דיווח מקוון של מעסיק על הפקדות לביטוח פנסיוני לקרן השתלמות ולקופת גמל (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מעסיקים המעבירים תשלומים לקופת גמל, לקרן השתלמות או לביטוח פנסיוני של עובדיהם צריכים להעביר לחברה המנהלת את הקרן או את החיסכון דיווח מקוון על פרטי ההפקדה
הדיווח ייעשה באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד במועד שבו מועברים הכספים בפועל
חובה זו חלה החל מה-01.02.2016 על מי שמעסיק מעל 100 עובדים, החל מה-01.02.2017 על מי שמעסיק בין 50 ל-100 עובדים, והחל מה-01.02.2018 על מי שמעסיק בין 21-49 עובדים
ב- 06.11.2017 פורסמה הודעה מטעם רשות שוק ההון לפיה חובת הדיווח המקוון של עסקים קטנים (עד 20 עובדים) תחל מיום 01.02.2019 (במקום מיום 01.02.2018)
במקרים מסוימים המפורטים בדף זה, מי שמעסיק 5 עובדים או פחות פטור מחובת הדיווח המקוון
למידע נוסף ראו אתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר


מעסיקים המעבירים תשלומים לקופת גמל, לקרן השתלמות או לביטוח פנסיוני של עובדיהם צריכים להעביר לחברה המנהלת את הקרן או את החיסכון דיווח מקוון על פרטי ההפקדה המפורטים בהמשך.

 • הדיווח צריך להיעשות באמצעות רשומות דיגיטליות, בקובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד.
 • יש להעביר את הדיווח במועד העברת התשלומים.
 • על מעסיק שמפר את חובת הדיווח ניתן להטיל קנסות כספיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • החובה לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח חלים על המעסיקים הבאים, במועדים המפורטים לגביהם:
  • מי שמעסיק מעל 100 עובדים - החל מה-01.02.2016.
  • מי שמעסיק בין 100-50 עובדים - החל מה-01.02.2017.
  • מי שמעסיק בין 21-49 עובדים - החל מה-01.02.2018.
  • מי שמעסיק עד 20 עובדים - החל מה-01.02.2019, כאמור בהודעת רשות שוק ההון מיום 06.11.2017.

מעסיקים שעליהם לא חלה החובה כלל

 • החובה למסור פרטים במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל, לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות לא חלה על המעסיקים שלגביהם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. מי שמעסיק 5 עובדים ומטה.
  2. המעסיק מסר לחברה המנהלת פעם אחת את פרטי העובד, פרטי המעסיק, פרטי הקופה, והם לא שונו.
  3. סכום ההפקדה לעובד זהה לסכום שהופקד במועד הדיווח הראשוני.
  4. המעסיק נתן לחברה המנהלת הוראה לגביית כספים בכרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון.
  5. החברה המנהלת אישרה למעסיק לא לדווח במועד ההפקדה.

למי ואיך פונים?

פרטים שעל מעסיק למסור לחברה המנהלת במועד הפקדת התשלומים

פרטים לגבי הפקדה

 • שם המעסיק.
 • מספר מזהה של המעסיק, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי איש הקשר של המעסיק.
 • מספר מזהה של החברה המנהלת.
 • לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח-מספר אישור קופת הגמל.
 • אופן הפקדת תשלומים ומועד הפקדתם.
 • סכום ההפקדה.
 • לעניין תשלומים שהופקדו באמצעות העברה בנקאית- פרטי חשבון הבנק ממנו הועברו התשלומים וחשבון הבנק בו הופקדו התשלומים ומספר אישור ביצוע העברת התשלום.
 • לעניין תשלומים שהופקדו באמצעות שובר תשלום- פרטי חשבון הבנק שבו הופקדו התשלומים ומספר אישור על ביצוע העברת התשלומים.
 • לעניין תשלומים שהופקדו באמצעות שיק- פרטי חשבון הבנק שממנו הועברו התשלומים, מספר הבנק , מספר הסניף ומספר השיק.

פרטים לגבי העובד

 • שם העובד, ומספר זהות.
 • חודש העבודה שבעדו הופקדו תשלומים לקופת גמל.
 • גובה השכר שלפיו חושבו התשלומים לקופת הגמל.
 • פירוט שיעור הפקדה לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל.
 • פירוט התשלומים הפטורים והתשלומים שאינם פטורים לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון הגמל.

פרטים על הפסקת תשלומים

שלבי ההליך

 • הגופים המוסדיים יעבירו למעסיקים אישור על תקינותו הטכנית של הדיווח תוך 3 שעות ממועד העברת הדיווח על ידי המעסיק.
 • הגופי המוסדיים יעבירו אל המעסיק תוך 5 ימי עסקים אישור מסכם אודות רישום זכויות העובדים לפי הדיווח (כלומר אישור על העברת הכספים לייעודם ושיוכם לעובדים) וכן ידווחו למעסיק במועד זה אם קיימת בעיה כלשהי בביצוע העברת הכספים או ברישום.
 • בנוסף,יעבירו הגופים המוסדיים למעסיקים אישור חודשי ושנתי, במסגרתם יפורט מצב הטיפול בכספי העובדים, שגיאות ודרישות מהמעסיקים לתקן את הדיווחים ופירוט כספי העובדים שנקלטו באופן תקין במערכת.
 • כאשר הופסקה הפקדת התשלומים לקופת גמל והמעסיק דיווח על כך, על החברה המנהלת להודיע לעובד על הפסקת התשלומים והסיבה להפסקת התשלומים במכתב בדואר בתוך 30 ימים ממועד הפסקת הפקדת התשלומים.
 • כאשר הופסקה הפקשת התשלומים לקופת הגמל והמעסיק לא דיווח על כך לחברה המנהלת, עליה להודיע לעובד ולמעסיק על הפסקת התשלומים וכן על השפעת הפסקת הפקדת התשלומים על זכויותיו של העובד בקופת הגמל. במידה ולא התקבלה תגובת העובד או המעביד להודעות החברה בחלוף שלושה חודשים מעת משלוח ההודעה הראשונה, תשלח החברה הודעה נוספת לעובד ולמעבידו על הפסקת הפקדת התשלומים.

חשוב לדעת

 • לממונה על שוק ההון, יש סמכות להטיל קנסות על מעסיקים, בסך של 200,000 ש"ח בגין כל הפרה של חובת דיווח לגופים המוסדיים או לקרנות ההשתלמות.
 • מעסיק אשר הפקיד תשלום ביתר, רשאי להגיש לגוף המוסדי או לחברה המנהלת את קרן ההשתלמות בקשה להשבת הסכום שהופקד ביתר.
 • הבקשה תועבר באמצעות קובץ דיווח ממוכן נפרד מהדיווחים השוטפים בצירוף תצהיר.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מידע זה עשוי לעניין אותך