הקדמה:

עובדת זכאית להמשך הפרשות המעסיק לקופות הגמל השונות (ביטוח הפנסיוני, קרן השתלמות וקופות גמל) גם בתקופת שמירת ההריון, אם היא עומדת בתנאי הזכאות המפורטים בהמשך
התשלום לקופות הגמל הוא בהתאם לשיעור ההפרשה הרגיל, ולפי שכר העבודה הרגיל שהיה משולם לעובדת לו הוסיפה לעבוד בתקופה שעבורה היא זכאית לגמלת שמירת הריון
אם גם העובדת נהגה להפריש תשלומים לקופות הגמל, עליה להפקיד את התשלומים החלים עליה אצל מעסיקה, ועל המעסיק להעביר תשלומים אלה לקופות הגמל תוך 7 ימים מהמועד שהופקדו אצלו
גם במקרה שהעובדת הפקידה אצל המעסיק את התשלומים באיחור, חלה חובה על המעסיק להעביר את התשלומים החלים עליו בזמן, ולהעביר את חלקה של העובדת תוך 7 ימים מהיום שבו הפקידה את התשלומים אצלו


עובדת הנמצאת בשמירת הריון זכאית להמשך הפרשות המעסיק לקופות הגמל השונות (ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות וקופות גמל) גם בתקופת שמירת ההיריון, אם היא עומדת בתנאי הזכאות המפורטים בהמשך.

 • התשלום לקופות הגמל הנו בהתאם לשיעור ההפרשה הרגיל, ולפי שכר העבודה הרגיל שהיה משתלם לעובדת לו הוסיפה לעבוד בתקופה שבעדה היא זכאית לגמלת שמירת הריון:
  • שכר העבודה לעובדת חודשית - הנו שכר העבודה החודשי שהעובדת הייתה זכאית לו עבדה בתקופה שבעדה היא זכאית לגמלת שמירת הריון.
  • שכר העבודה לעובדת יומית או עובדת לפי שעות –הנו שכר העבודה הממוצע של העובדת ב 6 החודשים שקדמו לתקופה שבעדה היא זכאית לגמלה לשמירת הריון.

מי זכאי?

 • עובדת תהיה זכאית להמשך ההפרשות במהלך שמירת הריון, אם היא עונה על התנאים הבאים:
 1. העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי;
 2. המעסיק נהג להפריש עבורה תשלומים לקופת גמל (קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות) לפני שהיתה בשמירת הריון;
 3. , העובדת שילמה בעד התקופה של שמירת הריון את התשלומים החלים עליה, אם חלים.
 4. העובדת עבדה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון.

תהליך מימוש הזכות

 • התשלום לקופות הגמל הנו בהתאם לשיעור ההפרשה הרגיל, ולפי שכר העבודה הרגיל שהיה משתלם לעובדת לו הוסיפה לעבוד בתקופה שבעדה היא זכאית לגמלת שמירת הריון, ועל העובדת להעביר למעסיק אישור מהמוסד לביטוח לאומי בנוגע לתקופת הזכאות לגמלה .
  • שכר העבודה לעובדת חודשית - הנו שכר העבודה החודשי שהעובדת הייתה זכאית לו, טרם יציאתה לשמירת הריון.
  • שכר העבודה לעובדת יומית או עובדת לפי שעות –הנו שכר העבודה הממוצע של העובדת ב 6 החודשים שקדמו לתקופה שבעדה היא זכאית לגמלה לשמירת הריון.
 • אם נהג המעסיק בלבד לשלם תשלומים לקופות הגמל השונות, עליו להמשיך לשלם את התשלומים לקופות גמל אלה בזמנים ובשיעורים ששילם, טרם יציאתה של העובדת לשמירת הריון.
 • אם נהגו הן המעסיק והן העובדת לשלם תשלומים לקופות הגמל:
  • על העובדת להפקיד את התשלומים החלים עליה אצל מעסיקה, בכל חודש, לא יאוחר מה-9 לחודש, שלאחר החודש שבגינו משתלם השכר. אם העובדת לא תפריש את התשלומים החלים עליה בתקופת שמירת ההיריון, לא תחול חובה על המעסיק להפריש את חלקו בתקופה זו.
  • המעסיק יעביר לקופת הגמל את התשלומים שחלים עליו ואת תשלומי העובדת יעביר לקופת הגמל לא יאוחר מ– 7 ימי עבודה מהיום שבו הפקידה אצלו העובדת את התשלומים.
  • אם העובדת אחרה במועד הפקדת התשלומים החלים עליה, עדין חלה חובה על המעסיק להעביר את התשלומים החלים עליו, ולהעביר את חלקה של העובדת תוך 7 ימים מהיום שבו הפקידה העובדת את התשלומים אצלו.
 • על המעסיק חלה חובת מסירת הודעה לעובדת בדבר הוראות אלה. ההודעה תימסר לעובדת לפי הטופס ש שבתוספת ה-1 לתקנות בתוך זמן סביר מיום שנודע לו על דבר הריונה של העובד.
שימו לב
קיימות 2 פרשנויות לגבי מועד העברת ההפרשות של המעסיק בעת שהעובדת בשמירת הריון.
 • לפי פרשנות אחת על המעסיק להעביר את חלקו לקופת הגמל במועד בו נהג להעביר את חלקו טרם יציאת העובדת לשמירת הריון, ואת חלקה של העובדת תוך 7 ימים מהיום בו הפקידה את חלקה אצלה. אם העובדת אחרה במועד הפקדת התשלומים החלים עליה, על המעסיק לשלם את חלקו בזמן, ואת חלקה של העובדת תוך 7 ימים מהיום בו הפקידה את חלקה אצלו. אם העובדת לא תפריש את חלקה, יהיה המעסיק רשאי לתבוע את חלקו בחזרה.
 • לפי הפרשנות השנייה על המעסיק להעביר את חלקו ביחד עם חלקה של העובדת, תוך 7 ימים מהיום בו הפקידה העובדת את חלקה אצלו, גם אם העובדת הפקידה את כספה באיחור.
 • טרם ניתנה פיסקה מחייבת של בית הדין הארצי לעבודה.

הנחיות מס הכנסה למעסיקים לגבי הפקדות לקופת גמל עבור עובדת בתקופת שמירת הריון

 • בתקופת הזכאות לגמלת שמירת הריון ימשיך המעסיק לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן השתלמות, כאילו המשיכה העובדת לקבל שכר מהמעסיק בגובה הגמלה. (כלומר ההפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן ההשתלמות יחושבו מתוך סכום הגמלה שהעובדת מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי ולא מתוך השכר שקיבלה לפני היציאה לשמירת הריון).
 • המעסיק חייב לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן ההשתלמות במהלך תקופה זו, בתנאי שהעובדת העבירה אליו אישור מהמוסד לביטוח לאומי בנוגע לתקופת הזכאות לגמלה.
 • לעניין פקודת מס הכנסה, גמלת שמירת הריון נחשבת כהכנסה מעבודה ששולמה מאת המעסיק לעובדת.
 • העובדת זכאים לפטור ממס הכנסה על הפרשות המעסיק לקרן השתלמות ולביטוח פנסיוני בתקופת הזכאות לגמלת שמירת הריון, וזאת עד תקרה מסוימת. למידע נוסף ראו:
 • בטופס 106 על המעסיק לעשות הפרדה בין המשכורת ששולמה בפועל על ידי המעסיק והופקדו עבורה כספים לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות, ובין השכר שבגינו הופרשו כספים לביטוח פנסיוני ולקרן ההשתלמות בתקופת הזכאות לגמלה לשמירת היריון.
 • למידע נוסף ראו: הבהרות רשות המיסים מיום 09.11.2021.

זכאות לקצבת נכות מקרן הפנסיה (פנסיית נכות) במהלך שמירת הריון

 • חלק מקרנות הפנסיה בישראל מאפשרות לאישה הנמצאת בשמירת הריון לקבל קצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות) אם עקב מצבה נפגע כושרה לעבוד למשך תקופה של מעל 90 יום לפחות (או לתקופה קצרה יותר אם תנאי הקרן מאפשרים זאת).
  • אם העובדת זכאית לפנסיית נכות, היא והמעסיק לא יצטרכו להעביר לקרן הפנסיה את ההפרשות (חלק מעסיק וחלק עובד) לביטוח הפנסיוני במהלך תקופה זו, שכן קרן הפנסיה היא זו שתשלם את הסכומים הללו לתוך החיסכון הפנסיוני של העובדת במהלך התקופה שבה היא מקבלת את קצבת הנכות מקרן הפנסיה.
טיפ
ייתכן (אך לא בהכרח) שגובה הקצבה מקרן הפנסיה יהיה גבוה יותר מגובה הגמלה לשמירת הריון שיכולה העובדת לקבל מהמוסד לביטוח לאומי. (למידע על דרך חישוב גובה הקצבה מקרן הפנסיה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה). לכן מומלץ לבדוק מראש מול קרן הפנסיה מה יהיה גובה הקצבה שהעובדת תקבל מהקרן, והאם היא תהיה גבוהה מהגמלה לשמירת הריון שהעובדת זכאית לה מהמוסד לביטוח לאומי.
אזהרה
יש לבדוק מראש אם קרן הפנסיה אכן משלמת קצבה במקרה של שמירת הריון ובאלו תנאים
הזכאות לגמלה לשמירת הריון מותנית בכך שהעובדת לא יכולה לעבוד במשך 30 יום לפחות. לעומת זאת הזכאות לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות) תינתן רק אם חוסר היכולת לעבוד נמשך מעל 90 ימים (או פחות מכך אם תקנון הקרן מאפשר זאת).
לא כל קרנות הפנסיה מאפשרות לקבל קצבת נכות במקרה של שמירת הריון ולכן מומלץ לבדוק מראש מול קרן הפנסיה שבה מבוטחת העובדת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים