יועץ פנסיוני חייב להתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ועליו לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני הספציפי ואת הגוף הפנסיוני, המתאימים ביותר ללקוח
בעת בחירת סוג הביטוח הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח חייב היועץ הפנסיוני לבחון את כלל סוגי הביטוח הפנסיוני
אם נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני כי הייעוץ הפנסיוני הוא מתמשך, על היועץ הפנסיוני לחזור ולבחון את התאמת החיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני לצרכיו של הלקוח, במהלך כל תקופת הייעוץ הפנסיוני


יועץ פנסיוני חייב להתאים את הייעוץ הפנסיוני או את השיווק הפנסיוני, שהוא נותן ללקוח, לצרכיו של כל לקוח, ועליו לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני הספציפי ואת הגוף הפנסיוני, המתאימים ביותר ללקוח.

 • כל אלה ייעשו רק לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הרלוונטיות, אם הלקוח הסכים למסור מידע לגביהם.
 • בעת בחירת סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח יבחן בעל הרישיון את כלל סוגי המוצר הפנסיוני (פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל).
 • בחירת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח או הגוף הפנסיוני הספציפי המתאים ביותר ללקוח, תהיה מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים הפנסיוניים.
 • במקרה של משווק פנסיוני (ולא רק יועץ) הוא רשאי להמליץ על מוצר פנסיוני מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים, שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח.
  • אם מדובר במשווק מטעם גוף פנסיוני מסוים - הוא רשאי להמליץ על המוצר הטוב ביותר מתוך המוצרים המשווקים ע"י אותו גוף.
דוגמה
משווק מטעם קרן "מנורה מבטחים פנסיה", רשאי לבחור את המוצר הפנסיוני הטוב המתאים ביותר לקוח מבין המוצרים ש"מנורה מבטחים פנסיה" מציעה, ואינו חייב לבחון מוצרים של גופים אחרים, גם אם הם עשויים להיות מתאימים יותר ללקוח מאשר מוצרי "מנורה מבטחים פנסיה".
  • אם מדובר בסוכן ביטוח פנסיוני שאינו עובד של גוף פנסיוני מסוים – עליו להמליץ על המוצר המתאים ביותר מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני, ומתוך כלל הגופים הפנסיוניים שלגבי מוצריהם הפנסיוניים הוא עוסק בשיווק פנסיוני. (בניגוד למשווק מטעם גוף מסוים, שאינו חייב לבדוק מוצרים של גופים אחרים, סוכן ביטוח שאינו קשור לגוף מסוים, חייב לבדוק מוצרים של כל הגופים, ומביניהם להחליט מהו המוצר המתאים ביותר ללקוח).
 • אם נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני, כי הייעוץ הפנסיוני הוא מתמשך, על היועץ הפנסיוני לחזור ולבחון את התאמת החיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני לצרכיו של הלקוח, במהלך כל תקופת הייעוץ הפנסיוני.

מי זכאי?

 • כל מי שמבקש לערוך ביטוח פנסיוני או שכבר מבוטח בביטוח כזה, ומקבל יעוץ או המלצה מיועץ פנסיוני או ממשווק פנסיוני.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם נגרם נזק ללקוח (למשל, נבחר עבורו מוצר פחות מתאים), יכול הלקוח להגיש נגד היועץ תביעת נזיקין.

חשוב לדעת

 • בעת מתן ההמלצה חייב יועץ פנסיוני חייב להעביר ללקוח מסמך בכתב, המפרט את הנימוקים להמלצתו בדבר כדאיות החיסכון של הלקוח באמצעות מוצר פנסיוני. למידע נוסף ראו נימוק בכתב של המלצות יועץ פנסיוני.
 • יועץ פנסיוני העובד עבור גוף מסוים, והמליץ ללקוח על מוצר פנסיוני של אותו גוף, גם אם קיים מוצר מתאים יותר אצל גוף אחר, פועל כדין ואינו מפר את חובת האמון, בתנאי שמבין מהמוצרים של הגוף שעבורו הוא עובד, הוא המליץ ללקוח על המוצר המתאים ביותר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.