זוכה, שניתן לטובתו פסק דין לפינוי מושכר, רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק-הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ
המועד שבו ניתן להגיש את הבקשה משתנה בהתאם להוראות פסק הדין והנסיבות בהן הוא ניתן
למידע נוסף ראו בקשה להליכי פינוי בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
טפסים
 • טופס נקיטת הליכים - פינוי / עשיית מעשה / הוספת צו עשה (טופס 505) בעברית ובערבית
 • טופס הוראה לפינוי מושכר בהתאם לפסק דין (טופס 500) בעברית ובערבית

זוכה, שניתן לטובתו פסק דין לפינוי מושכר, רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק-הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ.

אזהרה
שימו לב - ערך זה אינו רלוונטי לדיירים מוגנים ולפינוי לפי חוק הגנת הדייר
ערך זה עוסק בבקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר, שלא חל עליו חוק הגנת הדייר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה, שניתן לטובתו פסק דין לפינוי מושכר.

למי ואיך פונים

 1. העתק מאושר של פסק הדין (העתק חתום בחותמת מזכירות בית המשפט או בית הדין שבו הוא ניתן).
 2. במקרה שאין בפסק דין כתובת מלאה, אלא מספר גוש וחלקה, יש לצרף תשריט מהעירייה.
 3. לפינוי יש לצרף העתק מהודעת הפינוי שבוצעה.
 4. בהליך פינוי שוכר, תצורף לבקשה אזהרה משולבת שנמסרה והופקה בפתיחת התיק.
 5. בהליך פינוי שוכר יש לצרף טופס מתן הוראה לפינוי מושכר בהתאם לפסק דין (טופס 500) ובסעיף 3 בטופס, יש לסמן ב- X את בקשה מס' 988 ("בקשה למתן צו פינוי למושכר בהתאם לפסק דין").
 6. ייפוי כוח לעורך הדין (רק אם הזוכה מיוצג על-ידי עורך דין).
 7. פרטי חשבון הבנק של הזוכה או של עורך דינו (שאליו יועברו הכספים שייגבו במסגרת ההוצאה לפועל).
 8. יש לציין את פרטי החייב (שמו, מענו, מספר הזהות שלו ושם אביו).
 • אם פרטי החייב אינם תואמים את המידע הרשום במרשם האוכלוסין יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו.
 • אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו על-פי הפירוט הבא:
 • חייב שהוא רשות מקומית, עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית - יש לצרף אישור על שם החייב כמפורט ברשימת היישובים של משרד הפנים או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שהם מפורסמים על ידם לרבות באתר האינטרנט הרשמי של המשרד.
 • חייב שהוא אגודה שיתופית - סמל האגודה השיתופית החייבת כפי שרשום אצל רשם האגודות השיתופיות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם האגודות השיתופיות.
 • חייב שהוא עמותה רשומה - המספר והסמל של העמותה החייבת כפי שרשום אצל רשם העמותות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם העמותות.
 • חייב שהוא חברה - שם החברה ומספר ח"פ כפי שרשום בדוח רשם החברות.
 • אם לשכת ההוצאה לפועל מסרבת לקבל בקשה לביצוע פסק דין מהטעם שהזוכה לא צירף אישור על פרטי החייב, רשאי הזוכה לבקש כי העניין יועבר לרשם ההוצאה לפועל. הרשם רשאי להתיר את ביצוע הבקשה גם בלא אישור, אם יש טעמים מיוחדים לכך.

מועד הגשת הבקשה

המועד שבו ניתן להגיש את הבקשה לביצוע פסק הדין לפינוי המושכר תלוי בהוראות שניתנו בפסק הדין עצמו ובנסיבות שבהן הוא ניתן:

 • אם נקבע בפסק הדין מועד לביצוע הפינוי - לא ניתן להגיש את הבקשה לביצוע לפני שעבר מועד זה.
 • אם בפסק הדין לא נקבע מועד לביצוע הפינוי -
  • אם פסק הדין ניתן בנוכחות החייב - הזוכה יכול להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 15 ימים ממועד מתן פסק הדין.
  • אם פסק הדין ניתן שלא בנוכחות החייב (למשל אם פסק הדין לא הוקרא לצדדים בבית המשפט אלא נשלח אליהם בדואר) - הזוכה יכול להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 15 ימים מהמועד שבו הומצא פסק הדין לחייב.

שלבי ההליך

אזהרה לחייב

 • לאחר הגשת הבקשה לביצוע, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל לחייב אזהרה שעליו למלא אחר פסק הדין ולפנות את המושכר, בתוך 20 ימים.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי גם לקבוע תקופה אחרת:
 • במקרה של פינוי דירת מגורים - תקופה שלא תפחת מ-10 ימים.
 • במקרה של פינוי מקרקעין אחרים שאינם דירת מגורים - תקופה שלא תפחת מ-20 ימים (אם כי במקרה שבו יש טעמים מיוחדים לכך, הוא רשאי לקבוע תקופה קצרה יותר).
 • באזהרה יצוין כי במהלך התקופה שנקבעה על החייב לשלם את החוב על-פי פסק הדין או להגיש בקשה לצו תשלומים, ואם לא יוכל לעשות זאת עליו להתייצב לחקירת יכולת בתוך 21 ימים.

אופן המצאת האזהרה

 • האזהרה תומצא לחייב וכן לצד שלישי המחזיק במקרקעין או בחלק מהם, בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירתו על-ידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל.
 • במקרה שהמקרקעין נעולים או שלא היה אפשר להמציא את ההודעה בדואר רשום או במסירה, ידביק מנהל לשכת ההוצאה לפועל את ההודעה על פתח המקרקעין או יקבע אותה עליהם ויערוך דין וחשבון על פעולתו.
 • הזוכה יכול לבקש להמציא את האזהרה בעצמו לחייב, ובמקרה שהוא מעוניין בכך עליו לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
 • רק לאחר התקופה הזו ניתן יהיה להתחיל בביצוע פסק הדין. למידע על ביצוע פסק הדין ראו ביצוע פסק דין לפינוי מושכר.

תגובת החייב

 • החייב רשאי במהלך התקופה שנקבעה באזהרה לבצע את הנדרש ולפנות את המושכר.
 • אם פינה את המושכר לאחר פסק הדין ובטרם הוגשה הבקשה לביצוע פסק הדין, הוא רשאי להגיש בקשה בטענת "פרעתי".
 • אם בכוונת החייב לערער על פסק הדין, הוא יוכל להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים או לבקש מבית המשפט עיכוב ביצוע של פסק הדין.

ערעור

 • אדם שרואה עצמו כנפגע מהחלטה של לשכת ההוצאה לפועל בכל הקשור להגשת בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר, יכול לערער או להגיש בקשת רשות ערעור בהתאם לחוק:

חשוב לדעת

 • בקשה לביצוע פסק דין ניתן להגיש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל. עם זאת רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את ביצוע פסק הדין ללשכה אחרת אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין לאחר שנתן לזוכה הזדמנות להשמיע את דברו.
 • אם הועבר ביצוע פסק הדין ללשכה אחרת, יראו את הלשכה האחרונה כאילו הוגשה אליה הבקשה מלכתחילה (למשל ערעורים או בקשות רשות לערער יוגשו לבית המשפט שבתחום השיפוט של לשכה זו ולא לבית משפט שבתחום השיפוט של הלשכה המקורית).
 • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים