הקדמה:

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור חל ביום רביעי, ב' באייר תשפ"א, 14.04.2021
יום זה נחשב ליום בחירה
דף זה מרכז את זכויות העובדים הקשורות למועד זה
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק


שימו לב
אירועי יום הזיכרון תשפ"א תחת מגבלות הקורונה
 • ביום הזיכרון (14.04.2021) יתקיימו טקסים ממלכתיים בבתי העלמין הצבאיים ברחבי הארץ, ותתאפשר הגעה של המשפחות השכולות בלבד לבתי העלמין.
 • ב"שבוע הזיכרון": מיום שישי ה-09.04 ועד ערב יום הזיכרון ה-13.04, הציבור הרחב מוזמן לפקוד את בתי העלמין הצבאיים ולחלוק כבוד לנופלים.
 • טקסי ערב יום הזיכרון (13.04) ייערכו בנוכחות קהל, בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולכללי התו הירוק ומתווה התרבות.
 • למידע נוסף ראו היערכות משרד הביטחון לאירועי יום הזיכרון תשפ"א באתר משרד הביטחון.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה נועד להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה.

 • דף זה נועד לסייע בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות.

עבודה וחופשה בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

 • ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור חל ביום שלישי, א' באייר תשפ"א, 13.04.2021.
 • יום זה נחשב ליום עבודה רגיל.
 • ככלל, עובדים אינם זכאים להיעדר מהעבודה במועד זה.
 • עם זאת עובד יכול לבקש ממעסיקו לצאת לחופשה בערב יום הזיכרון. המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשת העובד, אך עליו לשקול את בקשתו, ואם הוא מסרב, עליו לנמק זאת בטעמים סבירים והגיוניים.
 • המעסיק יכול להחליט על דעת עצמו כי בערב יום הזיכרון כל העובדים או עובד מסוים יצאו לחופשה.
 • בכל מקרה שעובד יוצא לחופשה בערב יום הזיכרון, ינוכה יום החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • עבור יום החופשה יקבל העובד דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).

עבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

 • יום הזיכרון אינו נחשב ליום מנוחה, אך הוא נחשב לערב חג (ערב יום העצמאות):
  • בהתאם לסעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה במקומות שעובדים בהם 6 ימים בשבוע. יום העבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות, וכל שעת עבודה מעבר ל-7 שעות תיחשב כשעה נוספת.
  • צו ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי קובע כי במקומות שעובדים בהם 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות (צו ההרחבה משנת 2000 קובע, כי המעסיק ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור). במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו לעבוד כך.
  • עובדים שהמעסיק שלהם חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון בישראל, זכאים לעבוד ביום הזיכרון 7 שעות בשכר של 8 שעות, והעבודה צריכה להסתיים שעה אחת לפני צאת הכוכבים. למידע נוסף ראו ימי עבודה מקוצרים בתשלום מלא לעובדי חברות ניקיון.
  • עובדים בענף המלונאות, זכאים אף הם לעבוד ביום הזיכרון 7 שעות בשכר של 8 שעות.
  • אם במקום עבודה מסוים עבדו 4 או 5 שעות בערבי חג לאורך שנים, זכות זו הופכת במרוצת הזמן לנוהג ולתנאי בחוזה העבודה האישי של כל עובד באותו מקום. נוהג זה מחייב את המעסיק להמשיך ולפעול בדרך זו.
 • יום הזיכרון נחשב ליום בחירה שבו לעובד זכות לצאת לחופש על חשבון ימי החופשה השנתית (ראו הסבר בהמשך).

חופשה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

חופשה ביוזמת העובד

 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור נחשב ליום בחירה.
 • המשמעות היא כי עובד רשאי לבחור מועד זה כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, כאשר למעסיק אסור לסרב לחופשה במועד זה.
 • למימוש זכאותו, על העובד לפנות אל המעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה ביום הזיכרון.
 • על המעסיק לאשר את בקשתו, וזאת בתנאי שהעובד טרם ניצל יום בחירה אחר מאז תחילת השנה (מינואר).
 • למידע נוסף על ימי בחירה ראו: ימי חופשה לבחירה.
 • אם ניצל העובד 2 ימי בחירה מתחילת השנה, הוא יכול לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה ביום הזיכרון, אולם בניגוד ליום חופשה לבחירה, המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשתו של העובד. עם זאת על המעסיק לשקול את בקשת העובד, ואם הוא מסרב, לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים.

חופשה ביוזמת המעסיק

 • מעסיק רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה, ולכן הוא רשאי להחליט כי במהלך יום הזיכרון העובד יצא לחופשה.
 • במקרה זה החופשה היא על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר העובד.
 • על המעסיק להודיע לעובד מבעוד מועד על כך.

חופשה "כפויה" מרוכזת במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

 • מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך יום הזיכרון ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית (חופשה מרוכזת).
 • כמו כן, רשאי המעסיק להוציא עובד מסוים את את כל העובדים לחופשה ארוכה יותר שבתוכה נכלל גם יום הזיכרון.
 • אם מספר ימי החופשה (כולל ימי המנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
 • יש לוודא כי לעובד ישנם מספיק ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • מעסיק המעוניין להוציא לחופשה עובדים שאין לזכותם מספיק ימי חופשה לניצול (הן בחופשה מרוכזת לכל העובדים והן בחופשה לעובד/ת ספציפי/ת), רשאי לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה.
  2. להוציאם לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצברו בעתיד.
  3. להוציאם לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובדים מעוניינים לצאת לחופשה באותו מועד והם נתנו לכך את הסכמתם.
 • עובדים שמעוניינים לצאת לחופשה במועד מסוים ואין להם מספיק ימי חופשה צבורים, רשאים, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצברו וזאת על חשבון ימי חופשה שיצברו בעתיד או כחופשה ללא תשלום.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.

היעדרות עובד שהוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או חלל פעולת איבה

תשלום שכר עבור חופשה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

 • עובדים שיצאו לחופשה במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).
 • עובד שהוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או חלל פעולת איבה יהיה זכאי לקבל שכר רגיל (ולא דמי חופשה), גם אם נעדר מעבודתו ביום הזיכרון.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים