אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
מי שיש לטובתו פסק דין מזונות הקובע כי חייב בפשיטת רגל צריך לשלם לו מזונות בעתיד, רשאי להגיש בקשה לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל לקבלת הקצבה של סכום כסף לצורך מזונותיו
בית המשפט אינו כפוף לסכום המזונות שנקבע בפסק דין המזונות בעת קביעת ההקצבה


עם מתן צו כינוס נכסים נגד חייב בפשיטת רגל, אסור לחייב לשלם את חובותיו שלא במסגרת ההליך, כולל תשלום דמי מזונות.

 • בית המשפט שדן פשיטת הרגל רשאי לקבוע הקצבה עבור מזונות לזכאי למזונות, בהתאם לבקשת הזכאי למזונות.

מי זכאי?

 • אדם העונה על שני התנאים הבאים:
  1. מגיעים לו מחייב בפשיטת רגל מזונות שנקבעו בפסק דין מזונות (לרבות מזונות זמניים).
  2. מועד פירעון המזונות חל אחרי מתן צו כינוס נכסים.
דוגמה
 • אישה וילדיה מחזיקים בפסק דין של בית המשפט לענייני משפחה נגד האב, הקובע כי על האב לשלם לאישה ולילדים תשלומי מזונות בכל חודש ממתן פסק הדין והלאה.
 • לאחר מספר חודשים בהם שילם האב את דמי המזונות, הוא נכנס להליך של פשיטת רגל וניתן נגדו צו כינוס.
 • האישה והילדים זכאים לבקש הקצבת מזונות, אשר תשולם להם כל עוד האב בהליך פשיטת הרגל.
 • לאחר שיסתיים הליך פשיטת הרגל, האישה והילדים זכאים לשוב ולקבל את דמי מזונות כפי שנקבעו בפסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה.

תהליך מימוש הזכות

הודעה לזכאי מזונות

 • על חייב בפשיטת רגל למסור למי שמגיעים לו מזונות ממנו הודעה על מתן צו כינוס הנכסים נגדו ועל זכותו של הזכאי להגיש בקשה לבית המשפט להקצבת מזונות.
 • אם החייב לא מסר הודעה לזכאי המזונות, ימסור הכונס הרשמי את ההודעה.

בקשה להקצבת מזונות

 • לאחר שניתן צו כינוס, רשאי זכאי המזונות להגיש בקשה להקצבת מזונות לבית המשפט שדן בפשיטת הרגל (ולא לבית המשפט שנתן את פסק דין המזונות).
 • בבקשה יש לפרט:
  • צרכי הזכאי למזונות.
  • צרכי משק הבית התלוי במזונות.
  • פרטים על החייב שעשויים לסייע בקביעת הקצבת המזונות.
  • מה סכום המזונות שנקבע בפסק דין המזונות.
 • לבקשה יש לצרף תצהיר של זכאי המזונות.
 • לבקשה יש לצרף את פסק דין המזונות.
 • הבקשה תועבר לתגובת הכונס הרשמי ובעל התפקיד (מנהל מיוחד או נאמן), ולאחר מכן יתן בית המשפט החלטה.
 • בית המשפט רשאי להקציב לזכאי המזונות תשלום חודשי מתוך נכסי או הכנסות החייב בסכום הנתון לשיקול דעתו של בית המשפט.
 • בקביעת סכום ההקצבה, בית המשפט אינו כפוף לסכום המזונות שנקבע בפסק דין המזונות.
 • תשלום ההקצבה נחשב כתשלום על פי פסק דין המזונות, כלומר חייב יראה כמי שעומד בפסק הדין אם הוא ישלם את הקצבת המזונות (גם אם הקצבת המזונות היא בסכום נמוך מסכום המזונות שנקבע בפסק הדין).
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

ההפרש בין סכום ההקצבה לסכום המזונות בפסק הדין

 • ההפרש בין סכום ההקצבה לסכום המזונות שנקבעו בפסק דין המזונות אינו סכום אבוד.
 • ההפטר אינו חל על חוב מזונות, ולכן לאחר סיום ההליך על החייב לשלם לזכאיי המזונות את ההפרש בין סכומי ההקצבה ששילם להם בזמן שהיה בהליך פשיטת הרגל לבין סכום המזונות אותו הוא חייב לפי פסק הדין. למידע נוסף ראו חוב מזונות לאחר סיום הליך פשיטת רגל.
 • אם החייב סבור שלא יעמוד בחוב המזונות לאחר סיום הליך פשיטת הרגל, עליו לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשת להקטין את סכום המזונות (וזאת לאחר קבלת אישור בית המשפט שדן בפשיטת הרגל).

חשוב לדעת

 • ברגע שניתן צו הכינוס נגד החייב ישנו עיכוב הליכים, כלומר החייב מנוע מלשלם מזונות. לכן, מומלץ להקדים ולהגיש בקשה להקצבת מזונות, כדי לשמור על רצף בקבלת מזונות.
 • יש להבדיל בין מזונות אשר אמורים להיות משולמים לאחר מתן צו הכינוס (מזונות עתידיים), לפיהם יש לבקש מבית המשפט קבלת הקצבה כאמור בערך זה, לבין חוב מזונות עבר שהחייב לא שילם לזכאי מזונות. לעניין חוב מזונות עבר ראו הגשת תביעת חוב מזונות במסגרת הליך פשיטת רגל.
 • אם במועד מתן צו הכינוס אין בידי הזכאי פסק דין מזונות, על הטוען למזונות לפתוח בהליך בבית המשפט המוסמך (בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני), וזאת בכפוף לקבלת אישור להגשת תביעה מבית המשפט של פשיטת הרגל.
 • אם החייב אינו עומד בתשלום ההקצבה ניתן לפנות לבית המשפט של פשיטת הרגל בבקשה לביטול פשיטת הרגל או בבקשה לאישור פתיחת הליכי הוצאה לפועל וגבייה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים