הקדמה:

כאשר מוגשת בקשה למימוש פסק דין למסירת נכס ללשכת ההוצאה לפועל, יינקטו הליכי מימוש פסק הדין ללא צורך בהגשת בקשה נוספת מצד הזוכה
אם חייב לא מילא אחר אזהרה למסור נכס תוך פרק זמן הקבוע באזהרה, יתפוס מנהל לשכת ההוצאה לפועל את הנכס ויעבירו לידי מי שזכאי להחזיק בו
אם ניתן לתפוס את הנכס אך לא ניתן להוציאו ממקומו, יעוקל הנכס
אם לא ניתן לתפוס את הנכס, ניתן יהיה לממש את פסק הדין כאילו היה זה פסק דין כספי לתשלום שוויו של הנכס


פסק דין למסירת נכס ניתן לביצוע בהוצאה לפועל.

 • ההליכים למימוש פסק הדין יינקטו על-ידי לשכת ההוצאה לפועל לאחר המצאת האזהרה לחייב ולאחר שהוא לא קיים את פסק הדין.
 • לרוב ניתן יהיה לנקוט את הליכי המימוש ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת מצד הזוכה, מלבד מקרה מסוים שיפורט להלן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הליכי מימוש פסק הדין יינקטו אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. נגד החייב ניתן פסק דין שבו הוא מחויב למסור נכס מסוים לידי אדם אחר.
  2. הזוכה הגיש בקשה למימוש פסק הדין.

למי ואיך פונים

 • לאחר הגשת הבקשה למימוש פסק הדין, יתבצעו הליכי המימוש באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה מטעם הזוכה (מלבד מקרה מסוים שיפורט להלן).

שלבי ההליך

 • לאחר פתיחת התיק תישלח לחייב אזהרה שבה הוא יידרש למסור את הנכס לידי הזוכה תוך פרק זמן שייכתב באזהרה.

תפיסת הנכס ומסירתו לידי מי שזכאי לקבלו

 • אם לאחר המצאת האזהרה לחייב, הוא לא מילא אחר פסק הדין, ולא מסר את הנכס תוך פרק הזמן שנקבע באזהרה, יצווה רשם ההוצאה לפועל לתפוס את הנכס ולמסרו למי שזכאי לקבלו לפי פסק הדין.
 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל יתפוס את הנכס וימסור אותו למי שזכאי לקבל אותו.

הימנעות מהוצאת הנכס

 • אם מנהל לשכת ההוצאה לפועל סבור שרצוי להשאיר את הנכס במקום הימצאו לתקופה מסוימת, או שאין אפשרות להוציאו מיד ממקום הימצאו, יעקל את הנכס באופן שבו מעקלים מיטלטלין בתיק של חיוב כספי. למידע נוסף ראו עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל.

היעדר אפשרות לתפוס את הנכס

 • אם קבע מנהל לשכת ההוצאה לפועל שלא ניתן לתפוס את הנכס, יבוצעו הפעולות הבאות:
  • תומצא הודעה על כך למי שזכאי לקבל את הנכס.
  • אם נקבע בפסק הדין סכום שיש לשלם תמורת הנכס, ניתן יהיה לממש אותו באותו אופן שמממשים פסק דין כספי.
  • אם לא נקבע בפסק הדין הסכום שיש לשלם תמורת הנכס, רשאי הזוכה לפנות לבית המשפט שנתן את פסק הדין ולבקש שיערוך שומה (הערכה) לנכס, ומשנקבעה השומה יוצא פסק הדין לפועל כאילו נקבע בו סכום השומה מלכתחילה.

ערעור

 • על החלטה של מנהל לשכת ההוצאה לפועל או עובד אחר שאינו רשם ההוצאה לפועל, ניתן להגיש ערר לרשם הוצאה לפועל.
 • על החלטות של רשם ההוצאה לפועל בכל הקשור לביצוע פסק דין למסירת נכס, ניתן לערער באופן הבא:

אם החוב הוא בענייני משפחה

אם החוב אינו בענייני משפחה

 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף הצו עצמו, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
 • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

חקיקה ונהלים