הקדמה:

עובד זכאי לזקוף עד 7 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שלו עקב הריון או לידה של בת זוגו, במקרים המפורטים בדף זה
בנוסף זכאי עובד להיעדר מעבודה עד 3 ימים נוספים לאחר הלידה על חשבון חופשה שנתית או כחופשה ללא תשלום
אסור לפטר עובד שנעדר עקב הריון או לידה של בת זוגו במהלך התקופה שבה הוא זכאי לקבל דמי מחלה
למידע נוסף ראו זכויות עובדים שבת זוגם ילדה באתר זרוע העבודה


עובד זכאי לזקוף עד 7 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו עקב הריון או לידה של בת זוגו.

 • הזכאות מותנית בכך שהיעדרות העובד מהעבודה היא בנסיבות הבאות:
  1. ליווי בת הזוג לבדיקות או טיפולים הקשורים להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר.
  2. ליווי בת הזוג לבדיקות או טיפולים הקשורים להריון, גם אם לא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן בת הזוג תלויה בעזרת הזולת בביצוע בדיקות או טיפולים אלו (למשל, כאשר לאישה יש נכות המצריכה סיוע מהזולת).
  3. במקרה של הפלה - ליווי למשך עד 24 שעות מתום ביצועה.
  4. נוכחות בלידה, כאשר "לידה" נחשבת מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.
  5. היעדרות בימים הרביעי והחמישי לאחר הלידה, בתנאי שהעובד שהה בחופשה 3 ימים לאחר הלידה (לפרטים נוספים, ראו היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג).

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • עובד המבקש לזקוף את ימי היעדרותו על חשבון ימי המחלה, ימסור הודעה למעסיקו בהצהרה חתומה על-ידו, לפי המפורט בתוספת לתקנות (הצהרה).
 • להודעה יש לצרף אישור מהרופא המטפל בבת הזוג (או רופא המחליף אותו) לגבי הטיפולים או הבדיקות של בת הזוג הקשורים להריון ומועדיהם, או לגבי מועד הלידה.
 • עובד המנצל את ימי המחלה לצורך היעדרות ביום הלידה והיעדרות ביום הרביעי והחמישי לאחר הלידה, לא יקבל דמי מחלה עבור ההיעדרות ביום הלידה (אך היעדרות זו תיגרע ממכסת ימי המחלה הצבורים שלו). עבור ההיעדרות בימים הרביעי והחמישי יקבל העובד דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר. למרות זאת, אם במקום העבודה נהוג לשלם דמי מחלה כבר מיום ההיעדרות הראשון יקבל העובד דמי מחלה מלאים בכל אחד מימי ההיעדרות הנ"ל. למידע נוסף ראו היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג (חופשת אבהות).

תשלום דמי מחלה

 • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) לא יקבל העובד שכר או תשלום כלשהו.
 • ביום השני והשלישי לתקופת ההיעדרות רצופה יקבל העובד מחצית משכר העבודה היומי שלו, ומהיום הרביעי ואילך יקבל תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדר כלל מעבודתו.
 • עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • למידע נוסף על אופן חישוב ימי מחלה ותשלום דמי מחלה לעובדים במשכורת חודשית ועובדים יומיים או שעתיים, ראו דמי מחלה.
טיפ
אם העובד הוא עובד מדינה או אם חל על העובד הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.
 • כאשר העובד נעדר מעבודה ביום הלידה ובימים שלאחריה, ייחשב יום הלידה כיום מחלה ראשון, שלושת ימי ההיעדרות הבאים ייחשבו כחופשה שנתית או חופשה ללא תשלום, ויום ההיעדרות הרביעי והחמישי ייחשבו כיום מחלה שני וכיום מחלה שלישי. למידע נוסף ראו היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג (חופשת אבהות).

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים