ישנם מקרים רבים שבהם עובד זכאי לבגדי עבודה כאשר חלים עליו תקנות בטיחות, צו הרחבה, או הסכם, המחייבים מתן בגדי עבודה
עובדי מדינה במקצועות מסוימים עשויים להיות זכאים לקצובת ביגוד (תשלום שנתי לצורך רכישת ביגוד)
עובדי קבלן כוח אדם, עובדי חברות שמירה ואבטחה, עובדי אולמות וגני אירועים, עובדי חברות ניקיון ותחזוקה, עובדי בניין ושיפוצים וכן עובדים בתעשיית המתכת (בהתאם להגדרתם בתקנות) זכאים לקבל בגדי עבודה מהמעסיק כפי שמפורט בהמשך
מלבד המקרים בהם קיים הסכם, צו או תקנה המחייבים זאת, אין חובה כללית על מעסיקים לספק לעובדיהם ביגוד או תשלום עבורו


קיימים הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה במגזרים שונים המחייבים מעסיקים לספק לעובדיהם בגדי עבודה.

 • דוגמה למגזרים כאלה: עובדי קבלן כוח אדם, עובדי אולמות וגני אירועים, עובדי חברות ניקיון ותחזוקה, עובדי שמירה ואבטחה ועובדים מסוימים בשירות המדינה.
 • בנוסף, לגבי עבודות מסוימות נקבעו תקנות בטיחות בעבודה המחייבות את המעסיקים לספק בגדי עבודה מטעמי בטיחות.
 • עובדי מדינה במקצועות מסוימים זכאים לקבל קצובת ביגוד (תשלום שנתי המושלם לרוב בחודש יולי לצורך רכישת ביגוד).
 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה הזכאות לבגדי עבודה נחשבת כזכות נלווית, אשר אינה ניתנת לפדיון בסיום יחסי העבודה. עובד שזכאי לבגדי עבודה והמעסיק לא סיפק לו אותם במהלך יחסי העבודה, אינו יכול בסיום יחסי העבודה לפדות בכסף את שווי בגדי העבודה שהמעסיק נמנע מלספק לו, אלא אם קיימת הוראה אחרת בהסכם אישי או קיבוצי החל על העובד.

מי זכאי?

 • כל עובד שחלים עליו תקנות בטיחות, צו הרחבה, או הסכם קיבוצי, המחייבים את המעסיק לספק לו בגדי עבודה, ולדוגמה חלה החובה בענפים הבאים:

עובדי קבלן (חברות כוח אדם)

 • כל עובד קבלן (חברת כוח אדם) זכאי לבגדי עבודה, בהתאם לכללי הבטיחות בעבודה, ובהתאם להסכם הקיבוצי שחל על מזמין העבודה או ההסכם הקיבוצי שחל בענף הספציפי שבו הוא מועסק או צו ההרחבה שחל עליו.
 • המעסיק רשאי לנכות משכרו האחרון של העובד את התשלום בגין אי השבתם של בגדי עבודה.

עובדים באולמות אירועים

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה

 • לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה, המעסיק מחוייב לספק על חשבונו נעלי בטיחות תקינות בכל עת וככל הנדרש לפי תקנות הבטיחות.
 • מדי שנה חייב המעסיק לספק לעובד שני סטים של בגדי עבודה, כאשר כל סט כולל:
  1. חולצה או מקטורן,
  2. מכנסי עבודה או סינר עבודה.
 • למעסיק אסור לגבות מהעובד תשלום עבור בגדי העבודה ואסור לו לדרוש מהעובד להפקיד פקדון עבורם. כמו כן אסור למעסיק לנכות סכומים כלשהם משכרו של העובד בגין בגדי העבודה.
 • הביגוד ייחשב כבלוי בתום תקופת שנת עבודה.

עובדי שמירה ואבטחה

 • מעסיק של עובדי חברות שמירה ואבטחה חייב לספק על חשבונו בגדי עבודה הכוללים: חולצה, מכנסיים וכיו"ב, לפי צרכי העבודה, מדי שנתיים או כאשר המדים התבלו (לפי המוקדם מביניהם).
 • בהתאם לסעיפים 3א ו-3ב' לחוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, על המעסיק להתאים את בגדי העבודה שעליו לספק למאבטח, לתנאי מזג האוויר.
 • למעסיק אסור לגבות תשלום כלשהו עבור בגדי העבודה שסיפק לעובד (חולצה, מכנסים, נעלים) ועבור הציוד שהוא מספק לעובד. בנוסף, אסור לו לדרוש מהעובדים להפקיד פיקדון או לנכות סכום כלשהו משכר העובד בגין הציוד או הבגדים.
 • בתום תקופת העבודה העובד מחויב להחזיר למעסיק לפחות סט אחד של ביגוד, ועל המעסיק למסור לעובד טופס המאשר את החזרת הביגוד והציוד.
 • למרות חובתו של העובד להשיב לפחות סט אחד של ביגוד וציוד, צו ההרחבה משנת 2014 (המחליף את צו ההרחבה משנת 2009), אינו מכיל הוראה המקנה למעסיק זכות לגבות מהעובד תשלום על אי החזרת הביגוד או הציוד.

עובדים בתעשיית המתכת

עובדים ברשתות שיווק מזון

 • על-פי סעיף 6.9 לצו ההרחבה בענף רשתות שיווק מזון 2010, החל מהשנה הרביעית לעבודתו, עובד ברשת שיווק מזון יקבל תשלום ביגוד אחת לשנה, במועד שיקבע המעסיק.
 • צו ההרחבה חל על כל רשת ארצית או אזורית שמפעילה לפחות שתי חנויות (זכייניות או עצמאיות) המוכרות מזון, וכן על כל חנות ששטח המכירה שלה גדול מ-500 מ"ר ונמכר בה מזון.
 • הצו חל על כל העובדים בחנויות אלה, מלבד לעובדים המועסקים בחוזים אישיים בדרגת מנהל סניף ומעלה.

עובדי בניין ושיפוצים

 • עובדי בניין ושיפוצים, אשר הועסקו אצל אותו מעסיק לפחות חצי שנה, זכאים לקבל פעם בשנה מערכת ביגוד מאיכות טובה הכוללת נעליים, מכנסיים, חולצה וכובע מצחייה.
 • שווי מערכת הביגוד שתינתן לעובד תעמוד על סך של עד 250 ₪
 • המעסיק רשאי לספק לעובד את הביגוד עצמו או לשלם לעובד תוספת לשכר בסך 250 ₪ לשנה.
 • למידע נוסף ראו סט ביגוד ובגדי מגן לעובדי בניין ושיפוצים.

עובדי מדינה

 • בעלי מקצועות מסוימים ותפקידים מסוימים בשירות המדינה זכאים לקבל בגדי עבודה מהמעסיק.
 • בחלק מהמקרים זכאים עובדי מדינה מסוימים לקצובת ביגוד (תשלום שנתי המשולם במסגרת משכורת חודש יולי) לצורך רכישת בגדים במקום הספקת ביגוד בפועל. סכום הקצובה מפורסם באתר החשב הכללי.
 • לפרטים על אוכלוסיית הזכאים בקרב עובדי המדינה ראו סעיף 28.4 לתקשי"ר.

הליך מימוש הזכות

 • בגדי העבודה מסופקים, על פי רוב, באחת מהדרכים הבאות:
  • המעסיק מספק את הביגוד עצמו לעובד.
  • העובד מקבל שוברים לקניית ביגוד.
  • במשכורת העובד נכלל רכיב שכר המכונה "ביגוד".
 • אם בגדי העבודה אינם מסופקים באחת מהדרכים שצוינו לעיל או בדרך אחרת, יש לדרוש זכות זו ישירות מהמעסיק.
 • עובדי מדינה הזכאים לקצובת ביגוד ולא לאספקת ביגוד בפועל יקבלו את התשלום במסגרת משכורת חודש יולי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים