הקדמה:

זוכה, שניתן לטובתו פסק דין המחייב אדם או גוף אחר לבצע או להימנע מביצוע של פעולה כלשהי, רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק-הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ
המועד שבו ניתן להגיש את הבקשה משתנה בהתאם להוראות פסק הדין והנסיבות בהן הוא ניתן
במועד הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך 185 ₪ (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו פתיחת תיק פסק דין צו עשה בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

טפסים

זוכה, שניתן לטובתו פסק דין המחייב אדם או גוף אחר לבצע או להימנע מביצוע של פעולה כלשהי, רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק-הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  1. ניתן לטובתו פסק דין המחייב אדם או גוף אחר לבצע או להימנע מביצוע של פעולה כלשהי (שאינה תשלום כספי).
  2. פסק הדין אינו פסק דין לפינוי מושכר (למידע על פסק דין לפינוי מושכר ראו בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר).

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • יש להגיש בקשה לביצוע פסק דין על-גבי טופס בקשה לביצוע פסק דין עשה (טופס 209).
 • את הבקשה ניתן להגיש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ.
 • יש למלא את תמצית פסק הדין במקום המיועד לכך וכן את ההוצאות שנפסקו בפסק הדין (אם נפסקו).
 • כמו כן, יש למלא טופס נתוני חישוב לקרן (טופס 210).
  הערת עריכה
  האם טופס זה נדרש לגבי הוצאות המשפט?
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11.01.2013, 00:51 (IST)
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. העתק מאושר של פסק הדין (העתק חתום בחותמת מזכירות בית המשפט או בית הדין, בו הוא ניתן).
  2. ייפוי כוח לעורך הדין (רק אם הזוכה מיוצג על-ידי עורך דין).
  3. פרטי חשבון הבנק של הזוכה או של עורך דינו (שאליו יועברו הכספים שייגבו במסגרת ההוצאה לפועל).
  4. יש לציין את פרטי החייב (שמו, מענו, מספר הזהות שלו ושם אביו).
  • אם פרטי החייב אינם תואמים את המידע הרשום במרשם האוכלוסין יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו.
  • אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו כמפורט להלן:
  • אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו על-פי הפירוט הבא:
  • חייב שהוא רשות מקומית, עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית - יש לצרף אישור על שם החייב כמפורט ברשימת היישובים של משרד הפנים או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שהם מפורסמים על ידם לרבות באתר האינטרנט הרשמי של המשרד.
  • חייב שהוא אגודה שיתופית - סמל האגודה השיתופית החייבת כפי שרשום אצל רשם האגודות השיתופיות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם האגודות השיתופיות.
  • חייב שהוא עמותה רשומה - המספר והסמל של העמותה החייבת כפי שרשום אצל רשם העמותות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם העמותות.
  • חייב שהוא חברה - שם החברה ומספר ח"פ כפי שרשום בדוח רשם החברות.
  • אם לשכת ההוצאה לפועל מסרבת לקבל בקשה לביצוע פסק דין מהטעם שהזוכה לא צירף אישור על פרטי החייב, רשאי הזוכה לבקש כי העניין יועבר לרשם ההוצאה לפועל. הרשם רשאי להתיר את ביצוע הבקשה גם בלא אישור, אם יש טעמים מיוחדים לכך.
  • אם ניתנו בפסק הדין הוראות לזוכה בעניין המצאת פסק הדין לחייב, יש לצרף אישור מסירה.
  • אם פסק הדין כולל בתוכו הן חיוב כספי והן צו עשה, תידרש אגרה ייעודית לחוב הכספי שתחושב בדומה לחישוב אגרת פתיחת תיק פסק דין כספי.
   • עבור הגשת הבקשה לביצוע פסק דין מסוג צו עשה יש לשלם אגרה בסך 185 ₪ (נכון לשנת 2021).
   • למידע נוסף על אגרות בהוצאה לפועל ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

  מועד הגשת הבקשה

  • המועד שבו ניתן להגיש את הבקשה לביצוע פסק הדין תלוי בהוראות שניתנו בפסק הדין עצמו ובנסיבות שבהן הוא ניתן:
   • אם נקבע בפסק הדין מועד לביצועו - הזוכה יכול להגיש את הבקשה לביצוע פסק הדין רק לאחר שחלף המועד שנקבע בפסק הדין.
   • אם בפסק הדין לא נקבע מועד לביצוע -
    • אם פסק הדין ניתן בנוכחות החייב - הזוכה יכול להגיש את הבקשה רק לאחר 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.
    • אם פסק הדין ניתן שלא בנוכחות החייב (למשל אם פסק הדין לא הוקרא לצדדים בבית המשפט אלא נשלח אליהם בדואר) - הזוכה יכול להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 30 ימים מהמועד שבו הומצא פסק הדין לחייב.
    • למרות זאת הזוכה רשאי לבקש להגיש את הבקשה מוקדם יותר (לפני שעברו 30 הימים) אם יש חשש שאי-פתיחת התיק עלול לסכל את ביצוע פסק הדין. לשם כך על הזוכה להגיש בקשה בכתב ולצרף לה תצהיר שבו הוא מפרט את העובדות שמוכיחות את טענותיו.

  שלבי ההליך

  המצאת אזהרה

  הערת עריכה
  האם זו אותה אזהרה כמו לפסק דין כספי? הרי הוא לא צריך לשלם חוב אלא לבצע את הצו? האם זה לא 20 ימים בכל זאת?
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11.01.2013, 02:13 (IST)
  • הזוכה יכול לבקש להמציא את האזהרה בעצמו לחייב, ובמקרה שהוא מעוניין בכך עליו לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
  • רק לאחר התקופה הזו ניתן יהיה להתחיל בביצוע פסק הדין.

  תגובת החייב

  • החייב רשאי במהלך תקופה זו לבצע את הנדרש ולמלא אחר פסק הדין.
  • אם ביצע החייב את המוטל עליו על-פי פסק הדין בטרם הוגשה הבקשה לביצוע פסק הדין, הוא רשאי להגיש בקשה בטענת "פרעתי".
  • אם בכוונת החייב לערער על פסק הדין, הוא יוכל להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים או לבקש מבית המשפט עיכוב ביצוע של פסק הדין.

  ערעור

  חשוב לדעת

  • בקשה לביצוע פסק דין ניתן להגיש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל. עם זאת רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את ביצוע פסק הדין ללשכה אחרת אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין לאחר שנתן לזוכה הזדמנות להשמיע את דברו.
  • אם הועבר ביצוע פסק הדין ללשכה אחרת, יראו את הלשכה האחרונה כאילו הוגשה אליה הבקשה מלכתחילה (למשל ערעורים או בקשות רשות לערער יוגשו לבית המשפט שבתחום השיפוט של לשכה זו ולא לבית משפט שבתחום השיפוט של הלשכה המקורית).
  • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.

  חקיקה ונהלים

  ארגוני סיוע


  גורמי ממשל


  הרחבות ופרסומים