הקדמה:

קצבת שאירים חודשית משולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי לשאירים של נפטר/ת, בהתאם לתנאי הזכאות
אלמנות ואלמנים שנישאו מחדש או חיים כידועים בציבור אינם זכאים יותר לקצבת שאירים, מלבד מקרים מסויימים
במחשבוני המוסד לביטוח לאומי ניתן לבדוק זכאות לקצבת שאירים וכן אם ישנה זכאות לקבל שתי קצבאות במקביל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

קצבת שאירים נועדה להבטיח אמצעי קיום לשאירים - אלמן, אלמנה ויתומים, של תושבי ישראל שנפטרו.

 • הקצבה משולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, כאשר לנפטר/ת ישנם שאירים ומתקיימים שלושת התנאים הבאים:
  1. הנפטר היה תושב ישראל.
  2. הנפטר השלים תקופת אכשרה.
  3. דמי הביטוח שולמו כחוק.
 • במקרים מסוימים שבהם אין זכאות לקצבה, ניתן מענק שאירים חד פעמי.

מי זכאי?

שימו לב

תנאים לקבלת הקצבה

 • מי שעונים על תנאי הזכאות שצויינו בסעיף הקודם, יוכלו לקבל את הקצבה בהתקיים 3 התנאים הבאים:

1. הנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו

 • תושב ישראל הוא מי שנולד בישראל או עלה לראשונה לפני הגיעו לגיל 62-60 (כמפורט בטבלה) ומרכז חייו היה בישראל (למשל מקום העבודה העיקרי שלו, המקום בו גרה מרבית משפחתו וכו').
תאריך לידה הגיל בעת העלייה המזכה את השאירים בקצבת שאירים
מתאריך עד תאריך
06.1944 לפני 60
07.1944 08.1944 לפני 60 ו-4 חודשים
09.1944 04.1945 לפני 60 ו-8 חודשים
09.1945 12.1945 לפני 61
01.1946 08.1946 לפני 61 ו-4 חודשים
09.1946 04.1947 לפני 61 ו-8 חודשים
05.1947 לפני 62
 • מי שעלה לארץ לראשונה לאחר הגיל המפורט בטבלה למעלה, אינו מבוטח בביטוח שאירים, אולם האלמנה והיתומים עשויים להיות זכאים לגמלת שאירים מיוחדת.

הנפטרת הייתה תושבת ישראל בעת פטירתה

 • במקרה של נפטרת, שאיריה זכאים לקצבת שאירים אם הנפטרת היתה תושבת ישראל בעת פטירתה (מי שלא נולדה בארץ - בתנאי שעלתה לארץ לראשונה לפני גיל 62-60 לפי המפורט בטבלה למעלה).
 • על הנפטרת לעמוד באחד התנאים הבאים:
  • עובדת שכירה או עצמאית.
  • אינה נשואה (חוץ מאלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים).
  • נשואה ובעלה אינו מבוטח בגלל גילו ביום עלייתו, או מפני שאינו תושב ישראל.
  • מקבלת קצבת נכות כללית.
  • עגונה כמוגדר בחוק.

2. הנפטר/ת השלים/ה תקופת אכשרה (ביטוח)

 • תקופת אכשרה פירושה פרק הזמן בו אדם חייב להיות מבוטח בביטוח הלאומי כאחד מתנאי הזכאות לקצבת שאירים.
 • תקופת אכשרה של גבר אינה תלויה בעבודה.
 • תקופת אכשרה של נפטר המזכה בקצבת שאירים היא אחת מהתקופות הבאות:
  • 12 חודשים לפני הפטירה.
  • 24 חודשים, רצופים או לא רצופים, בחמש השנים שלפני הפטירה.
  • 60 חודשים (5 שנים), רצופים או לא רצופים, בעשר השנים שלפני הפטירה.
  • 144 חודשים (12 שנים), רצופים או לא רצופים, לפני הפטירה.
  • 60 חודשים, רצופים או לא רצופים, בתנאי שמאז שהנפטר/ת הפכ/ה לתושב/ת ישראל, מספר החודשים שלא היה/היתה מבוטח/ת אינו עולה על מספר החודשים שהיה/תה מבוטח/ת.

מקרים שבהם לא נדרשת השלמת תקופת אכשרה

 • הוא/היא נפטר/ה בתוך שנה מהיום שנעשה/תה תושב/ת ישראל.
 • הוא/היא נפטר/ה לפני שמלאו לו/לה 19 שנה.
 • הוא/היא היה/היתה המפרנס/ת העיקרי/ת של בן הזוג או של הילדים.
 • היא נפטרה בתוך שנה מהיום שהתגרשה או התאלמנה.
 • במקרה שהנפטרת הייתה אם לילדים (לפי הגדרת יתום) ולא השלימה תקופת אכשרה (ביטוח) כנדרש - יהיו הילדים בלבד זכאים לקצבת שאירים.
דוגמה
הנפטרת, בת 64, עבדה ופרנסה את משפחתה. בעלה לא עבד ולכן הייתה המפרנסת העיקרית. גם אם לא השלימה את תקופת האכשרה, מאחר והייתה המפרנסת העיקרית היא פטורה מתקופת אכשרה. אם ימולאו שאר התנאים היא מזכה את בעלה בקצבת שאירים.

3. דמי הביטוח שולמו כחוק (ללא פיגורים)

 • במקרים שבהם הנפטר פיגר בחייו בתשלום דמי הביטוח, שאיריו עלולים להפסיד את הקצבה, או לקבל קצבה מופחתת.
 • במקרים אלה תיבדק זכאותם של השאירים לקבלת הקצבה מטעמי צדק (אין צורך להגיש תביעה).
 • אם מעסיקו של הנפטר פיגר בתשלום דמי הביטוח, קצבת השאירים אינה נפגעת.

מקבל קצבת שאירים השוהה בחו"ל

 • זכאותו של מקבל הקצבה השוהה בחו"ל נקבעת על פי משך התקופה שהיה תושב ישראל ומבוטח, ובהתאם למדינה שהוא שוהה בה.
 • מי ששוהה בחו"ל במשך תקופה שאינה עולה על 3 חודשים ברציפות, הקצבה תשולם לחשבון הבנק שלו בישראל.
 • מי ששוהה בחו"ל תקופה העולה על 3 חודשים, או שהיגר מהארץ, המשך הזכאות ייבדק על ידי הביטוח הלאומי.
 • מי שמתגורר במדינות החתומות עם ישראל על אמנה בינלאומית עשוי לקבל את הקצבה במדינות אלה, גם אם הנפטר לא היה תושב ישראל בעת הפטירה. למידע נוסף ראו שמירת זכויות בביטוח הלאומי במעבר בין מדינות אמנה.
 • שאירים המתגוררים בארה"ב עשויים לקבל את הקצבה בהיותם בארה"ב, רק אם הנפטר היה תושב ישראל בעת הפטירה, והם קיבלו על-פי החוק קצבת שאירים לפני שיצאו לארה"ב.
 • שוהים בחו"ל המקבלים קצבת שאירים, חייבים פעם בשנה להמציא טופס אישור חיים. את הטופס יש למסור למחלקת הזיקנה בסניף המוסד לביטוח לאומי שמשוייכים אליו. ניתן לשלוח אותו בדואר או לשים בתיבת השירות של הסניף (אין לשלוח את האישור בפקס, היות ונדרש מסמך מקורי).

זכאות לקצבאות נוספות

חשוב לדעת

 • יש להגיש את התביעה לקצבת שאירים לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה.
 • אם הנפטר היה מבוטח בקרן פנסיה, בביטוח מנהלים או בביטוח חיים, שאיריו עשויים להיות זכאים לקצבת שאירים נוספת שתשולם על-ידי הגוף המנהל את קרן הפנסיה או הביטוח, ובהתאם לתנאי הקרן או הפוליסה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות