הקדמה:

עובדת זכאית להמשך הפרשות המעסיק לקופות הגמל השונות (ביטוח הפנסיוני, קרן השתלמות וקופות גמל) גם בתקופה של שמירת היריון, אם היא עומדת בתנאי הזכאות המפורטים בהמשך
התשלום לקופות הגמל הוא בהתאם לשיעור ההפרשה הרגיל ולפי השכר הרגיל שהיה משולם לעובדת אילו המשיכה לעבוד בתקופה שבה היא זכאית לגמלה לשמירת היריון
אם גם העובדת נהגה להפריש תשלומים לקופות הגמל, עליה להפקיד אצל המעסיק את התשלומים שחלים עליה ועל המעסיק להעביר תשלומים אלה לקופות הגמל בתוך 7 ימים מהמועד שהופקדו אצלו
גם אם העובדת הפקידה באיחור את התשלומים אצל המעסיק, הוא חייב להעביר את התשלומים שחלים עליו, ולהעביר את חלקה של העובדת בתוך 7 ימים מהיום שבו הפקידה אצלו את התשלומים


עובדת שנמצאת בשמירת היריון זכאית להמשך הפרשות המעסיק לקופות הגמל השונות (ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות וקופות גמל) גם בתקופת שמירת ההיריון, אם היא עומדת בתנאי הזכאות המפורטים בהמשך.

 • התשלום לקופות הגמל הוא בהתאם לשיעור ההפרשה הרגיל ולפי שכר העבודה הרגיל שהיה משולם לעובדת אילו הוסיפה לעבוד בתקופה שבה היא זכאית לגמלת שמירת היריון:
  • שכר העבודה לעובדת חודשית הוא שכר העבודה החודשי שהעובדת הייתה מקבלת אילו עבדה בתקופה שבה היא זכאית לגמלה לשמירת היריון.
  • שכר העבודה לעובדת יומית או עובדת לפי שעות הוא שכר העבודה הממוצע של העובדת ב-6 החודשים שקדמו לתקופה שבה היא זכאית לגמלה לשמירת היריון.

מי זכאי?

 • עובדת תהיה זכאית להמשך ההפרשות במהלך שמירת ההיריון אם היא עונה על כל התנאים הבאים:
  1. היא זכאית לגמלה לשמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי.
  2. המעסיק נהג להפריש עבורה תשלומים לקופת גמל (קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות) לפני שהייתה בשמירת היריון.
  3. היא שילמה בתקופה של שמירת ההיריון את התשלומים שחלים עליה (אם חלים).
  4. היא עבדה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדת להעביר למעסיק אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תקופת הזכאות לגמלה לשמירת היריון.
 • אם המעסיק בלבד נהג לשלם תשלומים לקופות הגמל השונות, עליו להמשיך לשלם את התשלומים לקופות גמל אלה בזמנים ובשיעורים ששילם לפני יציאתה של העובדת לשמירת היריון.
 • אם המעסיק וגם העובדת נהגו לשלם תשלומים לקופות הגמל:
  • על העובדת להפקיד אצל המעסיק את התשלומים שחלים עליה לא יאוחר מה-9 בכל חודש שלאחר החודש שעבורו שולם השכר. אם העובדת לא תפריש את התשלומים שחלים עליה, המעסיק לא חייב להפריש את חלקו בתקופה זו.
  • אם העובדת תפקיד באיחור את התשלומים שחלים עליה, המעסיק עדיין חייב להעביר את התשלומים שחלים עליו, ולהעביר את חלקה של העובדת בתוך 7 ימים מהיום שבו הפקידה אצלו את התשלומים.
  • על המעסיק למסור לעובדת הודעה שתפרט את ההוראות הללו בפרק זמן סביר מהיום שנודע לו על הריונה. ההודעה תימסר לפי טופס זה (שמופיע בתוספת לתקנות).
שימו לב
קיימות 2 פרשנויות לגבי מועד העברת ההפרשות של המעסיק כאשר העובדת נמצאת בשמירת היריון.
 • לפי פרשנות אחת על המעסיק להעביר את חלקו לקופת הגמל במועד שבו נהג להעביר את חלקו לפני שהעובדת יצאה לשמירת היריון, ואת חלקה של העובדת בתוך 7 ימים מהיום שבו הפקידה את חלקה אצלו. אם העובדת הפקידה באיחור את התשלומים שחלים עליה, על המעסיק לשלם את חלקו בזמן ואת חלקה של העובדת בתוך 7 ימים מהיום שבו הפקידה את חלקה אצלו.
 • לפי הפרשנות השנייה על המעסיק להעביר את חלקו יחד עם חלקה של העובדת, בתוך 7 ימים מהיום שבו הפקידה אצלו את חלקה, גם אם העובדת הפקידה את חלקה באיחור.
 • טרם ניתנה פסיקה מחייבת של בית הדין הארצי לעבודה.

הנחיות מס הכנסה למעסיקים לגבי הפקדות לקופת גמל עבור עובדת בתקופת שמירת היריון

 • בתקופת הזכאות לגמלת שמירת היריון המעסיק ימשיך לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן השתלמות, כאילו העובדת ממשיכה לקבל ממנו שכר בגובה הגמלה- ההפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן ההשתלמות יחושבו מתוך סכום הגמלה שהעובדת מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי ולא מתוך השכר שקיבלה לפני היציאה לשמירת היריון.
 • המעסיק חייב לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן ההשתלמות במהלך תקופה זו, בתנאי שהעובדת העבירה אליו אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תקופת הזכאות לגמלה.
 • לעניין פקודת מס הכנסה, גמלת שמירת היריון נחשבת כהכנסה מעבודה ששולמה מהמעסיק לעובדת.
 • העובדת זכאית לפטור ממס הכנסה על הפרשות המעסיק לקרן השתלמות ולביטוח פנסיוני בתקופת הזכאות לגמלת שמירת היריון, וזאת עד תקרה מסוימת. למידע נוסף ראו:
 • בטופס 106 על המעסיק לעשות הפרדה בין המשכורת ששולמה בפועל על ידו והופקדו עבורה כספים לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות, ובין השכר שבגינו הופרשו כספים לביטוח פנסיוני ולקרן ההשתלמות בתקופת הזכאות לגמלה לשמירת היריון.
 • למידע נוסף ראו הבהרות רשות המיסים מיום 09.11.2021.

זכאות לקצבת נכות מקרן הפנסיה (פנסיית נכות) במהלך שמירת היריון

 • חלק מקרנות הפנסיה מאפשרות לאישה שנמצאת בשמירת היריון לקבל קצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות) אם עקב מצבה נפגע כושרה לעבוד למשך תקופה של מעל 90 יום (או לתקופה קצרה יותר אם תנאי הקרן מאפשרים זאת).
 • מי שמקבלת פנסיית נכות לא תהיה זכאית לגמלה לשמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אם העובדת זכאית לפנסיית נכות, היא והמעסיק לא יצטרכו להעביר לקרן הפנסיה את ההפרשות (חלק מעסיק וחלק עובדת) לביטוח הפנסיוני במהלך תקופה זו. קרן הפנסיה תשלם את הסכומים הללו לחיסכון הפנסיוני של העובדת במהלך התקופה שבה היא מקבלת את קצבת הנכות מקרן הפנסיה.
טיפ
ייתכן (אך לא בהכרח) שגובה הקצבה מקרן הפנסיה יהיה גבוה יותר מגובה הגמלה לשמירת היריון שיכולה העובדת לקבל מהמוסד לביטוח לאומי. למידע על אופן חישוב גובה הקצבה מקרן הפנסיה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה. מומלץ לבדוק מראש מול קרן הפנסיה מה יהיה גובה הקצבה שהעובדת תקבל מהקרן, והאם היא תהיה גבוהה מהגמלה לשמירת היריון שהעובדת זכאית לה מהמוסד לביטוח לאומי.
אזהרה
יש לבדוק מראש אם קרן הפנסיה אכן משלמת קצבה במקרה של שמירת היריון ובאלו תנאים
הזכאות לגמלה לשמירת היריון מותנית בכך שהעובדת לא יכולה לעבוד במשך 30 יום לפחות. לעומת זאת הזכאות לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות) תינתן רק אם חוסר היכולת לעבוד נמשך מעל 90 ימים (או פחות מכך אם תקנון הקרן מאפשר זאת).
לא כל קרנות הפנסיה מאפשרות לקבל קצבת נכות במקרה של שמירת היריון ולכן מומלץ לבדוק מראש מול קרן הפנסיה שבה מבוטחת העובדת.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים