עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה שזכויותיהם בעבודה הופרו, יכולים במקרים מסוימים לתבוע ישירות את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) למרות שההפרה בוצעה על ידי חברת הניקיון, השמירה או ההסעדה
במקרים אלה יש להתריע בפני מזמין השירות ולאפשר לו לפעול לתיקון ההפרות לפני הגשת התביעה
אם מזמין השירות לא קבע דרך להגשת תלונה על ההפרות או לא יידע את עובדי הקבלן על דרך זו בשפה ברורה ומובנת להם, ניתן להגיש תביעה גם ללא התרעה מראש
מזמין השירות יכול לנקוט צעדים מסוימים המפורטים בהמשך, על מנת להיות פטור מאחריות להפרה של זכויות העובדים


בעיקרון קבלני שירות הם המעסיקים ואחראים לזכויות עובדי הקבלן שעובדים מטעמם אצל מזמיני השירותים.

 • למרות זאת עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה שזכויותיהם בעבודה הופרו, יכולים במקרים מסוימים לתבוע בנוסף גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) למרות שההפרה בוצעה על ידי הקבלן (חברת הניקיון, השמירה או ההסעדה).
 • ניתן לתבוע את מזמין השירות רק על הפרה של זכויות מסוימות המפורטות בהמשך.
 • במקרים אלה ניתן להגיש את התביעה הן נגד מזמין השירות והן נגד החברת הניקיון, השמירה או ההסעדה.
 • לפני הגשת התביעה יש להתריע בפני מזמין השירות על הפרת הזכויות, אלא אם הוא לא קבע דרך למתן התרעה או שלא יידע את העובדים על דרך זו.
 • מזמין השירות יכול לנקוט מספר צעדים שיכולים לאפשר לו להתגונן בפני התביעה ולהיות פטור מאחריות להפרת הזכויות של העובדים, למשל: בדיקות תקופתיות או נקיטת צעדים לתיקון הפרות שהתגלו. במקרה כזה האחריות להפרת הזכויות תוטל אך ורק על חברת הניקיון, השמירה או ההסעדה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדי חברות קבלן בענף השמירה, האבטחה וההסעדה, אשר מועסקים מטעם החברה הקבלנית אצל מזמין השירות ובתנאי שהתקיימו כל 4 התנאים הבאים:
  1. מספר עובדי הקבלן (ניקיון, אבטחה, הסעדה) שעובדים בפועל אצל מזמין השירות הוא לפחות 4 - גם אם הם מועסקים על ידי קבלנים שונים.
  2. שירותי הניקיון, האבטחה או ההסעדה סופקו לאותו מקום עבודה במשך תקופה של 6 חודשים לפחות באופן קבוע ורציף.
   שימו לב
   אם החוזה בין מזמין השירות לבין קבלן השירות (חברת הניקיון, חברת השמירה או חברת ההסעדה) הוא חוזה הפסד (חוזה שבו הסכומים שמזמין השירות משלם לקבלן לא מספיקים כדי לכסות את עלויות ההעסקה של העובדים), העובדים יכולים להגיש את התביעה נגד מזמין השירות גם אם מספר העובדים המועסקים אצלו נמוך מ-4 וגם אם שירותי הניקיון, האבטחה או ההסעדה, סופקו לו במשך תקופה קצרה יותר מ-6 חודשים.
  3. הזכות שנפגעה או הופרה היא אחת מהזכויות המפורטות בפסקה הבאה.
  4. ניתנה התראה למזמין השירות על הפרת הזכויות באחת מהדרכים הבאות:
   • העובד או ארגון העובדים שמייצג אותו מסר למזמין השירות הודעה בכתב ולפיה נדרש הקבלן לתקן את ההפרות, אך ההפרות לא תוקנו תוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה.
   • מפקח עבודה מסר למזמין השירות הודעה בכתב, לפיה הקבלן מפר את זכויות עובדיו, והקבלן לא תיקן את ההפרות תוך 30 יום.
טיפ
אם מזמין השירות לא קבע דרך בה עובדי הקבלן יוכלו להגיש תלונות על הפרת זכויותיהם ולא יידע את העובדים על דרך זו, ניתן להגיש נגדו תביעה גם אם לא נמסרה לו הודעה על ידי העובד או מפקח העבודה.

הזכויות שבגין הפרתן ניתן לתבוע את מזמין השירות

שימו לב
תשלום דמי הבראה רגילים במקום דמי הבראה מוגדלים לעובדי ניקיון ושמירה במגזר הפרטי

למי ואיך פונים

טיפ
 • אם לא נקבעה דרך להגשת תלונה או שלא נמסר לעובד מידע בעניין הדרך להגיש תלונה על פגיעה בזכויותיו בשפה המובנת לו, על העובד לטעון זאת בכתב התביעה, והוא לא יצטרך להוכיח כי נעשתה פניה מוקדמת אל מזמין השירות לפני הגשת התביעה.
 • לקריאת פסק דין בנושא חובת המעסיק ליידע את העובד על דרכי הגשת תלונה ראו כאן.

טענות הגנה של מזמין השירות שבהתקיימן הוא עשוי להיות פטור מאחריות

 • מזמין השירות יכול להתגונן ולהיות פטור מאחריות להפרות אם יוכיח את אחת מהטענות הבאות:
  1. ההפרה תוקנה במלואה.
  2. הוא הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך זמן קצר לפני שבוצעה ההפרה, ותוצאות הבדיקות קבעו כי הקבלן קיים את חובותיו כלפי העובדים.
   • על המזמין מוטלת אחריות לבחון אם בדיקות השכר נערכו באופן סביר, כך שניתן להסתמך עליהן בתום לב. מצופה שהמזמין ייתן הנחיות בסיסיות לבודק השכר כגון: לוחות זמנים לעריכת הבדיקה, עדכון המזמין בדבר אי שיתוף פעולה מצד הקבלן וכו'.
   • כאשר בודק השכר מתריע בפני מזמין השירות על היעדר שיתוף פעולה מצד הקבלן חלה על מזמין השירות החובה להבטיח שיתוף פעולה או להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן, נותן השירות. אם לא עשה אחד מאלה לא יוכל לטעון כי הסתמך על תוצאות הבדיקה "בתום לב".
   • כשיש פער זמנים גדול בין עריכת הבדיקות התקופתיות להסקת המסקנות ונקיטת הפעולות הנדרשות, יתקשה המזמין להוכיח שהוא הסתמך על תוצאות הבדיקה בתום לב.
  3. בבדיקה התקופתית אמנם נמצאו הפרות של זכויות העובדים, אך מזמין השירות עשה כל שביכולתו לתיקון ההפרות בידי הקבלן, ואם ההפרות לא תוקנו תוך זמן סביר, מזמין השירות ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן.
שימו לב
אם החוזה בין מזמין השירות לבין קבלן השירות (חברת הניקיון, חברת השמירה או חברת ההסעדה) הוא חוזה הפסד ההגנות האלה על מזמין השירות לא חלות .

חשוב לדעת

 • אם לא התקיימו התנאים להגשת תביעה ישירה נגד מזמין השירות, העובדים עדיין יכולים להגיש תביעה נגד חברת הניקיון, השמירה או ההסעדה, שהן המעסיקות והאחראיות הישירות להפרת הזכויות של העובדים.
 • מלבד התביעה לבית הדין לעבודה, העובדים יכולים גם להגיש תלונה ליחידת האכיפה במשרד העבודה, הן נגד מזמין השירות והן נגד המעסיק. למידע נוסף ראו פנייה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים