הקדמה:

כדי שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך העיזבון (ירושה) של אדם שמת, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו ירושה"
מבקש שאינו מיוצג רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון (המידע בדף זה) או באופן ידני. מייצג של מבקש נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות
אם האדם שמת ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה כדי שיהיה ניתן לחלק את הירושה בין הזוכים (היורשים) הרשומים בצוואה
למידע נוסף ראו בקשה למתן צו ירושה באתר הרשם לענייני ירושה

כדי שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך העיזבון (ירושה) של אדם שמת, יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו ירושה".

 • כיום, צו ירושה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם (פירוט בהמשך הדף).
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות (נכון לשנת 2021): אגרת פתיחת בקשה (426 ש"ח) ואגרת הוצאות פרסום בעיתון (130 ש"ח).
 • מבקש שאינו מיוצג על-ידי עורך-דין, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון (המידע בדף זה) או באופן ידני. מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
 • אם אחד (או יותר) מהיורשים הוא אח, אחיין, סב, סבתא, דוד או בן דוד של האדם שמת- יש להגיש את הבקשה באופן ידני, גם אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין.
שימו לב
 • בקשה לצו ירושה ניתן להגיש לאחד מאלו:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בקשה מקוונת לצו ירושה ניתן להגיש אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. האדם שמת לא ערך צוואה.
  2. מגיש הבקשה הוא אחד היורשים החוקיים של האדם שמת או יורש של היורש.
שימו לב

למי ואיך פונים

 • יש להסדיר את תשלום האגרות, כאשר ניתן לבצע את התשלום לפני תחילת מילוי טופס הבקשה המקוון או במהלך מילויו (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה לקבלת צו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באמצעות טופס בקשה מקוון, באתר הרשם לענייני ירושה.
שימו לב
 • מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה).
 • מבקש שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני.
 • אם אחד (או יותר) מהיורשים הוא אח, אחיין, סב, סבתא, דוד או בן דוד של האדם שמת- יש להגיש את הבקשה באופן ידני בלבד, גם אם המבקש מיוצג.
 • בן זוג, הורה, ילד או אח של אדם שמת עקב פעולות איבה או במהלך שירותו הצבאי, פטורים מתשלום האגרות.

תשלום אגרה

 • הגשת בקשה מקוונת לקבלת צו ירושה כרוכה בתשלום שתי האגרות הבאות (נכון לשנת 2021):
  1. אגרת פתיחת בקשה- 426 ש"ח.
  2. הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)- 130 ש"ח.
שימו לב
הגשת בקשה באופן מקוון מזכה בהנחה של 15% בתשלום אגרת פתיחת הבקשה (426 ש"ח במקום 501 ש"ח למי שיגיש את הבקשה באופן ידני).
 • את התשלום ניתן לבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:

מילוי והגשת הבקשה

 • יש להיכנס לטופס הבקשה המקוון באתר הרשם לענייני ירושה.
 • יש למלא את כל הסעיפים הנדרשים בכל אחד מחלקי הטופס ולצרף את המסמכים הבאים (כקבצים סרוקים בפורמט PDF):
  1. אם המנוח לא היה בעל תעודת זהות ישראלית, יש לצרף תעודת פטירה מקוריתשל המנוח (או העתק "נאמן למקור") .
  2. אם ישנם מספר יורשים- אישור על משלוח הודעה שנשלחה בדואר רשום לכל היורשים על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור על כך שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לכל היורשים.
  3. אם המבקש מיוצג על-ידי עורך-דין - ייפוי כוח.
  4. אם ישנם יורשים המוותרים על חלקם בעיזבון (בירושה) - יש לצרף תצהיר הסתלקות/ויתור חתום ומאומת על-ידי עורך-דין.
 • אם האגרה שולמה שלא כחלק ממילוי הטופס המקוון (באמצעות שוברים, עמדות תשלום אוטומטיות או שרת התשלומים הממשלתי) יש למלא את מספר האסמכתא (האישור) בגין תשלום האגרה במקום המיועד לכך בטופס המקוון.
 • לאחר שליחת טופס הבקשה המקוון, תישלח למגיש הבקשה הודעת דוא"ל הכוללת אישור על עצם השליחה ואת מספר התיק שנפתח ברשם לענייני ירושה. הודעה זו אינה מהווה אישור על כך שהבקשה הוגשה באופן תקין.
 • בסיום, לאחר בדיקת הבקשה המקוונת ובדיקה כי כל המסמכים הנדרשים (המפורטים למעלה) הוגשו כראוי, תישלח למגיש הבקשה הודעת אישור בדוא"ל על קליטת הבקשה המקוונת באופן תקין.
שימו לב

שלבי ההליך

 • לאחר קבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות (פרסומים רשמיים של מדינת ישראל) ובעיתונות, הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמעוניין, להגיש התנגדות למתן צו הירושה.
 • במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.
  • במקרה שחסרים פרטים בבקשה או קיים צורך בהבהרות נוספות, תשלח למבקש, בדוא"ל, דרישה להשלמת הפרטים.
  • ניתן להשלים את הפרטים וכן לעקוב אחרי הטיפול בבקשה באופן מקוון באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה Online.
 • לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן צו ירושה.
שימו לב
הרשם לענייני ירושה יעביר את הטיפול בבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה, בין היתר, במקרים הבאים:
 • הוגשה התנגדות לבקשה.
 • האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס או קטין או אדם שנעדר.
 • המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה.
 • הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית-המשפט.


קבלת הצו

 • הצווים מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כפי שהיה ניתן בעבר).
 • ככלל, הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.
  • הצו הדיגיטלי ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל (דואר אלקטרוני) של מגיש הבקשה או של המייצג.
  • בנוסף, לאחר שליחת הצו הדיגיטלי בדוא"ל, יהיה ניתן לקבלו ב"איזור האישי" באתר השירותים והמידע הממשלתי.
  • מי שאין ברשותו את הצו הדיגיטלי המקורי שנשלח אליו, יכול להגיש בקשה לקבלת העתק דיגיטלי מהצו.
טיפ
 • הצו הדיגיטלי נשלח לבנקים, חברות ביטוח, רשות המסים, משרד החוץ, רשות התאגידים, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל והאגף לרישום והסדר מקרקעין (טאבו). לכן, אין צורך להציג את הצו באופן פיזי בעת קבלת שירות מגופים אלה.
 • עם קבלת הצו הדיגיטלי, מומלץ לשמור אותו כקובץ שמור במחשב, כך שיהיה ניתן לעשות בו שימוש עתידי ולהעבירו בכל עת לכל גורם שיבקש זאת.
הערת עריכה
בגדול, הצו יינתן תוך 40 ימים מיום ההגשה אבל במקרים שהבקשה עוברת קודם ליועמ"ש (קטין/נעדר וכו) באפ"כ, אז זה תוך 50 ימים (כי האפ"כ צריך תוך 30 ימים להגיש את התגובה הראשונה שלו), אז לכן כתבתי 50.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:59, 12 במאי 2020 (IDT)

חשוב לדעת

 • החל משנת 2018, לא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה (כפי שהיה ניתן בעבר).
 • לכל מסמך (כולל צוואה) המוגש לרשם לענייני ירושה אשר כתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחיד שתומך בהצגת הצווים ומסמכים מקוונים אחרים.
 • מי שנפגע מעצם מתן הצו ומעוניין לבטלו או לתקנו, רשאי להגיש התנגדות, בתנאי שהצו טרם ניתן. הדרך לבטל או לתקן את הצו לאחר שניתן, היא באמצעות הגשת בקשה מתאימה: בקשה לתיקון צו ירושה או בקשה לביטול צו ירושה.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .

גורם ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים