כדי שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך העיזבון (ירושה) של המנוח, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו ירושה"
מבקש שלא מיוצג יכול להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון. מייצג של מבקש נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות
אם המנוח ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה כדי שיהיה ניתן לחלק את הירושה בין היורשים שרשומים בצוואה
טפסים

כדי שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך העיזבון (ירושה) של המנוח (המוריש), יש להגיש בקשה שמכונה "בקשה לצו ירושה".

 • כיום, צו ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם (פירוט בהמשך הדף).
שימו לב
 • בקשה לצו ירושה ניתן להגיש לאחד מאלו:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בקשה ידנית לצו ירושה ניתן להגיש אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. המנוח לא ערך צוואה.
  2. מגיש הבקשה הוא אחד היורשים החוקיים של המנוח או יורש של היורש.
  3. מגיש הבקשה לא מיוצג על-ידי עורך-דין.
שימו לב

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרות עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש באחת מהדרכים הבאות:
שימו לב
 • מבקש שלא מיוצג, יכול להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון.
 • מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
 • אם אחד (או יותר) מהיורשים הוא אח, אחיין, סב, סבתא, דוד או בן דוד של המנוח - יש להגיש את הבקשה באופן ידני בלבד, גם אם המבקש מיוצג.

תשלום אגרות

 • הגשת בקשה ידנית לקבלת צו ירושה כרוכה בתשלום שתי אגרות:
  1. אגרת פתיחת בקשה - 562 ₪ (נכון ל-2024).
  2. אגרת הוצאות פרסום - 66 ₪ (נכון ל-2024).
שימו לב
 • את התשלום ניתן לבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להדפיס את טופס הבקשה לצו ירושה (קובץ להורדה) מאתר הרשם לענייני ירושה.
 • יש למלא את כל הסעיפים שנדרשים בטופס הבקשה.
 • אם בקרב היורשים יש יורש שהוא קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס או ממנה בייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף או נעדר – יש לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
 • יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. תעודת הפטירה של המנוח (המוריש) או בקשה להוכחת מותו.
  2. אם יש מספר יורשים - אישור על משלוח הודעה שנשלחה בדואר רשום לכל היורשים על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור על כך שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לכל היורשים.
  3. אישור על תשלום האגרות.
  4. אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין - ייפוי כוח.
  5. אם ישנם יורשים המוותרים על חלקם בעיזבון (בירושה) - יש לצרף תצהיר הסתלקות/ויתור חתום ומאומת על-ידי עורך-דין.
שימו לב

שלבי ההליך

 • לאחר קבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובאתר האינטרנט שלו, הודעה על הגשת הבקשה כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות למתן הצו.
 • במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.
  • אם חסרים פרטים בבקשה או יש צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש דרישה להשלמת הפרטים בדוא״ל.
  • ניתן להשלים את הפרטים ולעקוב אחרי הטיפול בבקשה באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה Online.
 • לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן את הצו.
שימו לב
הרשם לענייני ירושה יעביר את הטיפול בבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה במקרים הבאים:
 • הוגשה התנגדות לבקשה.
 • מי שבעניינו הוגשה הבקשה הוא אדם שהאפוטרופוס הכללי מנהל את רכושו.
 • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ראו לנכון ליזום הליך בקשר לבקשה או להצטרף להליך.
 • המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה.
 • הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית-המשפט.

איתור בקשות ועיון בתיק

 • ניתן לאתר את הבקשה שהוגשה ולבדוק את סטטוס הטיפול בה באתר הרשם לענייני ירושה. יש להצטייד במספר ת"ז המנוח או במספר התיק.
 • היורשים רשאים להגיש בקשה לעיון ולקבלת העתקים מהמסמכים המצויים בתיק הרשם.
  • את הבקשה יש להגיש באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה לאחר איתור התיק הרלוונטי, ובחירה בבקשה הרצויה.
  • הגשת בקשה לעיון כרוכה בתשלום אגרה.

קבלת הצו

 • הצווים מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כמו שהיה ניתן בעבר).
 • ככלל, הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.
  • הצו הדיגיטלי ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל של מגיש הבקשה או של המייצג.
  • בנוסף, לאחר שליחת הצו בדוא"ל, ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  • מי שאין ברשותו את הצו הדיגיטלי המקורי שנשלח אליו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי מהצו.
טיפ
 • הצו הדיגיטלי נשלח לבנקים, חברות ביטוח, רשות המסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו). לכן, אין צורך להציג את הצו באופן פיזי בעת קבלת שירות מגופים אלה.
 • עם קבלת הצו הדיגיטלי, מומלץ לשמור אותו כקובץ שמור במחשב, כדי שיהיה ניתן לעשות בו שימוש עתידי ולהעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש זאת.

חשוב לדעת

 • לכל מסמך (כולל צוואה) שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחיד שתומך בהצגת הצווים ומסמכים מקוונים אחרים.
 • מי שנפגע מעצם מתן הצו ומעוניין לבטלו או לתקנו, רשאי להגיש התנגדות, בתנאי שהצו טרם ניתן. הדרך לבטל או לתקן את הצו לאחר שניתן, היא באמצעות הגשת בקשה מתאימה: בקשה לתיקון צו ירושה או בקשה לביטול צו ירושה.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים