עובד זכאי לפטור ממס הכנסה על הפרשות המעסיק לתגמולים בביטוח פנסיוני ולאובדן כושר עבודה עד תקרה מסוימת
הפטור ניתן על הפרשות המעסיק לתגמולים ולאובדן כושר עבודה שאינן עולות על 7.5% משכר העובד ושאינן עולות על תקרה של 2,351 ₪ (נכון לשנת 2024)
עובד שמעסיקו מפריש מדי חודש מעל 7.5% מהשכר (או מעל 2,351 ₪) עבור תגמולים ואובדן כושר עבודה, יחוייב בתשלום מס הכנסה על הפרשות המעסיק שמעל סכומים אלה
הסכומים שפטורים ממס הכנסה במקרים אלה פטורים גם מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות


עובד זכאי לפטור ממס הכנסה על הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני ולאובדן כושר עבודה שאינן עולות על 7.5% משכרו ושאינן עולות על תקרה של 2,351 ₪ בחודש, נכון ל-2024.

 • עובד שמעסיקו מפריש מדי חודש מעל 7.5% מהשכר או מעל 2,351 ₪ עבור תגמולים ואובדן כושר עבודה, יחויב בתשלום מס הכנסה על הפרשות המעסיק שמעל סכומים אלה.
דוגמה
עובד משתכר 10,000 ₪ בחודש
 • המעסיק מפריש 5% מהשכר לתגמולים + 2% משכר לביטוח אובדן כושר עבודה - סה"כ 7% מהשכר המסתכמים ב-700 ₪ לחודש (7% X‏ 10,000 ₪). סכום זה נמוך מהתקרה ועל כן לא ייחשב כהכנסה והעובד לא יחויב במס הכנסה בגינו.
 • אם המעסיק יפריש 6.5% מהשכר (כפי שמתחייב בצו ההרחבה), המסתכמים ב-650 ₪, העובד יהיה פטור מתשלום מס הכנסה על סכום זה מכיוון שהוא נמוך מהתקרה.
 • אם המעסיק יפריש לתגמולים 8% מהשכר, כלומר 800 ₪, העובד יחויב במס הכנסה על ההפרשות העולות על 7.5% מהשכר, כלומר על 0.5% מהשכר (8%-7.5%), השווים ל-50 ₪ (סכום זה יחושב כהכנסה שעליה יש לנכות מס הכנסה משכרו של העובד).
דוגמה
עובד משתכר 40,000 ₪ בחודש
 • המעסיק מפריש 5% מהשכר לתגמולים + 2% משכר לביטוח אובדן כושר עבודה - סה"כ 7% מהשכר המסתכמים ב-2,800 ₪ לחודש (7% X‏ 40,000 ₪). סכום זה גבוה ב- 449 ₪ מהתקרה ( 2,351 ₪) ולכן יחשב כהכנסה שיש לנכות עליה מס הכנסה משכרו של העובד.
 • אם המעסיק יפריש 6.5% מהשכר, המסתכמים ב-2,600 ₪, העובד יהיה פטור ממס הכנסה עבור ההפרשות שעד 2,351 ₪, ועל היתרה בסך 249 ₪ (2,600-2,351) העובד יחויב במס הכנסה שינוכה משכרו.
 • בשנת 2015 עמד גובה התקרה על 2,778 ₪, כלומר הפטור ממס הכנסה ניתן עבור תקרה גבוהה יותר, ועל כן בדרגות שכר מסוימות הנטו בשנת 2015 היה גדול מהנטו בשנים שלאחר מכן.
דוגמה
עובד השתכר 40,000 ₪ בחודש בשנת 2015
 • אם המעסיק הפריש 5% מהשכר לתגמולים + 2% משכר לביטוח אובדן כושר עבודה - סה"כ 7% מהשכר שהסתכמו ב-2,800 ₪ לחודש (7% X‏ 40,000 ₪), העובד היה פטור ממס הכנסה עבור ההפרשות שעד 2,778 ₪, ועל היתרה בסך 22 ₪ (2,800-2,778 ₪) העובד חויב במס הכנסה שנוכה משכרו.
 • אם המעסיק הפריש 6% מהשכר, שהסתכמו ב-2,400 ₪, העובד היה פטור ממס הכנסה על כל ההפרשות הללו מכיוון שהיו נמוכות מהתקרה באותה שנה (2,778 ₪).
 • לעומת זאת החל משנת 2017 עובד כזה מחויב בתשלום מס הכנסה בעת ההפרשות הללו, כפי שצויין בדוגמה הקודמת.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי במסגרת תלוש השכר. המעסיק לא ינכה מס הכנסה על ההפרשות שעד לסכום התקרה.
 • ההפרשות שמעל התקרה ייחשבו כהכנסה של העובד והוא יחויב במס הכנסה לפי מדרגת המס הרלוונטית לגובה שכרו.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים