המעסיק הוא האחראי להעביר את הכספים לקרן הפנסיה, לקופת הגמל או לביטוח המנהלים של העובד, וכן לקרן השתלמות אם העובד זכאי לה
המעסיק אינו רשאי לעכב את העברת הכספים גם אם נקלע לקשיים כלכליים וגם אם העובד הסכים לעיכוב
על מעסיק שלא מעביר את הכספים במועדים המפורטים בערך זה, ניתן להטיל פיצויי הלנת שכר ואף קנס או מאסר
יחד עם העברת התשלומים על המעסיק להעביר דווח מקוון לחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני או את קרן ההשתלמות

תקציר

האחריות להעברת הסכומים החודשיים של עובדים שכירים אל הגופים הפנסיוניים (קרן הפנסיה, קופת הגמל או חברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של העובד) או אל קרנות ההשתלמות (אם העובד זכאי לקרן השתלמות), היא על המעסיק.

 • האחריות של המעסיק היא להעביר הן את חלקו של העובד והן את חלקו של המעסיק.

מועד העברת הכספים

 • על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לביטוח הפנסיוני או לקרן השתלמות במועד המוקדם מבין שני המועדים הבאים:
  • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
  • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.
 • מעסיק שלא העביר את הכספים אל הגוף הפנסיוני או לקרן ההשתלמות במועד, חייב לשלם לקופת הגמל ריבית, החל מהיום 16 בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים ועד למועד התשלום בפועל. שיעור הריבית הוא שיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן.

הלנת שכר

 • אם המעסיק לא העביר את הכספים לקרן השתלמות, לקרן הפנסיה, לקופת הגמל או לחברת הביטוח, המנהלת את ביטוח המנהלים של העובד, תוך 21 יום מהיום שבו רואים את השכר כמולן (כלומר, אם לא העביר את הסכומים תוך 30 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק), ייחשבו סכומים אלה כשכר מולן (אפילו אם השכר עצמו שולם בזמן ולא היה מולן).
 • החובה להעביר את הסכומים במועד הנ"ל חלה גם על הסכומים שהמעסיק ניכה משכר העובד וגם על הסכומים שעל המעסיק להעביר לביטוח הפנסיוני מבלי לנכות משכר העובד (למשל חלקו של המעסיק בקרן השתלמות או בפנסיה/בקופת גמל/בביטוח מנהלים, כולל תשלום רכיב הפיצויים).
דוגמה
 • מעסיק שילם לעובד את שכר חודש מאי וגם ניכה משכר העובד את חלקו של העובד בתשלום הפנסיה.
 • על המעסיק להעביר את הסכומים המיועדים אל הביטוח הפנסיוני (קרן הפנסיה, קופת הגמל או ביטוח מנהלים) לכל המאוחר עד ה-1 ביולי.
 • מועד העברת הסכומים נקבע באופן הבא:
  • המועד לתשלום שכר העבודה של חודש מאי הוא 1 ביוני.
  • המועד שבו רואים את השכר כמולן הוא 10 ביוני.
  • יש להעביר את הסכומים בתוך 21 יום ממועד זה, כלומר עד ה-1 ביולי.
 • לקופת הגמל (קרן הפנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל) יש זכות לתבוע את המעסיק על פיצויי הלנה בגין הפקדות שלא בוצעו לקופת הגמל.

עבירה פלילית

 • מעסיק שניכה משכר העובד את חלקו של העובד בתשלום לביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) או את חלקו של העובד בקרן ההשתלמות, אך לא העביר את הסכומים הללו אל הגוף המוסדי המנהל את הביטוח הפנסיוני של העובד או אל קרן ההשתלמות, תוך 30 יום מהיום שבו נחשב השכר שממנו נוכו הסכומים כשכר מולן (כלומר, אם לא העביר את הסכומים תוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק), מבצע עבירה פלילית, והוא צפוי לעונש מאסר או קנס.
דוגמה
בדוגמה הקודמת, מעסיק שלא מעביר את הכספים לקופת הגמל או לקרן הפנסיה עד 1 ביולי (21 יום מהמועד, שבו יראו את שכר חודש מאי כשכר מולן) ייחשב כמעסיק שהלין את השכר, והוא עשוי להיות מחויב בפיצויי הלנת שכר.
אם לא יעביר לקרן הפנסיה או לקופת הגמל את הסכומים שניכה משכר העובד עד תאריך 10 ביולי (30 יום מהמועד, שבו יראו את שכר חודש מאי כשכר מולן, שהם 40 יום המועד שבו היה על המעסיק לשלם את שכר חודש מאי), הוא צפוי לעונש קנס או מאסר.

מי זכאי?

 • כל העובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • מעסיק שלא העביר את כספי הביטוח הפנסיוני לקופת הגמל חשוף לתביעה של קופת הגמל כנגדו לתשלום כספי הביטוח. אם הכספים לא הועברו תוך 30 יום ממועד תשלום השכר, המעסיק חשוף גם לתביעה לפיצויי הלנת קצבה. יש להדגיש כי תביעה בעילה של הלנת קצבה יכולה להיות מוגשת רק על ידי קופת הגמל כנגד המעסיק.
 • בנוסף, עובד שנגרם לו נזק רשאי לתבוע את המעסיק על הפרת חובותיו על פי חוזה העבודה. העובד רשאי לבחור בין שני סעדים לתביעה:
  1. תביעה לפי עילת אכיפה שבה הסעד המבוקש הוא חיוב המעסיק לשלם לקופת הגמל את הסכומים שהוא חב לקופה.
  2. תביעה לפי עילת הפיצויים שבה הסעד המבוקש הוא תשלום פיצוי לעובד עצמו בגין הנזק שנגרם לו בשל אי ביצוע תשלומי המעסיק לקופת הגמל.
 • הלכה פסוקה היא שיש להעדיף את עילת האכיפה על פני עילת הפיצויים. לפסק דין בנושא זה לחצו כאן.
 • מעסיק שלא העביר את את הסכומים שניכה משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים תוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, מבצע עבירה פלילית ועשוי לספוג קנס או מאסר. כמו כן ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה במשרד העבודה.

זכויותיו של העובד בקופת הגמל במקרה בו המעסיק לא העביר את הכספים לקופת הגמל

 • זכויותיו של עובד בקופת גמל (קרן פנסיה, קופת תגמולים, ביטוח מנהלים) מובטחות גם אם המעסיק נמנע מלשלם את חובו לקופה. כלומר העובד יהיה זכאי לזכויותיו מקופת הגמל (פנסיית נכות, ופנסיית זקנה) גם אם המעסיק לא העביר את התשלומים לקופת הגמל. במקרה זה תהיה זכאית קופת הגמל לחזור אל המעסיק בתביעה לתשלום התגמולים ששילמה לעובד.
 • יחד עם זאת, חובתה של קופת הגמל כלפי העובד תחדל, והעובד לא יהיו זכאי לזכויות בקופת הגמל, בהתקיים שלושת התנאים המצטברים הבאים:
  1. חלפה שנה מהיום שהמעסיק חדל לשלם את חובו לקופת הגמל, ולעובד לא נולדה זכאות במשך אותה שנה לתגמולים מקופת הגמל (למשל עובד שמצב בריאותו מזכה אותו בפנסיית נכות או עובד שהגיע לגיל פרישה).
  2. קופת הגמל שלחה מכתב לעובד ויידעה אותו על כך שהמעסיק חדל מלשלם את תשלומיו, וזאת לאחר 6 חודשים מהמועד בו הפסיק המעסיק מלהעביר את תשלומיו.
  3. קיימת קביעה של בית הדין לעבודה כי הפיגור בגביית החוב אינו נעוץ ברשלנות קופת הגמל או שקיימות נסיבות אחרות המצדיקות שחרור הקופה מהתחייבויותיה כלפי בעובד (כגון שהמעסיק פשט את הרגל).
 • לפסק דין בנושא ראו: עע (ארצי) 1137/02‏ ‏ יוליוס אדיב נ' החברה לפיתוח ולמלונאות רחביה בע"מ.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.