זוכה רשאי בכל עת לבקש מרשם ההוצאה לפועל לזמן את החייב לחקירת יכולת כדי לחקור ולהוכיח את יכולתו הכלכלית לפרוע את החוב
זוכה רשאי לבקש חקירת יכולת נוספת אם כבר בוצעה חקירת יכולת אך הזוכה לא זומן אליה
רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת החלטה או צו גם בהיעדרו של החייב בתנאי שהוא זומן לחקירה
למידע נוסף ראו חקירת יכולת כלכלית של חייבים בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
טפסים
 • טופס בקשת זימון לדיון או לחקירת יכולת (טופס 400) בעברית ובערבית

זוכה רשאי בכל עת לבקש מרשם ההוצאה לפועל לזמן את החייב לחקירת יכולת כדי לחקור ולהוכיח את יכולתו הכלכלית לפרוע את החוב.

 • זוכה רשאי לבקש לזמן את החייב לחקירת יכולת גם במקרה בו התקיים בירור או חקירה אך אלו בוצעו שלא בנוכחות הזוכה, והוא מבקש מרשם ההוצאה לפועל לקיים דיון נוסף בנוכחותו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה בהוצאה לפועל רשאי בכל עת לבקש לזמן את החייב לחקירת יכולת.

למי ואיך פונים

 • על הזוכה להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשת זימון לדיון או לחקירת יכולת (טופס 400) ובסעיף 3 בטופס ("בקשה לזימון חייב"), יש לסמן ב- X את בקשה מס' 159 ולפרט בתחתית הטופס את נימוקי הבקשה.
 • על הזוכה לצרף תצהיר ובו לכלול פרטים בדבר נכסי החייב, הכנסותיו ויכולתו לקיים את פסק הדין. הזוכה רשאי לכלול בתצהירו הצעה בדבר השיעורים שבהם ישולם החוב.

שלבי ההליך

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ניתן לערער באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום תוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער. אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער, עליו להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה.
 • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער, אזי יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום תוך 20 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער. אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער, אזי עליו להגיש את הבקשה לבית המשפט תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה.
 • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל

חשוב לדעת

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, לאחר שהזמין את החייב לחקירת יכולת, לתת החלטה או צו אף בהיעדרו של החייב.
 • במקום חקירה או נוסף עליה רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות שהחייב יענה בתצהיר לשאלון, תוך המועד שקבע לכך. לאחר מכן יהיה הרשם רשאי לתת החלטה על שיעור התשלומים על סמך התצהיר בלבד, ואם לא הגיש החייב תצהיר לשאלון - יכול הרשם לתת החלטה גם בהיעדר תצהיר.
 • מקרים בהם לא יידרש החייב להתייצב לחקירת יכולת:
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים