מעסיק מחויב למסור לעובדיו תלוש שכר עם פרטי השכר ששילם להם עד היום התשיעי שלאחר המועד שבו היה אמור לשלם את השכר
אי מתן תלושים או מתן תלושים לא מפורטים עשויים לזכות את העובד בפיצויים לדוגמה (ללא הוכחת נזק) של עד 5,000 ₪ לכל תלוש
מעסיק שלא מוסר תלוש, או מוסר תלוש שאינו כולל את כל הפרטים המצויינים בחוק, עובר עבירה פלילית
נגד מעסיק שהפר את חובתו הקשורה במתן תלוש שכר, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
אזהרה
הבנת מקריאת המידע בדף שהמעסיק מפר את זכויותיך?
באפשרותך להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה!

מעסיק מחויב למסור לעובדיו תלוש שכר עם פרטי השכר ששילם להם, לכל המאוחר ביום התשיעי שלאחר המועד שבו עליו לשלם את השכר.

 • תלוש שכר הוא מסמך חשוב לצורך בירורים בין העובד למעסיק, וכן כדי לאפשר לעובד לדעת מה מצבו ואם שולמו לו מלוא זכויותיו.
 • כמו כן, בעת מימוש זכויות מהמוסד לביטוח לאומי, כמו תאונת עבודה, לידה, או דמי אבטלה לאחר פיטורים, יש צורך בתלושי השכר.
 • החובה למסור תלוש שכר לא חלה על מעסיק יחיד המעסיק עובד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו (לדוגמה: בעל בית המעסיק עוזרת בית או מבשלת בביתו).

אלו פרטים נדרשים להופיע בתלוש השכר?

מידע חיוני לעובד

 • ותק העובד, כולל תאריך תחילת ההעסקה, ובמקרה של חילופי מעסיקים – ותק מצטבר.
 • פירוט תקופת העבודה שבעבורה משולם השכר, כולל שעות וימי העבודה בהן עבד העובד. אם מדובר בעובד שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה – יש לציין זאת.
 • מספר ימי החופשה וימי המחלה שנוצלו באותו חודש ומספר הימים שנותרו.
 • שכרו הרגיל של העובד, השכר בגין שעות נוספות ומספר השעות הנוספות.
 • סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה ודמי ביטוח לאומי וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס.
 • פירוט דמי הבראה, דמי מחלה ודמי חופשה ששולמו לעובד. יש לציין את סוג התשלום (הבראה, חופשה או מחלה), את מספר יחידות התשלום (מספר ימי הבראה, מספר ימי חופשה או מספר ימי המחלה, שעבורם משולם התשלום) ואת גובה התשלום הסופי.
 • תוספות אחרות ששולמו לעובד.
 • פירוט החזר הוצאות נסיעה.
 • היקף העבודה:
  • עובדים לפי שעה/יום: מספר השעות/ימים בהם עבד העובד, והשכר ששולם לו לפי שעה/יום.
  • עובדים חודשיים: היקף המשרה.
  • עובדים בקבלנות: פירוט אופן חישוב השכר.
 • אם יש תשלומים עבור הפרשי שכר (תשלומים המתייחסים לתקופה מוקדמת יותר מהתקופה שאליה מתייחס תלוש השכר), יש לציין את התקופה עבורה הם ניתנים. לדוגמה: אם בתלוש השכר של חודש אוקטובר משולמות לעובד הוצאות נסיעה עבור נסיעות שביצע במהלך חודש ספטמבר, יצוינו הוצאות אלה תחת סעיף "הפרשי שכר".
 • ניכויים מהשכר כגון: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, ניכוי לביטוח פנסיוני או לקופת גמל (יש לציין מה הקופה שאליה הניכוי מיועד), וכל ניכוי אחר. לגבי כל ניכוי יש לפרט מה סוגו ומה שיעורו.
 • הפרשות המעסיק המשולמות לביטוח פנסיוני וקרן השתלמות.

מידע פורמלי

 • שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת הזהות של העובד.
 • שם המעסיק, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, וכתובת מקום העבודה או העסק.
 • אופן תשלום השכר. אם השכר משולם שלא במישרין, יש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם השכר. אם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות בנק הדואר (והחל מיום 06.06.2024 גם באמצעות חברת תשלומים או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי), יש לציין מה מספר החשבון ופרטי הגוף שבאמצעותו מבוצע התשלום.
 • יש לציין מה שכר המינימום לחודש ומה שכר המינימום לשעה בתקופת התשלום. אם עוד לא מלאו לעובד 18 שנים, יש לציין בתלוש השכר את שכר המינימום בהתאם לגילו.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים, למעט עובד המועסק ע"י מעסיק יחיד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו (לדוגמה: עוזרת בית המועסקת ע"י בעל הבית בביתו).

תהליך מימוש הזכות

דוגמה
עובד במשכורת חודשית זכאי לקבל את תלוש השכר של חודש מאי לכל המאוחר עד ה-09.06.
 • עובד שמעסיקו הפר את חובתו למסור לו תלוש שכר במועד או שנמסר לו תלוש שכר ללא כל הפרטים הנדרשים על-פי החוק, רשאי להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, המוסמכת לנקוט נגד המעסיק הליכים פליליים ולהטיל עליו קנסות כספיים.
 • בנוסף להגשת תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, עובד רשאי להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה נגד מעסיק שהפר את החובה למסור לו תלוש שכר כדין.
  • אם בית הדין ישתכנע כי המעסיק הפר את חובתו ביודעין, הוא רשאי לחייב את המעסיק לשלם לעובד פיצויים ללא קשר לגובה הנזק שנגרם לעובד, ואפילו אם לא נגרם לעובד נזק כלשהו.
  • גובה הפיצוי המקסימלי שבית המשפט יכול לפסוק במקרה כזה הוא 5,000 ₪, נכון ליולי 2009 (ובמקרים מסוימים גם בסכום גבוה מזה).
  • הסכום (5,000 ₪) יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן לעומת מדד יולי 2009.
  • לחישוב הסכום העדכני לשנה זו ניתן להיעזר במחשבון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 • במקרה שבו העובד הגיש תביעה לתשלום גמול עבור שעות נוספות, גמול עבור העסקה במנוחה השבועית, גמול עבור העסקה ביום חג , דמי חופשה, פדיון חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעה והמעסיק לא מסר לעובד תלוש שכר, או מסר לעובד תלוש שכר שלא נכללים בו פרטים הנוגעים לתביעות אלה, עובר נטל ההוכחה אל המעסיק. כלומר, בית הדין מניח שהשכר ששילם המעסיק לעובד לא כולל תשלום עבור רכיבים אלה, ועל כן יחייב את המעסיק לשלם אותם לעובד, אלא אם כן הצליח המעסיק להוכיח אחרת.
 • להסבר על הגשת תביעה בבית הדין לעבודה ראו באתר הרשות השופטת.

תלוש שכר אלקטרוני

 • לפי תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), מעסיק יכול להוציא לעובד תלוש שכר אלקטרוני, בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. העובד הסכים לכך בכתב וחתם על טופס הסכמה לקבל תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים (קובץ להורדה).
  2. העובד לא שינה את דעתו (שינוי דעה בכתב בכל עת מחייב את המעסיק לחזור להוצאת תלוש שכר רגיל).
  3. התלוש ניתן להדפסה.
 • תלוש השכר האלקטרוני יכול להיות באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק, או באמצעות דואר אלקטרוני פרטי של העובד או בדואר אלקטרוני מטעם המעסיק.
 • במקרה של בחירה באפשרות של קבלת התלוש בדואר האלקטרוני הפרטי שלו, אמור העובד להשיב למעסיק כי קיבל את התלוש עד 14 בחודש שבו התקבל השכר. אם המעסיק לא קיבל הודעה כזו, עליו להנפיק לעובד בתוך 5 ימים נוספים (כלומר, עד 19 בחודש) תלוש שכר רגיל.
 • בכל מקרה, המעסיק מחויב לאפשר לעובד לקבל תלושי שכר מודפסים לתקופה שלא תפחת מ-7 שנים אחורנית.
 • למידע נוסף ראו הנחיית אכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר דיגיטלי באתר משרד העבודה.

חשוב לדעת

 • תלוש השכר חייב לשקף את התשלום המלא המתבצע בפועל, כולל התנאים הנלווים. כלומר, שורת הסכום (נטו) צריכה להיות זהה לתשלום ששולם לעובד בפועל.
טיפ
אם נפלה טעות בתלוש, והוא אינו משקף את הסכומים שהועברו בפועל, המעסיק יכול להוציא תלוש מתוקן שישקף את הסכומים הנכונים.
 • תלוש השכר מהווה ראייה לנכונות הנתונים המופיעים בו אולם, תלושי השכר אינם מהווים ראייה לכך שהתשלומים המפורטים בהם שולמו בפועל לעובד. לפסק דין של בית הדין הארצי בסוגיה בסוגיה זו ראו: בר"ע 26302-12-21
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • בר"ע 26302-12-21-תלוש השכר מהווה ראייה לנכונות הנתונים המופיעים בו אולם, תלושי השכר אינם מהווים ראייה לכך שהתשלומים המפורטים בהם שולמו בפועל לעובד.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים