הקדמה:

ניתן לממש משכנתא או משכון על מקרקעין שאינם משמשים לדירת מגורים באמצעות הגשת בקשה ללשכת ההוצאה לפועל
לאחר פתיחת התיק תישלח אזהרה לחייב, ואם לא ישלם את החוב במועד הנקוב באזהרה, יצווה רשם ההוצאה לפועל על מכירת המקרקעין הממושכנים

טפסים

ניתן לממש משכנתא על מקרקעין של חייב וכן משכון על זכויות של חייב במקרקעין באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמחזיק בשטר משכון או בשטר משכנתא על מקרקעין, המתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים:
 1. המקרקעין אינם משמשים כדירת מגורים.
 2. החוב, שעבורו מושכנו המקרקעין, לא נפרע ועבר המועד לפירעונו.

למי ואיך פונים

 1. שטר המשכנתא.
 2. תצהיר המכיל את כל העובדות הרלוונטיות לבקשה כולל את פירוט החוב.
 3. ייפוי כוח של עורך דין (אם בעל המשכנתא מיוצג על-ידי עורך דין).
 • הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, (או מינימום 93 ₪) בצירוף אגרת פרוטוקול בגובה 23 ₪ (נכון ליוני 2015).

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה למימוש המשכון או המשכנתא, לאחר הגשת הבקשה לביצוע, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל לחייב אזהרה, שבה ייכללו פרטי שטר המשכנתא.
 • באזהרה יפורט שאם החוב לא ייפרע בתוך 20 ימים מהמועד שבו הומצאה האזהרה לחייב או תוך מועד קצר יותר (אם יש טעמים מיוחדים לכך, ובמקרה כזה יש לרשום אותם), יינקטו הליכים למכירת המקרקעין.
 • במהלך התקופה הכתובה באזהרה יכול החייב לבחור באחת משלוש אפשרויות:

ערעור

 • אדם שרואה עצמו כנפגע מהחלטה של לשכת ההוצאה לפועל בכל הקשור להגשת בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר, יכול לערער או להגיש בקשת רשות ערעור בהתאם לחוק:

חשוב לדעת

 • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל