יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור (ערב יום העצמאות) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור יחול ביום רביעי, ג' באייר תשע"ח, 18.04.2018
יום זה נחשב ליום בחירה
דף זה מרכז את זכויות העובדים הקשורות למועד זה
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה נועד להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה.

 • יום הזיכרון יצוין ביום רביעי, ג' באייר תשע"ח, 18.04.2018
 • דף זה נועד לסייע בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות.

עבודה וחופשה בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

 • ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור יחול ביום שלישי, ב' באייר תשע"ח, 17.04.2018.
 • יום זה נחשב ליום עבודה רגיל.
 • ככלל, עובדים אינם זכאים להיעדר מהעבודה במועד זה.
 • עם זאת עובד יכול לבקש ממעסיקו לצאת לחופשה בערב יום הזיכרון. המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשת העובד, אך עליו לשקול את בקשתו, ואם הוא מסרב, עליו לנמק זאת בטעמים סבירים והגיוניים.
 • המעסיק יכול להחליט על דעת עצמו כי בערב יום הזיכרון כל העובדים או עובד מסוים יצאו לחופשה.
 • בכל מקרה שעובד יוצא לחופשה בערב יום הזיכרון, ינוכה יום החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • עבור יום החופשה יקבל העובד דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).

עבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

 • יום הזיכרון אינו נחשב ליום מנוחה, אך הוא נחשב לערב חג (ערב יום העצמאות):
  • בהתאם לסעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה במקומות שעובדים בהם 6 ימים בשבוע. יום העבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות, וכל שעת עבודה מעבר ל-7 שעות תיחשב כשעה נוספת.
  • צו ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי קובע שבמקומות שעובדים בהם 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות (צו ההרחבה משנת 2000 קובע, כי המעביד ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור). במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו לעבוד כך.
  • עובדים שהמעסיק שלהם חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון בישראל, זכאים לעבוד ביום הזיכרון 7 שעות בשכר של 8 שעות, והעבודה צריכה להסתיים שעה אחת לפני צאת הכוכבים. למידע נוסף ראו ימי עבודה מקוצרים בתשלום מלא לעובדי חברות ניקיון.
 • יום הזיכרון נחשב ליום בחירה שבו לעובד זכות לצאת לחופש על חשבון ימי החופשה השנתית (ראו הסבר בהמשך).

חופשה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

חופשה ביוזמת העובד

 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור נחשב ליום בחירה.
 • המשמעות היא כי עובד רשאי לבחור מועד זה כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, כאשר למעסיק אסור לסרב לחופשה במועד זה.
 • למימוש זכאותו, על העובד לפנות אל המעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה ביום הזיכרון.
 • על המעסיק לאשר את בקשתו, וזאת בתנאי שהעובד טרם ניצל יום בחירה אחר מאז תחילת השנה (מינואר).
 • למידע נוסף על ימי בחירה ראו: ימי חופשה לבחירה.
 • אם ניצל העובד 2 ימי בחירה מתחילת השנה, הוא יכול לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה ביום הזיכרון, אולם בניגוד ליום חופשה לבחירה, המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשתו של העובד. עם זאת על המעסיק לשקול את בקשת העובד, ואם הוא מסרב, לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים.

חופשה ביוזמת המעסיק

 • מעסיק רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה, ולכן הוא רשאי להחליט כי במהלך יום הזיכרון העובד יצא לחופשה.
 • במקרה זה החופשה היא על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר העובד.
 • על המעסיק להודיע לעובד מבעוד מועד על כך.

חופשה "כפויה" מרוכזת במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

 • מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך יום הזיכרון ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית (חופשה מרוכזת).
 • כמו כן, רשאי המעסיק להוציא עובד מסוים את את כל העובדים לחופשה ארוכה יותר שבתוכה נכלל גם יום הזיכרון.
 • אם מספר ימי החופשה (כולל ימי המנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
דוגמה
 • מעסיק מוציא את כלל העובדים במקום העבודה לחופשה שנתית "כפויה" מיום ראשון 30.04.2017 למשך כל השבוע. העובדים שבים לעבודה ביום ראשון 07.05.2017.
 • על המעסיק להודיע לעובדים על החופשה לפחות שבועיים מראש.
 • ממכסת ימי החופשה (ברוטו) ינכה המעסיק שישה ימים, מכיוון שיום העצמאות שחל ביום חמישי באותו שבוע הוא יום חג, שאותו אסור לנכות ממכסת ימי החופשה (ימי חג אינם נחשבים במניין ימי החופשה). ימי המנוחה השבועית נכללים במניין ימי החופשה.
 • יש לוודא כי לעובד ישנם מספיק ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • אם ישנו עובד שאין לזכותו די ימי חופשה לניצול, יוכל המעסיק לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותו עובד לחופשה;
  2. להוציאו לחופשה, אך לא לנכות את ימי החופשה מימי החופשה שיצבור בעתיד;
  3. להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובד נתן לכך את הסכמתו.
 • להרחבה ראו: חופשה שנתית.

היעדרות עובד שהוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או חלל פעולת איבה

תשלום שכר עבור חופשה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

 • עובדים שיצאו לחופשה במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).
 • עובד שהוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או חלל פעולת איבה יהיה זכאי לקבל שכר רגיל (ולא דמי חופשה), גם אם נעדר מעבודתו ביום הזיכרון.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים