זוכה, שניתן לטובתו פסק דין המחייב אדם או גוף אחר לבצע או להימנע מביצוע של פעולה כלשהי, רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק-הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ
המועד שבו ניתן להגיש את הבקשה משתנה בהתאם להוראות פסק הדין והנסיבות בהן הוא ניתן
ההליך כרוך בתשלום אגרה בסך 203 ₪ (נכון לשנת 2023)
טפסים

זוכה, שניתן לטובתו פסק דין המחייב אדם או גוף אחר לבצע או להימנע מביצוע של פעולה כלשהי, רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק-הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ.

שימו לב
המידע בדף זה לא מתייחס לפסק דין כספי או לפסק דין בענייני מזונות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  1. ניתן לטובתו פסק דין המחייב אדם או גוף אחר לבצע או להימנע מביצוע של פעולה כלשהי (שאינה תשלום כספי).
  2. פסק הדין אינו פסק דין לפינוי מושכר (למידע על פסק דין לפינוי מושכר ראו בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר).

למי ואיך פונים

 • יש למלא טופס בקשה לביצוע פסק דין עשה (טופס 209) ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
  1. העתק מאושר (״נאמן למקור״) של פסק הדין שמופיעים בו מספרי הזהות של הצדדים, חתום על ידי מזכירות בית המשפט.
   • אם מספר הזיהוי לא מופיע בפסק הדין, אפשר לצרף מסמך מתוך תיק בית המשפט שמופיע בו מספר הזיהוי של הנתבעים. על המסמך להיות מאושר וחתום על ידי מזכירות בית המשפט או בחותמת ״נאמן למקור״ דיגיטלית.
  2. ייפוי כוח אם הזוכה מיוצג על-ידי עורך-דין. אם כבר קיים יפוי כוח מופקד, יש לציין את מספרו.
  3. אחד מהמסמכים הבאים שמעידים על מספר חשבון בנק:
   • צילום שיק של הזוכה או של עורך הדין שלו.
   • אישור מהבנק על ניהול חשבון הזיכוי של הזוכה או של עורך הדין שלו.
   • צילום כרטיס אשראי של הזוכה (שימו לב: יש להשחיר את מספר הכרטיס והתוקף).
  4. אם בתיק יש יותר מזוכה אחד, יש לצרף הצהרה (טופס 9).
 • אם לשכת ההוצאה לפועל מסרבת לקבל בקשה לביצוע פסק דין מהטעם שהזוכה לא צירף אישור על פרטי החייב, רשאי הזוכה לבקש כי העניין יועבר לרשם ההוצאה לפועל. הרשם רשאי להתיר את ביצוע הבקשה גם בלא אישור, אם יש טעמים מיוחדים לכך.
 • אם ניתנו בפסק הדין הוראות לזוכה בעניין המצאת פסק הדין לחייב, יש לצרף אישור מסירה.
 • אם פסק הדין כולל בתוכו חיוב כספי וגם צו עשה, תידרש אגרה ייעודית לחוב הכספי שתחושב בדומה לחישוב אגרת פתיחת תיק פסק דין כספי.
 • ההליך כרוך בתשלום אגרה בסך 203 ₪ (נכון לשנת 2023).

הגשת הבקשה

מועד הגשת הבקשה

 • המועד שבו ניתן להגיש את הבקשה תלוי בהוראות שניתנו בפסק הדין עצמו ובנסיבות שבהן הוא ניתן:
  • אם בפסק הדין נקבע מועד לביצועו - הזוכה יכול להגיש את הבקשה לביצוע פסק הדין רק אחרי שחלף המועד שנקבע בפסק הדין.
  • אם בפסק הדין לא נקבע מועד לתשלום:
   • פסק הדין ניתן בנוכחות החייב - הזוכה יכולל להגיש את הבקשה רק אחרי שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין.
   • פסק הדין ניתן שלא בנוכחות החייב (למשל אם פסק הדין נשלח לצדדים בדואר) והזוכה או עורך דינו נדרש להמציא את פסק הדין לחייב, הזוכה יכול להגיש את הבקשה רק אחרי שחלפו 30 ימים מהמועד שבו הומצא פסק הדין לחייב.
   • עם זאת, הזוכה יכול לבקש להגיש את הבקשה גם לפני שחלפו 30 ימים, אם קיים חשש שאי-פתיחת התיק (הגשת הבקשה) עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין. במקרה כזה על הזוכה להגיש בקשה בכתב ולצרף תצהיר שבו מפורטות העובדות שמוכיחות את טענותיו.
שימו לב
 • בחלק מלשכות ההוצאה לפועל הזוכה נדרש להוכיח שפסק הדין נמסר לחייב גם אם בית המשפט לא קבע זאת בפסק הדין וכן להוכיח שעברו 30 יום ממועד המסירה.
 • במקרה כזה יש לצרף לבקשה גם אישור מסירה או תצהיר שמעיד על נסיבות המצאת פסק הדין לידי החייב.

שלבי ההליך

המצאת אזהרה

 • לאחר הגשת הבקשה לביצוע, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה שבה גם תצוין התקופה שבמהלכה עליו לשלם את החוב על פי פסק הדין, להגיש בקשה לצו תשלומים או להתייצב לחקירת יכולת.
 • הזוכה יכול לבקש להמציא את האזהרה בעצמו לחייב, ובמקרה שהוא מעוניין בכך עליו לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
 • רק לאחר התקופה הזו ניתן יהיה להתחיל בביצוע פסק הדין.

תגובת החייב

 • החייב רשאי במהלך תקופה זו לבצע את הנדרש ולמלא אחר פסק הדין.
 • אם ביצע החייב את המוטל עליו על-פי פסק הדין בטרם הוגשה הבקשה לביצוע פסק הדין, הוא רשאי להגיש בקשה בטענת "פרעתי".
 • אם בכוונת החייב לערער על פסק הדין, הוא יוכל להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים או לבקש מבית המשפט עיכוב ביצוע של פסק הדין.

ערעור

חשוב לדעת

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את הבקשה ללשכה אחרת מזו שבו היא הוגשה אם הדבר מוצדק בנסיבות ועליו לתת לזוכה הזדמנות להשמיע את טענותיו בנושא.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להתיר נקיטת הליכים נגד החייב גם לפני תום המועד שמצויין באזהרה, אם הדבר מוצדק בנסיבות.
 • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו זמנית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים