אם נפתח תיק בהוצאה לפועל למימוש משכנתא על מקרקעין שאינם דירת מגורים, והחייב לא שילם את החוב תוך 20 יום מיום שהומצאה לו האזהרה או תוך מועד אחר שכתוב באזהרה, המקרקעין הממושכנים יימכרו
המכירה תתבצע במכירה פומבית, וההכנסות מהמכירה יועברו לזוכה
אדם המציע לרכוש את הדירה יצרף להצעתו עירבון בסך 10% לפחות מהמחיר שאותו הציע
אם הזוכה עצמו רוצה לקנות את המקרקעין, הוא פטור ממתן עירבון
אם לא הוצעה שום הצעת קנייה או הוצעו הצעות נמוכות, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על השכרת המקרקעין, העברת החזקה בהם או רישום משכנתא עליהם כדי לפרוע את החוב


אם הוגשה בקשה למימוש משכנתא על מקרקעין והחייב לא שילם את החוב תוך 20 יום מיום שהומצאה לו האזהרה או תוך מועד אחר שכתוב באזהרה, יצווה רשם ההוצאה לפועל על מכירת המקרקעין.

אזהרה
שימו לב - ערך זה אינו רלוונטי לדירת מגורים
ערך זה עוסק במכירת מקרקעין ממושכנים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל, כאשר המקרקעין אינם משמשים כדירת מגורים.
למידע על מכירת דירת מגורים ממושכנת במסגרת מימוש משכנתא, ראו בערך מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • רשם ההוצאה לפועל יצווה על מכירת מקרקעין ממושכנים, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. על המקרקעין רשומה משכנתא לטובת הזוכה (הבנק או מי שנתן את ההלוואה);
  2. הזוכה הגיש בקשה למימוש משכנתא על מקרקעין לאחר שהחייב לא עמד בתנאי החזר ההלוואה;
  3. לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל הומצאה לחייב אזהרה;
  4. החייב לא שילם את החוב תוך 20 יום מיום שהומצאה לו האזהרה או תוך מועד אחר הכתוב באזהרה.

למי ואיך פונים

 • רשם ההוצאה לפועל יצווה על מכירת המקרקעין ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת מטעם הזוכה.

שלבי ההליך

עריכת שומה למקרקעין

 • לאחר שהורה הרשם על מכירת המקרקעין, יערוך שמאי מוסמך דו"ח המפרט את שווי המקרקעין.
 • הדו"ח יימסר לזוכה, לחייב ולרשם ההוצאה לפועל.

פרסום הודעה על מכירת המקרקעין

 • לאחר שעברו 15 ימים לפחות מהמצאת דו"ח השמאי לזוכה ולחייב, תפורסם הודעה על מכירת המקרקעין הממושכנים.
 • ההודעה תפורסם באחת (או יותר) מהדרכים הבאות:
  • פרסום ברשומות (הפרסום הרשמי של הודעות רשמיות מטעם מדינת ישראל).
  • פרסום בעיתון יומי.
  • פרסום בלוח המודעות של לשכת ההוצאה לפועל.
  • בכל דרך אחרת שעליה יורה רשם ההוצאה לפועל.

הצעות רכישה מטעם קונים פוטנציאליים

 • מי שמעוניין לרכוש את המקרקעין רשאי להגיש הצעה לקנייתם.
 • את ההצעה יש להגיש תוך 15 יום מהיום שפורסמה ההודעה על מכירת המקרקעין.
 • בהצעה יש לפרט את המחיר שאותו הוא מציע לשלם.
 • להצעה יש לצרף ערבון בסכום של לפחות 10% מהמחיר שאותו הוא מציע.
 • אם הקונה הוא הזוכה או בעל משכנתא (אדם שהמקרקעין ממשוכנים לטובתו), הוא אינו חייב לצרף עירבון.

מכירה פומבית

 • לאחר שעברו 15 יום מפרסום ההודעה על מכירת המקרקעין, תיסגר רשימת המציעים.
 • המציעים יוזמנו למכירה פומבית.
 • על כל המציעים להשלים את העירבון שלהם עד לגובה 10% מההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה.
 • בתום המכירה יוכרז הזוכה, ועליו לשלם את יתרת המחיר תוך שבעה ימים. לאחר התשלום יינתן לו אישור על הקנייה, ובאמצעותו יוכל להעביר את המקרקעין על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

העברת כספי המכירה לידי הזוכה

 • הכספים שנגבו במכירה הפומבית יועברו לזוכה בתיק ההוצאה לפועל.
 • לשם כך על הזוכה להמציא למנהל לשכת ההוצאה לפועל נסח רישום מעודכן.

רישום זכות במקרקעין שלא נמכרו

 • אם לא הוצעה שום הצעת קנייה או הוצעו הצעות קנייה במחיר נמוך, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על שימוש במקרקעין לצורכי פירעון החוב בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • מסירת החזקה במקרקעין.
  • רישום שכירות.
  • רישום משכנתא במקרקעין.

ערעור

 • על החלטה למכירת המקרקעין ניתן להגיש ערעור באופן הבא:

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום תוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו - יש להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
 • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער, אזי יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום תוך 20 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער (ואם ניתנה ההחלטה בנוכחותו, יש להגיש את בקשת רשות הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה).
 • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל וגבייה לחצו כאן.

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים