הקדמה:

פסק דיו לפינוי מושכר ניתן לביצוע בהוצאה לפועל לאחר שהוגשה בקשה לביצוע פסק הדין
אם חייב לא מילא אחר אזהרה לפינוי המושכר תוך פרק זמן הקבוע באזהרה, רשאי הזוכה לבקש מלשכת ההוצאה לפועל לפנות את המושכר ולמסרו לידיו
פינוי המושכר יתבצע ללא מתן הודעה מיוחדת לחייב

טפסים

פסק דין לפינוי מושכר ניתן לביצוע בהוצאה לפועל.

 • ההליכים למימוש פסק הדין יינקטו על-ידי לשכת ההוצאה לפועל לאחר המצאת אזהרה לחייב, ולאחר שהוא לא קיים את פסק הדין.
 • הפינוי יבוצע בפועל רק על-פי בקשה מפורשת של הזוכה.
טיפ
שימו לב: ערך זה אינו עוסק בפינוי דיירים מוגנים או בפינוי נכסים לפי חוק הגנת הדייר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • לאחר הגשת הבקשה לביצוע פסק הדין, ניתן יהיה להתחיל בהליכי הפינוי של המושכר.
 • לשם ביצוע הפינוי על הזוכה להגיש בקשה מיוחדת (ראו להלן).

שלבי ההליך

 • לאחר פתיחת התיק תישלח לחייב אזהרה שבה הוא יידרש לפנות את המושכר תוך פרק זמן שייכתב באזהרה.
 • לאחר המצאת האזהרה לחייב, אם הוא לא מפנה את המושכר תוך פרק הזמן שנקבע באזהרה, ניתן לבצע את הפינוי באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, וזאת ללא מתן הודעה נוספת לחייב.

בקשת פינוי מצד הזוכה

כניסה למושכר, פינויו ומסירתו

 • אם לא פונו המקרקעין תוך המועד שקבוע באזהרה, ייכנס מנהל לשכת ההוצאה לפועל למקרקעין האמורים, יפנה אותם, וימסור אותם למי שזכאי לקבלם לפי פסק הדין בתוך 14 ימים מתום התקופה שנקבעה באזהרה.
 • הזוכה רשאי לבקש להאריך את תקופת הפינוי בכל עת לתקופות נוספות שלא יעלו על 14 ימים כל אחת.
 • הודעה על הארכת תקופת הפינוי כאמור תומצא לחייב וכן לצד שלישי המחזיק באותם מקרקעין או בחלק מהם.
הערת עריכה
זו דוגמא לבעייתיות באופן ההמצאה. נוסח הסעיף קובע "הודעה על הארכת תקופת הפינוי כאמור תומצא לחייב וכן לצד שלישי המחזיק באותם מקרקעין או בחלק מהם בדרך הקבועה בסעיף 7(ב)(1)." האם מותר בפקס? בדואר רגיל?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11.02.2013, 17:30 (IST)

ערעור

 • על ההחלטה של הרשם ניתן להגיש ערעור באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום תוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו - יש להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
 • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער, אזי יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום תוך 20 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו, יש להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
 • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל

חשוב לדעת

מיטלטלין שנמצאו בשעת הפינוי

 • אם נמצאו במקרקעין בשעת הפינוי או לאחריו מיטלטלין שהמפונה לא הוציאם, ימסור אותם מנהל לשכת ההוצאה לפועל לשמירה, והוא רשאי למכור אותם לאחר תקופה סבירה. אם מדובר בנכסים שעשויים להתקלקל (כמו מזון שפג תוקפו) - ימכור אותם מנהל לשכת ההוצאה לפועל מיד. ההוצאות לעניין זה יהיו חלק מן ההוצאות שיתווספו לגובה החוב בתיק.

טענות צד שלישי

 • אם היה צד שלישי שמחזיק במקרקעין או בחלק מהם והוא הוכיח להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל כי הוא זכאי להחזיק באותם מקרקעין או באותו חלק, רשאי רשם ההוצאה לפועל להשהות את הפינוי, כל עוד לא הושלם, לתקופה שיקבע, כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית המשפט ולקבל צו עיכוב.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את ההשהיה במתן ערובה להנחת דעתו על-ידי הצד השלישי.
הערת עריכה
האם לייצר ערך על בקשה זו של צד שלישי?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11.02.2013, 17:30 (IST)

חייב שחזר לאחר הפינוי

 • אם לאחר הפינוי החייב או אדם אחר מטעמו חזר ותפש שלא כדין את המקרקעין שפונו, יכול הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל שיורה למנהל לשכת ההוצאה לפועל, לחזור ולפנות את המקרקעין לשם ביצועו של פסק הדין.
 • במקרה כזה לא תישלח לחייב או למי שתפש את המקרקעין מטעמו הודעה על הפינוי ומועדו.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל