הקדמה:

תוספת השלמת הכנסה משולמת למי שהגיעו לגיל פרישה גם במהלך שהייתם בחו"ל, בהתאם לתנאים
מקבלי השלמת הכנסה חייבים ליידע את המוסד לביטוח לאומי בכל פעם שהם יוצאים לחו"ל


הזכאות לקבל השלמת הכנסה בזמן שהות בחו"ל מותנית במספר הפעמים שהזכאים לגמלה יצאו לחו"ל במהלך שנה קלנדרית אחת (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר באותה השנה), וכן במספר הימים במצטבר ששהו בחו"ל באותה שנה.

מי זכאי?

תנאי הזכאות

  • מי שבמהלך שנה קלנדרית אחת יצא לחו"ל לא יותר מ-3 פעמים וסה"כ שהה בחו"ל 72 ימים לכל היותר באותה שנה, ימשיך לקבל את השלמת ההכנסה במהלך כל ימי שהותו בחו"ל.
  • מי שיצא לחו"ל לא יותר מ-3 פעמים, ושהה בחו"ל בין 72 ימים ל-100 ימים באותה שנה, לא תשולם לו תוספת השלמת הכנסה מה-1 בחודש שבו שהה מעל ל-72 ימים. תשלום התוספת יחודש בחודש שלאחר חזרתו לארץ.
דוגמה
במהלך שנת 2013 מקבל השלמת הכנסה יצא מהארץ בפעם הראשונה בחודש ינואר, למשך 35 יום.

בפעם השנייה באותה שנה יצא בחודש יוני וחזר בחודש אוגוסט, לאחר 40 יום. סה"כ הוא שהה בחו"ל באותה שנה מעל 72 ימים, אך פחות מ-100 ימים.

במהלך חודש יולי שהותו בחו"ל הסתכמה ביותר מ-72 ימים באותה שנה. לכן שולמה לו תוספת השלמת הכנסה בתקופת נסיעתו הראשונה, אך לא שולמה לו התוספת בחודשים יולי ואוגוסט.
  • למי שיצא מהארץ 4 פעמים או יותר, אך פחות מ-100 ימים באותה שנה, לא תשולם תוספת השלמת הכנסה החל מהחודש שבו יצא בפעם הרביעית.
דוגמה
אדם שבשנת 2013 יצא בפעם הרביעית בחודש אוקטובר וחזר בחודש נובמבר, ושהה בחו"ל באותה שנה 50 ימים בסך הכל. השלמת ההכנסה שולמה לו במהלך 3 נסיעותיו הראשונות לחו"ל באותה שנה, אך לא שולמה לו עבור החודשים אוקטובר ונובמבר.
  • מי שיצא מהארץ חמש פעמים או יותר, או למעלה מ-100 ימים בשנה קלנדרית אחת, לא תשולם לו תוספת השלמת הכנסה בעד כל התקופות והימים ששהה בחו"ל באותה שנה.

מקרי זכאות חריגים

  • מי שיצא לחו"ל למשך 3 שבועות לכל היותר בגלל אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורים, ילדים, אח, אחות), היציאה לא תיחשב במניין היציאות לחו"ל באותה שנה, בהתאם לשיקול דעתו של הביטוח הלאומי.
  • זכאי להבטחת הכנסה שיצא לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי, ימשיך לקבל את תוספת השלמת ההכנסה במשך 6 חודשים לכל היותר.

כללים לחישוב תקופת השהייה בחו"ל

  • יום היציאה מהארץ ויום הכניסה לארץ אינם נכללים בחישוב מספר הימים.
  • לבני זוג שיצאו וחזרו יחד, ימי השהייה נמנים פעם אחת וכן היציאות.
  • כאשר בני זוג יצאו לחו"ל בנפרד, חזרו בנפרד, ואין ימים חופפים בשהותם בחו"ל, סופרים את ימי השהייה ואת היציאות של כל אחד בנפרד.

חשוב לדעת