ניתן לממש משכנתא או משכון על מקרקעין שאינם משמשים לדירת מגורים באמצעות הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפועל
לאחר פתיחת התיק תישלח אזהרה לחייב, ואם לא ישלם את החוב במועד הנקוב באזהרה, יצווה רשם ההוצאה לפועל על מכירת המקרקעין הממושכנים
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן או מינימום של 102 ₪ (נכון לשנת 2023)
טפסים

ניתן לממש משכנתא על מקרקעין של חייב וכן משכון על זכויות של חייב במקרקעין באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמחזיק בשטר משכון או בשטר משכנתא על מקרקעין, המתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים:
  1. המקרקעין אינם משמשים כדירת מגורים.
  2. החוב, שעבורו מושכנו המקרקעין, לא נפרע ועבר המועד לפירעונו.

למי ואיך פונים

 • יש למלא טופס בקשה למימוש (משכנתא/משכון) (טופס 201).
 • את הבקשה יש להגיש לאחר שחלפו 30 יום מהיום שבו אמור היה להיות משולם החוב.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. שטר המשכנתא.
  2. תצהיר המכיל את כל העובדות הרלוונטיות לבקשה כולל את פירוט החוב.
  3. ייפוי כוח של עורך דין במקרה בו הזוכה (מי שדורש את החזר החוב) מיוצג על-ידי עורך דין.
 • הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן או מינימום של 102 ₪ (נכון לשנת 2023).

הגשת הבקשה

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה למימוש המשכון או המשכנתא, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל לחייב אזהרה, שבה ייכללו פרטי שטר המשכנתא.
 • באזהרה יוסבר כי אם החוב לא ייפרע בתוך 20 ימים מהמועד שבו הומצאה האזהרה לחייב או תוך מועד קצר יותר (אם יש טעמים מיוחדים לכך, ובמקרה כזה יש לרשום אותם), יינקטו הליכים למכירת המקרקעין.
 • במהלך התקופה הכתובה באזהרה יכול החייב לבחור באחת משלוש אפשרויות:
 • רק לאחר שחלפה התקופה הכתובה באזהרה ובמקרה שהחייב לא עשה כל פעולה, יימכרו המקרקעין. למידע על הליך המכירה ראו מכירת מקרקעין מעוקלים בהוצאה לפועל.

ערעור

חשוב לדעת

 • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים