עובד שבת זוגו ילדה רשאי להיעדר מהעבודה מבלי לקבל את הסכמת המעסיק, עד 5 ימים קלנדריים לאחר יום הלידה (בנוסף להיעדרות העובד ביום הלידה עצמו, הנחשבת כהיעדרות על חשבון יום מחלה ראשון)
3 ימי ההיעדרות הראשונים מהעבודה ייחשבו כחופשה שנתית (או כחופשה ללא תשלום אם אין לעובד מספיק ימי חופשה צבורים)
2 ימי ההיעדרות הנוספים ייחשבו כימי מחלה, שעל כל אחד מהם יקבל העובד דמי מחלה בשווי 50% מהשכר (אלא אם כן במקום עבודתו מקובל לשלם את מלוא השכר על ימי המחלה הראשונים)
בנוסף, רשאי בן הזוג לחלוק את חופשת הלידה עם היולדת ואף לצאת לחופשת לידה בת שבוע במקביל ליולדת ויחד איתה, ולקבל דמי לידה עבור שבוע זה (בהתאם לתנאי הזכאות)
למידע נוסף ראו זכויות עובדים שבת זוגם ילדה באתר משרד העבודה

תקציר

עובד שבת זוגו ילדה רשאי להיעדר מהעבודה מבלי לקבל את הסכמת המעסיק, עד 5 ימים קלנדריים (כולל ימים בסוף שבוע) לאחר יום הלידה, בנוסף להיעדרות העובד ביום הלידה עצמו.

 • 3 ימי ההיעדרות הראשונים מהעבודה ייחשבו כחופשה שנתית. ימים אלה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית, והעובד יהיה זכאי לתשלום דמי חופשה (שכר מלא) עבורם. אם אין לעובד מספיק ימי חופשה צבורים, תיחשב ההיעדרות כחופשה ללא תשלום.
 • היעדרות בכל אחד מהיומיים הבאים (היום הרביעי והחמישי להיעדרות מהעבודה) תיחשב כהיעדרות על חשבון ימי מחלה.
  • יומיים אלה ייחשבו כיום השני והיום השלישי של המחלה, שעל פי החוק העובד זכאי בכל אחד מהם לדמי מחלה בשיעור של 50% משכרו. אם במקום עבודתו של העובד מקובל לשלם את מלוא השכר גם על ימי המחלה הראשונים, יקבל העובד שכר מלא על ימים אלה.
  • 2 ימי ההיעדרות הללו ינוכו ממכסת ימי המחלה שצבר העובד ויהיו חלק מ-7 ימי ההיעדרות עקב היריון או לידה של בת הזוג שהוא זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו.
 • ההיעדרות ביום הלידה עצמו (מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה) תיחשב כהיעדרות על חשבון יום מחלה ראשון, שעליו לא מקבל העובד דמי מחלה (אלא אם כן במקום עבודתו מקובל לשלם גם עבור יום המחלה הראשון), אך הוא מנוכה ממכסת ימי המחלה הצבורים. יום זה אף הוא נחשב לאחד מ-7 הימים שעובד רשאי לנצל כימי מחלה עקב היריון או לידת בת הזוג.
דוגמה
יולדת ילדה ביום ראשון בבוקר
 • בן הזוג רשאי להיעדר מעבודתו עד יום שישי (כולל).
 • 3 ימי ההיעדרות הראשונים (ימים שני, שלישי ורביעי) ייחשבו כחופשה שנתית או חופשה ללא תשלום.
  • אם במקום העבודה של בן הזוג מונהג שבוע עבודה בן 6 ימים, יום חמישי ויום שישי ייחשבו כימי מחלה.
  • אם במקום העבודה של בן הזוג מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים, רק יום חמישי ייחשב כיום מחלה, שכן העובד לא נחשב כמי שנעדר מעבודתו ביום שישי.
דוגמה
יולדת ילדה ביום ראשון בערב
 • מכיוון שבן הזוג זכאי ליום מחלה ביום הלידה - מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה, והלידה התרחשה ביום ראשון בערב, יום שני ייחשב לו כיום המחלה הראשון (שאינו מזכה על-פי החוק בדמי מחלה).
 • חמשת ימי ההיעדרות של "חופשת האבהות" יתחילו להיחשב החל מיום שלישי.
 • ימים שלישי, רביעי וחמישי ייחשבו כימי חופשה בתשלום (וינוכו ממכסת החופשה השנתית הצבורה של העובד).
 • היומיים הבאים ייחשבו כימי מחלה, רק אם העובד אמור היה לעבוד בהם:
  • אם במקום העבודה של בן הזוג עובדים 5 ימים בשבוע, ימים שישי ושבת לא ייחשבו כימי מחלה כי ממילא העובד לא אמור לעבוד בהם.
  • אם במקום העבודה של בן הזוג עובדים 6 ימים בשבוע, יום שישי ייחשב לו כיום מחלה ויום שבת לא ייחשב כיום מחלה כי ממילא העובד אינו אמור לעבוד בו.
דוגמה
יולדת ילדה ביום חמישי בבוקר
 • בן הזוג רשאי להיעדר מעבודתו עד יום שלישי של השבוע העוקב (היות שההיעדרות מחושבת לגבי 5 הימים הקלנדריים שלאחר יום הלידה).
 • אם במקום עבודתו של בן הזוג מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים -
  • ימים שישי ושבת הם ממילא ימים שבהם הוא אינו עובד ולכן הם אינם נחשבים כימי היעדרות.
  • ימים ראשון, שני ושלישי הם 3 ימי ההיעדרות הראשונים של העובד ולכן ייחשבו כחופשה שנתית או חופשה ללא תשלום.
 • אם במקום עבודתו של בן הזוג מונהג שבוע עבודה בן 6 ימים -
  • ימים שישי, ראשון ושני הם 3 ימי ההיעדרות הראשונים של העובד ולכן ייחשבו כחופשה שנתית או חופשה ללא תשלום.
  • יום שלישי (יום ההיעדרות הרביעי של העובד מהעבודה) ייחשב כיום מחלה.
דוגמה
כשבן הזוג מעוניין להיעדר מהעבודה רק בחלק מ-5 הימים שלאחר הלידה
 • יולדת ילדה בשבת.
 • בן הזוג בחר שלא להיעדר מהעבודה בשלושת הימים הראשונים שלאחר הלידה ולהיעדר רק ביום הרביעי וביום החמישי לאחר הלידה.
 • היומיים שבהם נעדר מהעבודה ייחשבו כימי חופשה שנתית או חופשה ללא תשלום ולא כימי מחלה, שכן הם 2 ימי ההיעדרות הראשונים שלו מהעבודה (על-פי החוק, שלושת ימי ההיעדרות הראשונים מהעבודה נחשבים כימי חופשה).

מי זכאי?

 • עובד שבת זוגו ילדה.
 • עובדת שבת זוגה ילדה.

תהליך מימוש הזכות

 • עובד המבקש להיעדר בימים שלאחר הלידה, יודיע על כך למעסיקו.
 • המעסיק רשאי לבקש אישור מהרופא המטפל בבת הזוג (או רופא המחליף אותו) לגבי מועד הלידה.
 • למעסיק אסור למנוע מהעובד להיעדר מעבודתו בימים אלה.

זכאות לחופשת לידה ודמי לידה

דוגמה
עובדת ילדה תאומים וזכאית לחופשת לידה של 29 שבועות, מתוכם 18 שבועות בתשלום של דמי לידה

חופשת אבהות

 • ב-5 הימים הראשונים לאחר הלידה נעדר העובד מעבודתו על חשבון חופשת אבהות.

חופשת לידה במקביל לחופשה של היולדת

 • לאחר מכן לקח בן הזוג חופשת לידה של שבוע, בהתאם לזכאותו לחלוק שבוע מחופשת הלידה יחד ובמקביל לבת זוגו, ולאחר שבת זוגו הסכימה בכתב לוותר על דמי הלידה עבור שבוע אחד.
 • כתוצאה מכך היולדת זכאית לחופשת לידה בת 29 שבועות שמתוכם רק 17 הם בתשלום של דמי לידה.
 • בן הזוג זכאי לדמי לידה עבור השבוע שבו שהה בחופשת הלידה.

חופשת לידה נוספת של שבועיים

 • בן הזוג חזר לעבודתו למשך חודש וכעת הוא מבקש לנצל את זכותו לחופשת לידה בת שבועיים שניתנת לו עקב לידה של יותר מילד אחד.
 • כתוצאה מכך תקוצר חופשת הלידה של האם (כולל תקופת הזכאות לדמי הלידה) בשבועיים, והיא תהיה זכאית לחופשת לידה בת 27 שבועות, שמתוכם 15 הם בתשלום.
 • בן הזוג יהיה זכאי לדמי לידה עבור השבועיים הללו.

חופשה לידה במקום בת הזוג

 • אם בן הזוג רוצה לצאת לחופשת לידה נוספת, הוא יכול לעשות זאת רק במקום היולדת ורק לאחר שחלפו לפחות 6 שבועות מהלידה.
  • במקרה כזה מופסקת חופשת הלידה של היולדת, ועליה לחזור לעבודתה.
  • בן הזוג הוא שינצל את יתרת חופשת הלידה ויקבל את דמי הלידה בהתאם לזכאותו.
טיפ
 • בלידות שהתרחשו החל מה-02.04.2017, בן הזוג רשאי לצאת לחופשת לידה בת שבוע במקביל ליולדת ויחד איתה, בכל אחד מהשבועות של חופשת הלידה, כולל בשבוע הראשון.
 • אם בן הזוג יבחר לנצל אפשרות זו במהלך השבוע הראשון של חופשת הלידה, הוא יקבל דמי לידה עבור אותו שבוע (בהתאם לתנאי הזכאות), ולא ינוכו לו ימי מחלה או ימי חופשה.

חשוב לדעת

 • בנוסף להיעדרות לאחר הלידה, עובד רשאי להיעדר מעבודתו על חשבון ימי המחלה שצבר לצורך ליווי בת זוגו ביום הלידה או ליווי בת הזוג לבדיקות או טיפולים הקשורים בהיריון ואשר יש בהם סיכון לחיי העובר או בת הזוג או שבהם נדרשת עזרת הזולת. בכל מקרה מספר ימי המחלה המקסימלי שעובד רשאי לנצל לצורך היעדרות עקב היריון ולידה של בת הזוג הוא 7 ימים. למידע נוסף ראו ימי מחלה עקב היריון או לידה של בת הזוג.
 • במקרה שיולדת אושפזה למשך 15 יום או יותר, ובשל כך בחרה לפצל את חופשת הלידה שלה, בן הזוג רשאי לצאת לחופשה ללא תשלום. למידע נוסף ראו היעדרות בן הזוג מעבודה בשל אשפוז של היולדת (חל"ת).
 • בתנאים מסוימים, בן הזוג רשאי לצאת לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים