לאחר מתן צו כינוס נכסים, על הנושים להגיש תביעות חוב לכונס הרשמי
הכונס הרשמי קולט את תביעות החוב שהתקבלו ומעבירן לנאמן או למנהל המיוחד שמונה ע"י בית המשפט
את תביעת החוב יש להגיש בתוך 6 חודשים מיום מתן צו כינוס הנכסים
נושה שלא יגיש תביעת חוב, לא יקבל דיבידנד
אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).

לאחר שניתן צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל, על כל נושה הטוען שהחייב חב לו חוב, להגיש תביעת חוב.

 • תביעת החוב מוגשת לכונס הרשמי במשרד המשפטים, אשר קולט את תביעת החוב שהתקבלה ומעביר אותה לנאמן או למנהל המיוחד שמונה ע"י בית המשפט.
 • את תביעת החוב יש להגיש תוך 6 חודשים מיום מתן צו כינוס הנכסים.
 • עורכי דין המגישים תביעת חוב בשם נושה אותו הם מייצגים, חייבים להגיש את התביעה באופן מקוון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להגיש את תביעת החוב לכונס הרשמי, שיקלוט אותה ויעביר אותה לנאמן או למנהל המיוחד שמינה בית המשפט.

שלבי ההליך

 • את תביעת החוב יש להגיש בתוך חצי שנה (6 חודשים) מיום מתן צו כינוס הנכסים (ניתן למצוא פרטים לגבי הגשת תביעת חוב באיחור בהמשך).
 • לפרטים על הגשת תביעה מקוונת ראו בהמשך.
 • הגשה ידנית תתאפשר אך ורק לנושים שאינם מיוצגים על ידי עורך דין. לשם כך עליהם למלא טופס 21 - תביעת חוב בהליך פשיטת רגל חתום ומאומת על ידי עורך דין, וכן:
  • תצהיר המאמת את האמור בתביעה.
  • אסמכתאות לביסוס החוב הנתבע.
 • ניתן לתבוע ריבית והפרשי הצמדה מיום בו החוב צריך היה להיפרע ועד למועד מתן צו כינוס הנכסים.
 • אם החוב נובע מדמי שכירות או תשלומים אחרים שהיה על החייב לשלם גם לפני מתן צו הכינוס וגם בתקופה שלאחר מתן הצו, ניתן להגיש תביעת חוב רק לגבי החלק שמגיע לנושה עד ליום מתן צו הכינוס בלבד. כלומר, החוב שנוצר לאחר מתן צו כינוס הנכסים אינו חוב שניתן לתבוע בפשיטת הרגל.
דוגמה
 • שוכר חתם על הסכם שכירות לשנה עם בעל דירה ב-1 בינואר.
 • השוכר שילם שכירות בחודשים ינואר ופברואר, ובחודש מרץ הפסיק לשלם שכירות.
 • ב-1 ביוני ניתן צו כינוס נכסים לנכסיו של השוכר.
 • בעל הדירה יכול להגיש תביעת חוב במסגרת פשיטת הרגל רק בגין החוב שנוצר עד למתן צו הכינוס, כלומר לחוב שכר הדירה עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי בלבד.

הגשת תביעת חוב באופן מקוון

 • ניתן להגיש את תביעת החוב באמצעות המערכת המקוונת.
 • עורכי דין המגישים תביעת חוב בשם נושה שהם מייצגים, חייבים להגיש את התביעה באופן מקוון.

תביעת חוב של עובד

 • התביעה המקוונת תוגש על גבי טופס תביעת חוב לעובד לתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורין.
 • יש לצרף לתביעה את המסמכים הבאים:
  • אסמכתאות לאימות החוב.
  • "ייפוי כח" - חתום ומאומת בידי עורך דין (נדרש רק במקרים בהם התביעה אינה מוגשת על ידי התובע עצמו אלא על ידי מיופה כוחו).
  • העתק המחאה של התובע לאימות נתוני חשבון בנק או אישור בנק על זהות בעל החשבון.
  • 3 תלושי שכר אחרונים.
  • מכתב פיטורין.
  • אישור על גובה הפקדות לפיצויי פיטורים העומדים לזכות התובע בקופת גמל. אם קיים פטור חלקי/ מלא ממס הכנסה, יש לצרף אישור מתאים.
  • אם מגיש התביעה הוא עובד "תושב שטחים" או עובד "תושב זר", יש לצרף צילום תעודת זהות או דרכון וכן טופס לרישום נפש מלא וחתום על ידו.

תביעת חוב של מי שאינו עובד (אדם פרטי, תאגיד וכדומה)

 • התביעה המקוונת תוגש על גבי טופס תביעת חוב.
 • יש לצרף לתביעה את המסמכים הבאים:
  • תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין.
  • אסמכתאות לאימות החוב.
  • "ייפוי כח" - חתום ומאומת בידי עורך דין (נדרש רק במקרים בהם התביעה אינה מוגשת על ידי הנושה עצמו אלא על ידי מיופה כוחו).
  • העתק המחאה של הנושה לאימות נתוני חשבון בנק או אישור בנק על זהות בעל החשבון.
 • אם אין די כספים בקופת הכינוס/הפירוק לאחר הגשת תביעת החוב, העובד ישלם את שכר טרחת המנהל המיוחד בבדיקת תביעת החוב (כ-315 ₪). במקרה זה תישלח לעובד הודעה לגבי אופן המשך בירור תביעת החוב ודרכי התשלום. אם יצטברו די כספים בקופת הכינוס/הפירוק לתשלום שכר טרחתו של המנהל המיוחד, העובד יקבל החזר כספי.

הכרה בתביעת חוב

 • בעל התפקיד בוחן את תביעת החוב ויכול לקבל אחת מההחלטות הבאות:
  • לאשר את התביעה במלואה.
  • לאשר את התביעה באופן חלקי.
  • לדחות את התביעה.
  • לדרוש ראיות נוספות להוכחת תביעת החוב.
 • בעל התפקיד צריך למסור את החלטתו המנומקת לנושה תוך 90 ימים מיום שהתביעה הגיע לידיו.
 • הכונס הרשמי רשאי להאריך את המועד למתן החלטת בעל התפקיד.
 • אם מוגשת תביעת חוב על סכום שאינו בערך קצוב (אינו מוגדר במדויק), בעל התפקיד יתן את הערכתו.
 • בעל התפקיד רשאי לקזז חובות שיש לנושה כלפי החייב (סכומי כסף שהוא חייב לו) מול תביעות החוב.
 • ככלל, מיום מתן צו כינוס הנכסים, מפסיקים החובות לצבור הפרשי הצמדה וריבית, אולם בעל התפקיד רשאי לקבוע כי יחולו הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל.
 • הנושים בעלי החובות המוכרים יקבלו דיבידנד לפי ערך החוב בו הכיר בעל התפקיד.

הגשת תביעת חוב באיחור

 • בעל התפקיד רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעת החוב אם שוכנע כי הנושה לא יכול היה להגיש את התביעה במועד.
 • את הבקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב יש להגיש לבעל התפקיד יחד עם תביעת החוב על גבי טופס 21 - תביעת חוב בהליך פשיטת רגל.
 • בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב תכלול פירוט של נימוקי האיחור.
דוגמה
נימוקים להגשת תביעה באיחור:
 • הטעייה מטעם החייב, לדוגמה, החייב מנהל הליכי סרק בהוצאה לפועל.
 • פרסום צו כינוס הנכסים התעכב והבקשה הוגשה בסמוך לאחר הפרסום.
 • מחלה ממושכת של הנושה.
 • לבקשה יש לצרף תצהיר המאמת את האמור בבקשה.
 • אם משך האיחור גדול יותר, יידרשו נימוקים כבדי משקל כדי שהבקשה תאושר ותביעת החוב תתקבל.
 • על דחיית בקשה להארכת מועד ניתן להגיש ערעור לבית המשפט תוך 15 ימים מיום שההחלטה נמסרה לנושה.

זכות עיון בתביעות חוב אחרות

 • נושה שהגיש תביעת חוב רשאי לעיין בתביעות החוב של נושים אחרים.

ערעור

 • נושה רשאי לערער לבית המשפט המטפל בפשיטת הרגל על החלטת בעל התפקיד בענין תביעת החוב שהגיש.
 • הערעור יוגש תוך 45 ימים מיום מסירת ההחלטה לנושה.
 • על דחיית בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב ניתן להגיש ערעור לבית המשפט תוך 15 ימים מיום שההחלטה נמסרה לנושה.
 • רצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בטרם הגשת הערעור.

חשוב לדעת

 • נושה שלא יגיש תביעת חוב, לא יקבל כל דיבידנד מנכסי החייב, ומלוא החוב יימחק עם מתן ההפטר (אלא אם מדובר בחוב שההפטר לא חל עליו).
 • עורכי דין המגישים תביעת חוב בשם נושה אותו הם מייצגים, חייבים להגיש את התביעה באופן מקוון.
 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא. הפרת החובה על ידי החייב או גורם שלישי, כולל נושה או מי שמתחזה להיות נושה, מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים