שכר העבודה של עובדים שהמשיכו לעבוד לאחר גיל פרישה חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי שלעיתים ינוכה גם מהעובד ולעיתים יהיה על חשבון המעסיק בלבד
עובדים שמועסקים אחרי גיל פרישה ולא מקבלים קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק), חלק מדמי הביטוח הלאומי מנוכה משכרם וחלק על חשבון המעסיק
אם העובדים מקבלים קצבת זיקנה, תשלום דמי הביטוח יהיה על חשבון המעסיק בלבד
עובדים שהגיעו לגיל פרישה פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסותיהם מהפנסיה


שכר העבודה של עובדים שהגיעו לגיל פרישה (גיל 65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים) חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי שלעיתים ינוכה גם מהעובד ולעיתים יהיה על חשבון המעסיק בלבד.

 • אם העובד/ת מועסק/ת אחרי גיל פרישה ולא מקבל/ת קצבת זיקנה, חלק מדמי הביטוח הלאומי מנוכה משכר העובד/ת וחלקו על חשבון המעסיק.
 • אם העובד/ת מקבל/ת קצבת זיקנה, תשלום דמי הביטוח נעשה על חשבון המעסיק בלבד ואין לנכות דמי ביטוח משכר העובד/ת.
 • עובדים שמועסקים לאחר גיל פרישה מבוטחים בחלק מענפי הביטוח של הביטוח הלאומי, כפי שיפורט בהמשך.
 • כמו כן, שכר העבודה של עובדים שמועסקים לאחר גיל פרישה מובא בחשבון בחישוב הכנסותיהם לצורך בדיקת זכאותם לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק).
שימו לב
עובדים שהגיעו לגיל פרישה פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור הכנסותיהם מהפנסיה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים שכירים שהמשיכו לעבוד לאחר גיל פרישה ( 65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים) וקיימים בינם לבין המעסיק יחסי עובד-מעביד.

ענפי הביטוח הלאומי בהם מבוטחים עובדים שמועסקים לאחר גיל פרישה

שיעור דמי הביטוח לעובדים שמועסקים אחרי גיל פרישה ולא מקבלים קצבת זיקנה

שיעור דמי הביטוח הלאומי לעובדת בין גיל פרישה לגיל 67 שלא מקבלת קצבת זיקנה

 • על חלק השכר שעד 7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2024), סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 6.66% משכר העובדת לפי החלוקה הבאה:
  • ניכוי דמי ביטוח לאומי משכר העובדת בשיעור 3.38%.
  • תשלום דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 3.28%.
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד 49,030 ₪ (ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח, נכון ל-2024), סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 17.9% משכר העובדת לפי החלוקה הבאה:
  • ניכוי דמי ביטוח לאומי בשיעור 10.07% משכר העובדת.
  • תשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור 7.12% על חשבון המעסיק.
חלק השכר חלקה של העובדת (באחוזים משכרה) חלקו של המעסיק (באחוזים משכר העובדת) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 3.38% 3.28% 6.66%
מעל 60% מהשכר הממוצע 10.07% 7.12% 17.19%

שיעור דמי הביטוח לעובדות ועובדים בגיל 67 עד 70 שלא מקבלים קצבת זיקנה

 • על חלק השכר שעד 7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2024), סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 6.62% משכר העובד/ת לפי החלוקה הבאה:
  • ניכוי דמי ביטוח לאומי משכר העובד/ת בשיעור 3.37%
  • תשלום דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 3.25%
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד 49,030 ₪ (ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח, נכון ל-2024), סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 16.82% משכר העובד/ת לפי החלוקה הבאה:
  • ניכוי דמי ביטוח לאומי בשיעור 9.86% משכר העובד/ת.
  • תשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור6.96% על חשבון המעסיק.
חלק השכר חלק העובד (באחוזים משכר העובד) חלק המעסיק (באחוזים משכר העובד) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 3.37% 3.25% 6.62%
מעל 60% מהשכר הממוצע 9.86% 6.96% 16.82%

שיעור דמי הביטוח לעובדים שמועסקים אחרי גיל פרישה ומקבלים קצבת זיקנה

 • עובדות ועובדים אשר המשיכו לעבוד לאחר גיל פרישה ומקבלים קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) פטורים מניכוי דמי ביטוח לאומי משכרם (אין לנכות דמי ביטוח לאומי משכרם), ותשלום דמי הביטוח יהיה על חשבון המעסיק בלבד .
  • מקבלי קצבת זיקנה שעובדים כשכירים צריכים לעדכן את המעסיק לגבי זכאותם לקצבה, לצורך הפסקת הניכוי משכרם (והחזר כספים, אם נוכו מהכנסותיהם) לאחר שהחלה זכאותם לקצבת זיקנה.
 • החובה לשלם ביטוח לאומי חלה במקרה זה, על חשבון המעסיק בלבד בהתאם לשיעורים הבאים:
  • על חלק השכר שעד 7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2024), חלה חובה על המעסיק לשלם על חשבונו דמי ביטוח לאומי בשיעור0.48% משכר העובד/ת.
  • על חלק השכר שמעל 7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2024), חלה חובה על המעסיק לשלם על חשבונו דמי ביטוח לאומי בשיעור 2.12% משכר העובד/ת.

שלבי ההליך

 • תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים המועסקים לאחר גיל פרישה מבוצע על ידי המעסיק, שמעביר את התשלום ישירות למוסד לביטוח לאומי. למידע על אופן העברת התשלום ראו דיווח ותשלום לביטוח לאומי על-ידי המעסיק עבור שכירים ומקבלי פנסיה.
 • אם העובדים לא מקבלים קצבת זיקנה, החלק שמנוכה משכרם מועבר באמצעות המעסיק למוסד לביטוח לאומי, והחלק השני משולם על חשבון המעסיק.
 • מעסיק שניכה משכר העובדים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
 • אם המעסיק לא העביר את הכספים שניכה משכר העובדים בתוך 30 ימים מהיום שבו ייחשב אותו שכר כשכר מולן (כלומר בתוך 39 יום ממועד תשלום השכר שממנו נוכו דמי הביטוח), הוא עובר עבירה פלילית שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים. למידע נוסף, ראו העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים.

חשוב לדעת

 • ככלל, תושבי ישראל שהגיעו לגיל הפרישה מעבודה אינם מחויבים עוד בתשלום דמי ביטוח לאומי, וזאת מתוקף פרישתם מעבודה.
 • יחד עם זאת, תושבים שהגיעו לגיל הפרישה מעבודה ועודם מועסקים, מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסותיהם מעבודה, אך לא מחויבים בתשלום דמי ביטוח בגין הכנסותיהם מטעם קרן הפנסיה.
 • גמלאים שמקבלים פנסיה במסגרת פרישה מוקדמת חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי מהפנסיה למעט במקרים מסויימים. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת).
 • למקבלי פנסיה מוקדמת שהם בעלי עיסוקים או מקורות הכנסה נוספים (כגון מקבלי פנסיה מוקדמת העובדים כעצמאים או כשכירים), נקבע שיעור דמי הביטוח הלאומי בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסות מעיסוקים אלה. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה מוקדמת עם מקורות הכנסה נוספים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים