבל 150% בגין המנוחה השבועית + 25% בגין השעות הנוספות, כלומר 175% בסה"כ.
   • מהשעה הנוספת השלישית עליו לקבל 150% בגין המנוחה השבועית + 50% בגין השעות הנוספות, כלומר 200% בסה"כ.
  • למידע נוסף ראו גמול עבור העסקה במנוחה השבועית

  מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים.

  תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. במקרה של הפרה ניתן לתבוע פיצויים מהמעסיק.

  היתר להעסקה במנוחה השבועית

  • העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית אסורה, אלא אם כן ניתן לכך היתר משר העבודה.
  • מעסיק שמעוניין לקבל היתר להעסקה במנוחה השבועית ועונה על התנאים לקבלת ההיתר, יכול להגיש בקשה אל הממונה על חוק שעות עבודה ומנוחה.
  • לפרטים נוספים ראו אתר השירותים והמידע הממשלתי.

  חשוב לדעת

  • עובדים זכאים גם למנוחה בימי החג שלהם, בהתאם לדתם. למידע נוסף ראו דמי חגים.
  • אי-מתן מנוחה שבועית לפי החוק הוא עבירה שניתן לקבל בגינה קנס מנהלי בסך 5,000 ₪ או כתב אישום שהעונש המרבי עליו הוא קנס בסך 12,900 ₪ - עבור כל עובד שהועבד בזמן המנוחה השבועית שלא כחוק. על שאר העבירות בחוק זה,יוגש כתב אישום.
  • כל מעסיק חייב בניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה עבור עובדיו.

  הרחבות

  ענף הרחבה
  זכויות מלצרים ועובדי אירועים
  • במקומות שבהם נעשית העבודה ב-3 משמרות ביממה (או בשתי משמרות, אחת לשבועיים), אורך המנוחה השבועית יהיה 25 שעות רצופות לפחות (לא כולל מוצאי שבת).
  • העסקה ביום המנוחה צריכה להיות לפי היתר של שר העבודה.
  מנוחה שבועית לעובדי שמירה ואבטחה
  • היתר להעבדה בשמירה במנוחה השבועית ובשעות נוספות: היתר זה מאפשר העסקת עובד בשמירה במנוחה השבועית בתנאי שבמקום המנוחה השבועית ייתן לו המעסיק מנוחת פיצוי כמספר שעות העבודה שהעובד הועסק בהן, בתוך 4 שבועות. אותה מנוחת פיצוי תכלול, ככל האפשר, את יום המנוחה השבועי הרגיל של העובד.
  • מ-01.09.2022 עובדי חברות שמירה ואבטחה זכאים למנוחה שבועית של 36 שעות בין השעה 16:00 ביום שישי לשעה 04:00 בבוקר יום ראשון. עבור שעות העבודה בתחום השעות הנ"ל זכאי העובד לתוספת של 50% משכרו הרגיל
  עובדים זרים בענף הסיעוד
  היתר להעסקת עובדים במנוחה השבועית לצורך משחקי כדורגל
  • מותרת העסקת עובדים במנוחה השבועית במגרשי כדורגל, ובכלל זה העסקת עובדים במנוחה השבועית לצורך הסעת העובדים המועסקים במגרשים.
  • ההיתר ניתן בתנאי שהמעסיק ייתן לעובד, בתוך 4 שבועות, מנוחת פיצוי רצופה שאורכה כמספר השעות שהעובד עבד במנוחה השבועית, ומנוחת הפיצוי תכלול לפחות 13 פעמים בשנה את יום המנוחה השבועי של העובד.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
  נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
  הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
  משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
  המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים