הקדמה:

גבר ואישה שמוגרים כ"חסרי דת", יכולים לערוך ברית זוגיות ולהירשם במרשם הזוגיות במשרד המשפטים
חסר דת ייחשב מי שאינו יהודי, מוסלמי, דרוזי או בן עדה נוצרית
בני זוג שנרשמו במרשם הזוגיות, נחשבים כבני זוג נשואים (פרט למספר נושאים שיפורטו בהמשך)
בקשה להירשם במרשם כרוכה בתשלום אגרה

בני זוג, גבר ואשה, אשר שניהם חסרי דת, יכולים לבוא בברית זוגיות, שהמשמעות שלה מבחינה משפטית זהה לנישואים לכל עניין ודבר (מלבד מספר חריגים המפורטים בהמשך).

 • ברית הזוגיות היא הסכם בין בני הזוג הקובע כי יחיו יחד, יקיימו חיי משפחה וכן משק בית משותף.
 • מימוש ההסכם של ברית הזוגיות הוא תהליך מורכב כמפורט בהמשך.
 • בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות נחשבים כבני זוג נשואים, וייהנו מכל הזכויות שניתנות לבני זוג נשואים, מלבד 2 הבדלים:
  1. הקלות במתן מעמד בישראל הניתנות לבני זוג נשואים לפי חוק האזרחות, חוק השבות וחוק הכניסה לישראל לא ניתנות לבני זוג הרשומים במרשם הזוגיות.
  2. האפשרות לאמץ ילדים וכן האפשרות להיכנס להליך של הבאת ילד באמצעות פונדקאות יוענקו לבני זוג הרשומים במרשם הזוגיות רק לאחר 18 חודשים מיום הרישום.

מי זכאי?

 • בני זוג שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  • הם גבר ואישה (ולא בני זוג מאותו מין).
  • הם מעל לגיל 18.
  • הם תושבי ישראל.
  • שני בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין כחסרי דת (הם לא יהודים, לא מוסלמים, לא דרוזים ולא בני עדה נוצרית).
  • הם אינם קרובי משפחה (הורה, הורה של הורה, צאצא, בן זוג או מי שהיה בן זוג של כל אחד מהם, וכן אח או אחות ובני זוגם).
  • הם אינם נשואים זה לזו או לאחרים.

הגשת הבקשה

 • על בני הזוג המעוניינים לבוא בברית הזוגיות להגיש בקשת רישום זוגיות לרשם הזוגיות ביחידת המרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית הזוגיות במשרד המשפטים.
 • לפני הגשת הבקשה יש לשלם אגרת רישום. לסכום האגרה העדכני, ראו באתר משרד המשפטים.
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס הגשת בקשה לרישום, ולצרף:
 1. אישור על תשלום האגרה
 2. 3 תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג.
 3. למי שנולד מחוץ לישראל – תעודת לידה.
  • אם תעודת הלידה אינה כתובה באנגלית או בערבית - יש לצרף תרגום מאושר (נוטוריוני) לעברית.
 4. במקרה של פסול דין או מי שמונה לו אפוטרופוס, יש לצרף העתק מאושר של החלטת בית המשפט המאשרת לו לבוא בברית הזוגיות וצו מינוי אפוטרופוס.
טיפ
 • אם בין בני זוג קיים הסכם ממון והם המעוניינים כי בנוסף לרישום הזוגיות יאומת הסכם ממון שערכו, הם יכולים לצרף את נוסח הסכם הממון.
 • אם הסכם הממון כתוב בשפה אחרת, יש לצרף גם תרגום מאושר (נוטריוני) לעברית של ההסכם.
 • יש לשלוח את הבקשה בדואר רשום בלבד לרשם הזוגיות לכתובת: רחוב צאלח א-דין 29 ירושלים מיקוד 91490.
 • פרסום הבקשה והזדמנות להגשת התנגדויות

  • לאחר שהרשם בוחן את הבקשה ומוצא כי היא עומדת בדרישות החוק, מפרסם רשם הזוגיות הודעה לציבור אודות הבקשה. הבקשה מפורסמת בעיתון יומי ובאתר רשם הזוגיות.

  התנגדויות הציבור

  • כל אדם רשאי להגיש התנגדות לרישום הזוגיות בטענה שבני הזוג אינם עומדים בתנאים הקבועים בחוק.
  • התנגדות לרישום יש להגיש על גבי טופס התנגדות לרישום במרשם הזוגיות.
  • אם הוגשו התנגדויות, על רשם הזוגיות לבקש את תגובת בני הזוג טרם קבלת החלטה.
  • אם רשם הזוגיות קיבל התנגדות שהוגשה לבקשה, ידחה הרשם את הבקשה לרישום הזוגיות.
  • על הרשם להודיע לבני הזוג אם החליט לדחות את בקשתם.
  • על החלטה זו ניתן לערער (ראו פירוט בפסקה "ערעור על החלטת רשם הזוגיות").

  התנגדויות ראש בית דין דתי

  • הרשם מעביר עותק מהבקשה לכל אחד מראשי בתי הדין של העדות המוכרות.
  • אם ראש בית דין דתי סבור שאחד מבני הזוג הוא בן עדה דתית מוכרת, עליו לקיים הליך בירור.
  • במסגרת ההליך על ראש בית הדין הדתי לאפשר לבן הזוג הרלבנטי לטעון טענותיו.
  • לאחר ההליך יחליט ראש בית הדין הדתי אם להתנגד או לא להתנגד לרישום בני הזוג במרשם.
  • אם ראש בית דין דתי הכריע שהוא מתנגד לרישום והודיע על כך לרשם, ידחה הרשם את הבקשה לרישום.
  • על הרשם להודיע לבני הזוג אם החליט לדחות את בקשתם.
  • על החלטה כאמור ניתן לערער (ראו פירוט בפסקה "ערעור על החלטת ראש בית דין דתי").

  רישום במרשם הזוגיות

  • אם בני הזוג עומדים בתנאי החוק, ולא הוגשה התנגדות לבקשה (או שהתנגדות שהוגשה נדחתה), יוזמנו בני הזוג לבוא בפני הרשם, ויחתמו בפניו על הסכם הזוגיות.
  • לאחר החתימה על הסכם הזוגיות יירשמו בני הזוג במרשם הזוגיות כ"בני זוג הרשומים במרשם ברית הזוגיות".

  ערעור

  ערעור על החלטת רשם הזוגיות

  • יש להגיש ערעור על החלטת הרשם לבית המשפט לענייני משפחה אם בקשת הרישום של בני זוג נדחתה מהטעמים הבאים:
   1. הרשם קבע כי בני הזוג לא עמדו בתנאי החוק.
   2. הרשם קיבל התנגדות של אדם שאינו ראש בית דין דתי לבקשה.
  • מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הגשת הערעור.

  ערעור על החלטת ראש בית דין דתי

  • אם הבקשה לרישום נדחתה על ידי הרשם בגלל שראש בית דתי התנגד לבקשה, ניתן לערער על החלטת בית הדין הדתי לערכאת הערעור שלה (בהתאם לסוג בית הדין הדתי).
  • אם ערעורם של בני הזוג יידחה על ידי ערכאת הערעור הדתית, ניתן לפנות בעתירה לבג"ץ על הכרעת ערכת הערעור.
  • מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הגשת הערעור.

  מעמדם המשפטי של הרשומים במרשם הזוגיות

  • בני הזוג שירשמו במרשם ברית הזוגיות יכונו במינוח: "בני זוג הרשומים במרשם ברית הזוגיות".
  • בני זוג הרשומים במרשם הזוגיות נחשבים כבני זוג נשואים, וייהנו מכל הזכויות שניתנות לבני זוג נשואים, מלבד 2 הבדלים:
   1. הקלות במתן מעמד בישראל הניתנות לבני זוג נשואים לפי חוק האזרחות, חוק השבות וחוק הכניסה לישראל לא ניתנות לבני זוג הרשומים במרשם הזוגיות.
   2. האפשרות לאמץ ילדים וכן האפשרות להיכנס להליך של הבאת ילד באמצעות פונדקאות יוענקו לבני זוג הרשומים במרשם הזוגיות רק לאחר 18 חודשים מיום הרישום.

  התרת הזוגיות ומחיקת רישום ממרשם הזוגיות

  חשוב לדעת

  • לחסר דת נחשב כל מי שאינו יהודי, מוסלמי, דרוזי או בן עדה נוצרית.
  • לפניות ובירורים בהקשר של רישום ומחיקה ממרשם הזוגיות, ניתן לפנות בטלפון: 02-5867549 או בפקס: 02-6467890.
  • בני זוג שהגישו בקשה לרישום ובקשתם נדחתה, אינם יכולים להינשא בישראל. במקרה כזה, וכן במקרה שבני הזוג אינם מעוניינים בברית זוגיות אלא בנישואים, פתוחה בפניהם האפשרות להינשא בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל ולאחר מכן לרשום את נישואיהם בישראל. במקרה כזה אם יקרו להתגרש יוכלו לעשות זאת באמצעות הליך התרת נישואים.

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים

  תודות