כדי שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך העיזבון (ירושה) של המנוח, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו ירושה"
מבקש שלא מיוצג יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון כמתואר בדף זה או באופן ידני.
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות
אם המנוח ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה כדי שיהיה ניתן לחלק את הירושה בין היורשים שרשומים בצוואה

כדי שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך העיזבון (ירושה) של המנוח (המוריש), יש להגיש בקשה שמכונה "בקשה לצו ירושה".

 • כיום, צו ירושה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם (פירוט בהמשך הדף).
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות (נכון ל-2023): אגרת פתיחת בקשה (461 ₪) ואגרת הוצאות פרסום בעיתון (130 ₪).
שימו לב
 • בקשה לצו ירושה ניתן להגיש לאחד מאלו:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בקשה מקוונת לצו ירושה ניתן להגיש אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. המנוח לא ערך צוואה.
  2. מגיש הבקשה הוא אחד היורשים החוקיים של המנוח או יורש של היורש.
שימו לב

למי ואיך פונים

 • יש לשלם את האגרות עבור הבקשה וההליך (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה לקבלת צו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באמצעות טופס בקשה מקוון, באתר הרשם לענייני ירושה.
שימו לב
 • מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה).
 • מבקש שלא מיוצג, יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני (בהגשה ידנית סכום האגרה על פתיחת הבקשה גבוה יותר).
 • אם בין היורשים יש אחים, אחיינים, סבים, דודים או בני/בנות דודים של הנפטרים - יש להגיש את הבקשה באופן ידני בלבד, גם אם המבקש מיוצג.

תשלום אגרה

 • הגשת בקשה מקוונת לקבלת צו ירושה כרוכה בתשלום שתי האגרות הבאות (נכון ל-2023):
  1. אגרת פתיחת בקשה- 461 ₪.
  2. הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)- 130 ₪.
 • את התשלום ניתן לבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:
שימו לב

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס לטופס הבקשה המקוון באתר הרשם לענייני ירושה.
 • יש למלא את כל הסעיפים שנדרשים בכל אחד מחלקי הטופס ולצרף את המסמכים הבאים (סרוקים בפורמט PDF):
  1. אם המנוח לא היה בעל תעודת זהות ישראלית, יש לצרף תעודת פטירה מקורית של המנוח (או העתק "נאמן למקור") .
  2. אם יש מספר יורשים - אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לכל היורשים על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לכל היורשים.
  3. אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין - ייפוי כוח.
  4. אם ישנם יורשים שמוותרים על חלקם בעיזבון (בירושה) - יש לצרף תצהיר הסתלקות/ויתור חתום ומאומת על-ידי עורך-דין.
 • אם האגרה שולמה שלא כחלק ממילוי הטופס המקוון (באמצעות שוברים, עמדות תשלום אוטומטיות או שרת התשלומים הממשלתי) יש למלא את מספר האישור בגין תשלום האגרה במקום שמיועד לכך בטופס המקוון.
 • לאחר שליחת טופס הבקשה המקוון, תישלח למגיש הבקשה הודעת דוא"ל שכוללת אישור על עצם השליחה ואת מספר התיק שנפתח ברשם לענייני ירושה. הודעה זו לא מאשרת שהבקשה הוגשה באופן תקין.
 • בסיום, לאחר בדיקת הבקשה ובדיקה שכל המסמכים שנדרשים (המפורטים למעלה) הוגשו כראוי, תישלח למגיש הבקשה הודעת אישור בדוא"ל על קליטת הבקשה המקוונת באופן תקין.
שימו לב

שלבי ההליך

 • לאחר קבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובעיתונות, הודעה על הגשת הבקשה כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות למתן הצו.
 • במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.
  • אם חסרים פרטים בבקשה או יש צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש דרישה להשלמת הפרטים בדוא״ל.
  • ניתן להשלים את הפרטים ולעקוב אחרי הטיפול בבקשה באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה Online.
 • לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן צו ירושה.
שימו לב
הרשם לענייני ירושה יעביר את הטיפול בבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה, בין היתר, במקרים הבאים:
 • הוגשה התנגדות לבקשה.
 • האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס או קטין או אדם שנעדר.
 • המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה.
 • הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית-המשפט.

איתור בקשות ועיון בתיק

 • ניתן לאתר את הבקשה שהוגשה ולבדוק את סטטוס הטיפול בה באתר הרשם לענייני ירושה. יש להצטייד במספר ת"ז המנוח או במספר התיק.
 • היורשים רשאים להגיש בקשה לעיון ולקבלת העתקים מהמסמכים המצויים בתיק הרשם.
  • את הבקשה יש להגיש באמצעות אתר הרשם לענייני ירושה לאחר איתור התיק הרלוונטי, ובחירה בבקשה הרצויה.
  • הגשת בקשה לעיון כרוכה בתשלום אגרה.

קבלת הצו

 • הצווים מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כמו שהיה ניתן בעבר).
 • ככלל, הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.
  • הצו הדיגיטלי ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל של מגיש הבקשה או של המייצג.
  • בנוסף, לאחר שליחת הצו בדוא"ל, ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  • מי שאין ברשותו את הצו הדיגיטלי המקורי שנשלח אליו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי מהצו.
טיפ
 • הצו הדיגיטלי נשלח לבנקים, חברות ביטוח, רשות המסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו). לכן, אין צורך להציג את הצו באופן פיזי בעת קבלת שירות מגופים אלה.
 • עם קבלת הצו הדיגיטלי, מומלץ לשמור אותו כקובץ שמור במחשב, כדי שיהיה ניתן לעשות בו שימוש עתידי ולהעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש זאת.

חשוב לדעת

 • החל משנת 2018, לא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כפי שהיה ניתן בעבר).
 • לכל מסמך (כולל צוואה) שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחיד שתומך בהצגת הצווים ומסמכים מקוונים אחרים.
 • מי שנפגע מעצם מתן הצו ומעוניין לבטלו או לתקנו, רשאי להגיש התנגדות, בתנאי שהצו טרם ניתן. הדרך לבטל או לתקן את הצו לאחר שניתן, היא באמצעות הגשת בקשה מתאימה: בקשה לתיקון צו ירושה או בקשה לביטול צו ירושה.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .

גורם ממשל

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים