הקדמה:

מבוטחים שזכאותם לגמלת סיעוד הופסקה בגין אשפוז בבית חולים או במוסד סיעודי, ישובו להיות זכאים לגמלה לאחר שחרורם מהאשפוז


אחד מתנאי הזכאות לגמלת סיעוד קובע כי יש להתגורר בבית או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות.

  • בהתאם לכך, זכאי לגמלת סיעוד שאושפז בבית חולים כללי מעל 30 ימים, או אושפז במוסד סיעודי, יופסקו לו שירותי הגמלה.
  • על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי, הזכאות שנקבעה למבוטח לפני האשפוז תחודש מיד עם שחרורו, ללא התניה בפרק הזמן ששהה בבית החולים או במוסד הסיעודי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • לאחר שיתקבל במוסד לביטוח לאומי המידע לגבי השחרור מהאשפוז, יישלח למבוטח טופס שבו יתבקש להצהיר על מצבו המשפחתי ומקום מגוריו.
  • על-פי הצהרת המבוטח, ייקבע אם יש צורך במבחן הכנסות מחדש (בהתאם למפורט בתנאי הזכאות לגמלה).
  • כמו כן, למי שזכאותו טרם האשפוז לא היתה מירבית, תוצע האפשרות לבדיקה מחדש של שיעור הזכאות.
  • התהליך הכללי לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


פסקי דין