יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור תשפ"ד חל ביום שני ה' באייר 13.05.2024 (נדחה ביום)
יום הזיכרון נחשב ליום בחירה
דף זה מרכז את זכויות העובדים ביום הזיכרון
במקומות עבודה שחל עליהם הסכם אישי או קיבוצי או נוהג שמיטיב עם העובדים יותר מהחוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק

תקציר

דף זה נועד לסייע בכל הקשור לזכויות עובדים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.

עבודה וחופשה בערב יום הזיכרון

 • ערב יום הזיכרון נחשב ליום עבודה רגיל והעובדים לא זכאים להיעדר בו מהעבודה.
 • עם זאת, עובדים יכולים לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה בערב יום הזיכרון.
  • המעסיק לא חייב לאשר את הבקשה, אך עליו לשקול אותה.
  • אם המעסיק מסרב, עליו לנמק זאת בסיבה סבירה והגיונית.
 • המעסיק יכול להחליט בעצמו כי בערב יום הזיכרון כל העובדים או עובד מסוים יצאו לחופשה.
 • בכל מקרה שעובד יוצא לחופשה בערב יום הזיכרון, ינוכה יום החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • עבור יום החופשה יקבל העובד דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).

עבודה ביום הזיכרון

 • יום הזיכרון לא נחשב ליום מנוחה, אך הוא נחשב לערב חג (ערב יום העצמאות):
  • בהתאם לחוק במקומות שעובדים בהם 6 ימים בשבוע יום העבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות, וכל שעת עבודה מעבר ל-7 שעות תיחשב כשעה נוספת.
  • צו ההרחבה קובע כי במקומות שעובדים בהם 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות (צו ההרחבה משנת 2000 קובע, כי המעסיק ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור). במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו לעבוד כך.
  • עובדים שהמעסיק שלהם חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון בישראל זכאים לעבוד ביום הזיכרון 7 שעות בשכר של 8 שעות, והעבודה צריכה להסתיים שעה אחת לפני צאת הכוכבים. למידע נוסף ראו ימי עבודה מקוצרים בתשלום מלא לעובדי חברות ניקיון.
  • עובדים בענף המלונאות גם זכאים לעבוד ביום הזיכרון 7 שעות בשכר של 8 שעות.
  • אם במקום עבודה מסוים עבדו 4 או 5 שעות בערבי חג לאורך שנים, זכות זו הופכת במרוצת הזמן לנוהג ולתנאי בחוזה העבודה האישי של כל עובד באותו מקום. נוהג זה מחייב את המעסיק להמשיך ולפעול בדרך זו.
 • יום הזיכרון נחשב ליום בחירה שבו העובדים זכאים לצאת לחופש על חשבון ימי החופשה השנתית (ראו פרטים בהמשך).

היעדרות ביום הזיכרון

עובדים שהם קרובי משפחה של חללי מערכות ישראל או חללי פעולת איבה

חופשה ביוזמת העובדים

 • לכלל העובדים יום הזיכרון נחשב ליום בחירה.
 • המשמעות היא כי עובד/ת רשאי/ת לבחור מועד זה כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, כאשר למעסיק אסור לסרב לחופשה במועד זה.
 • למימוש הזכאות על העובד/ת לפנות למעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על הכוונה לצאת לחופשה ביום הזיכרון.
 • על המעסיק לאשר את הבקשה, בתנאי שהעובד/ת לא ניצל/ה כבר 2 ימי בחירה מאז תחילת השנה (מינואר).
 • למידע נוסף על ימי בחירה ראו ימי חופשה לבחירה.
 • עובד/ת שניצל/ה 2 ימי בחירה מתחילת השנה יכול/ה לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה ביום הזיכרון.
  • בניגוד ליום חופשה לבחירה, המעסיק לא חייב לאשר את הבקשה, אך עליו לשקול אותה.
  • אם המעסיק מסרב, עליו לנמק זאת בסיבה סבירה והגיונית.

חופשה "כפויה" מרוכזת במהלך יום הזיכרון

 • מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך יום הזיכרון ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית (חופשה מרוכזת).
 • כמו כן, רשאי המעסיק להוציא עובד מסוים את את כל העובדים לחופשה ארוכה יותר שבתוכה נכלל גם יום הזיכרון.
 • אם מספר ימי החופשה (כולל ימי המנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
 • יש לוודא כי לעובד יש מספיק ימי חופשה צבורים שלא ניצל, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית ביוזמת המעסיק על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • מעסיק המעוניין להוציא לחופשה עובדים שאין לזכותם מספיק ימי חופשה לניצול (הן בחופשה מרוכזת לכל העובדים והן בחופשה לעובד/ת ספציפי/ת), רשאי לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה.
  2. להוציאם לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצברו בעתיד.
  3. להוציאם לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובדים מעוניינים לצאת לחופשה באותו מועד והם נתנו לכך את הסכמתם.
 • עובדים שמעוניינים לצאת לחופשה במועד מסוים ואין להם מספיק ימי חופשה צבורים, רשאים, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצברו וזאת על חשבון ימי חופשה שיצברו בעתיד או כחופשה ללא תשלום.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.

תשלום שכר עבור היעדרות ביום הזיכרון

 • קרובי המשפחה של חללי מערכות ישראל או חללי פעולת איבה זכאים לקבל שכר רגיל (ולא דמי חופשה), גם אם נעדרו מעבודתם ביום הזיכרון.
 • עובדים אחרים שיצאו לחופשה במהלך יום הזיכרון יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים