הקדמה:

בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב ששוויו אינו עולה על 41,373 ש"ח (נכון ל- 2021) אינם מונעים את הזכאות להבטחת/השלמת הכנסה. במקרים מסויימים לא תישלל הזכאות לקצבה גם אם שווי הרכב גבוה מסכום זה
לבעלי הרכב ינוכה מהקצבה סכום מסוים, מלבד למקרים שיפורטו בהמשך
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בעלות ושימוש ברכב אחד (כולל אופנוע) ששוויו אינו עולה על 41,373 ש"ח לפי מחירון "לוי יצחק" העדכני, אינה שוללת את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.

 • מקצבתם של הזכאים ינוכו 3% משווי הרכב לאחר שהופחתו ממנו 9,309 ש"ח או 17,584 ש"ח (בהתאם למצב התעסוקתי של מקבלי הקצבה). לפרטים נוספים ראו "חישוב סכום הקצבה לבעלי רכב" בהמשך.
 • במקרים שיפורטו, גם בעלות על רכב בשווי גבוה מ-41,373 ש"ח לא תשלול את הזכאות לקצבה.

מי זכאי?

שימו לב
אם לילד של מקבלי הקצבה (בהתאם להגדרת "ילד") יש הכנסות מעבודה וגם רכב, יופחת מהקצבה סכום מסוים על-פי שווי הרכב שבבעלות הילד (לא תהיה הפחתה מהקצבה בשל הכנסות הילד מעבודה).

חישוב סכום הקצבה לבעלי רכב

 • בחישוב הקצבה לבעלי רכב מופחתים סכומים מסויימים משווי הרכב בהתאם למצב התעסוקתי של מקבל הקצבה.
  • למי שהכנסתם מעבודה עולה על הסכומים שנקבעו, יופחתו משווי הרכב 17,584 ש"ח.
  • למי שהכנסתם מעבודה נמוכה מאותם סכומים, או שהם אינם עובדים, יופחתו משווי הרכב 9,309 ש"ח.
 • מהסכום שנותר לאחר ההפחתה יחושבו 3%, והתוצאה שתתקבל תופחת מסכום הקצבה החודשית של בעל הרכב.

חישוב הכולל הפחתה של 17,584 ש"ח משווי הרכב

 • מסכום הקצבה החודשי יופחתו 3% מההפרש שבין שווי רכבו של מקבל הקצבה ל-17,584 ש"ח (נכון ל-2021), למקבלי קצבה שהם:
  • עובד (שכיר או עצמאי) שהכנסתו מהעבודה עולה על 2,638 ש"ח בחודש
  • עובד שהגיע לגיל פרישה והכנסתו מהעבודה עולה על 1,794 ש"ח בחודש
 • אם שווי הרכב שבבעלותם אינו עולה על 17,584 ש"ח, לא תהיה הפחתה מקצבתם.
דוגמה
 • מקבל קצבת הבטחת הכנסה שהגיע לגיל פרישה עובד ומשתכר 2,166 ש"ח בחודש.
 • הוא בעל רכב ששוויו 17,550 ש"ח.
 • שווי הרכב שבבעלותו אינו עולה על 17,584 ש"ח, ולכן לא תהיה לו הפחתה מהקצבה.
דוגמה
 • אישה הזכאית לקצבת הבטחת הכנסה בסך 3,000 ש"ח עובדת ומשתכרת 4,860 ש"ח בחודש.
 • היא בעלת רכב ששוויו 40,818 ש"ח.
 • ההפחתה מהקצבה שלה תחושב באופן הבא:
  • ההפרש בין שווי רכבה ל-17,584 ש"ח הוא 23,234 ש"ח (40,818 פחות 17,584).
  • 3% מההפרש (0.03 כפול 23,234) הם כ-697 ש"ח. סכום זה יופחת מהקצבה החודשית המשולמת לה.
 • הקצבה החודשית שתקבל תהיה בסך של כ-2,303 ש"ח אחרי ההפחתה (3,000 ש"ח פחות 697 ש"ח).

חישוב הכולל הפחתה של 9,309 ש"ח משווי הרכב

 • מסכום הקצבה החודשי יופחתו 3% מההפרש שבין שווי רכבו של מקבל הקצבה ל-9,309 ש"ח (נכון ל-2021), למקבלי קצבה שהם:
  • עובד (שכיר או עצמאי) שהכנסתו מהעבודה אינה עולה על 2,638 ש"ח בחודש
  • עובד שהגיע לגיל פרישה והכנסתו מהעבודה אינה עולה על 1,794 ש"ח בחודש
  • מי שאינו עובד
 • אם שווי הרכב שבבעלותם אינו עולה על 9,309 ש"ח, לא תהיה הפחתה מקצבתם.
דוגמה
 • בן 30 הזכאי לקצבת הבטחת הכנסה בסך 2,000 ש"ח, עובד ומשתכר 2,416 ש"ח בחודש.
 • יש בבעלותו אופנוע ששוויו 11,159 ש"ח.
 • ההפחתה מהקצבה שלו תחושב באופן הבא:
  • ההפרש בין שווי האופנוע ל-9,309 ש"ח הוא 1,850 ש"ח (11,159 פחות 9,309).
  • 3% מההפרש (0.03 כפול 1,850) הם 55.5 ש"ח. סכום זה יופחת מהקצבה החודשית המשולמת לו.
 • הקצבה החודשית שיקבל תהיה בסך 1,944.5 אחרי ההפחתה (2,000 ש"ח פחות 55.5 ש"ח).

שינויים בגובה ההכנסה מהעבודה

 • שינוי בעקבות פיטורים, התפטרות או ירידה בגובה ההכנסה לא ישנה את שיעור הזיכוי על ערך הרכב בחודש השינוי בהכנסה ובשני החודשים שלאחר מכן.
 • זאת בתנאי שבשלושת החודשים שלפני השינוי, היתה זכאות לקצבת הבטחת הכנסה, או למי שהיה מחוסר עבודה היתה זכאות לדמי אבטלה.

זכאות לבעלי רכב בשווי גבוה יותר

 • במקרים הבאים יהיה זכאי גם מי שבבעלותו או בשימושו רכב ששוויו עולה על 41,373 ש"ח, ולא ינוכה מקצבתו כל סכום בשל הרכב:
  • הוא מורשה נהיגה ברכב של זכאי לגמלת ניידות (גם אם מקבל הגמלה אינו בן זוגו או ילדו).
  • הוא, בן זוגו, או ילדו, נכה ברגליו והוכר על ידי רופא המוסד לביטוח לאומי.
  • לילדו משולמת גמלת ילד נכה.
  • הוא או בן זוגו חולים, ורישיון הרכב של החולה הופקד במשרד הרישוי.
  • הוא מסיע ברכבו בן משפחה חולה לצורך טיפולים רפואיים ובתדירות גבוהה. אישור לכך יינתן בהתאם לחוות דעת של רופא המוסד לביטוח לאומי.
 • מי שבבעלותו או בשימושו רכב ששוויו עולה על 41,373 ש"ח (או שני רכבים), יהיה זכאי ולא ינוכה מקצבתו כל סכום בשל הרכב לתקופה של עד 3 חודשים, במקרים הבאים:
  • הורה לילד נכה או מי שמקבל גמלת ניידות שבבעלותו או בשימושו שני כלי רכב, לאחר שקנה רכב חדש וטרם הספיק למכור את הרכב הישן.
  • הורה לילד נכה שהסתיימה זכאותו לגמלת ילד נכה.
  • אלמן או אלמנה ללא רישיון נהיגה, שבן זוגם שנפטר היה בעליו של הרכב.
  • במקרה שהיתה זכאות לגמלה לבעל רכב בהתאם לכללים שצוינו, ובעל הרכב נפטר או נכנס למאסר/מעצר.
 • עובד שהכנסתו מהעבודה עולה על 2,638 ש"ח בחודש (או 1,794 ש"ח אם הגיע לגיל פרישה), שקיבל קצבה עם השלמת הכנסה (קצבת שאירים או קצבת זיקנה) לפני ספטמבר 2012 וממשיך לקבלה ברציפות, ימשיך להיות זכאי לקצבה ללא הפחתה בשל הרכב, במקרים הבאים:
  • לרכב נפח מנוע עד 1,300 סמ"ק והוא בן 8 שנים ומעלה
  • לרכב נפח מנוע עד 1,600 סמ"ק והוא בן 13 שנים ומעלה
 • במשפחה עם שני רכבים שאחד מהם משמש להסעה של ילד נכה או של מקבל גמלת ניידות, יילקח בחשבון לקביעת הזכאות להבטחת הכנסה רק הרכב שאינו מיועד להסעתם.

תהליך מימוש הזכות

ערעור (שימוע) על שלילת זכאות בשל בעלות על רכב

פסקי דין

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים