הקדמה:

המדינה מסייעת לאבות שהם הורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון מעונות יום ומשפחתונים לילדיהם
הסיוע ניתן לנרשמים במעונות או משפחתונים המוכרים על-ידי המדינה


כדי לעודד את שילובם של הורים בשוק העבודה, המדינה מסייעת במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

שימו לב
החל מ-01.11.2021 יחולו תנאים חדשים להשתתפות המדינה בשכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב
 • בין היתר, תקבע רשימת קריטריונים שכל אחד מההורים יהיה צריך לעמוד באחד מהם, ותבוטל הזכאות לבת זוגו של מי שלומד לימודים תורניים ולבת זוג של פנסיונר. כמו כן, תורחב זכאותו של הורה נכה המקבל קצבה מגורם ממשלתי ושל הורה המקבל הבטחת הכנסה. ניתן לראות את מבחני התמיכה המלאים לשנת תשפ"ב באתר הממשלתי.
 • לקראת כניסתם של התנאים לתוקף נעדכן את המידע המלא בדף זה.

מי זכאי?

אב עובד

 • אב העובד לפחות 24 שעות שבועיות.
 • אב העובד לפחות 20 שעות שבועיות, ויש לו שלושה ילדים או יותר במעון או במשפחתון.
 • אב בשנת שבתון – אם בתקופה שקדמה לשנת השבתון הוא עמד באחד מהתנאים שצויינו לעיל.
 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות.

אב לומד

 • אב הלומד בהיקף של 24 שעות שבועיות ומעלה באחד ממסלולי הלימודים הבאים:
 1. קורס להכשרה מקצועית בפיקוח ממשלתי
 2. אולפן לעולים חדשים
 3. לימודים לתואר ראשון מוכר במוסד אקדמי מוכר - בתוכנית מלאה
 4. לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה - בתוכנית מלאה
 5. לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי במוסד המוכר על-ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על-ידי משרד החינוך
 • אב הלומד לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה, בהתקיים כל התנאים הבאים:
 1. הלימודים הם בהיקף של 3 קורסים לפחות בסמסטר
 2. הקורסים הנלמדים מזכים בנקודות זכות לתואר
 3. משך תקופת זכאותו לתמיכה לא תעלה על שלוש שנים
 • אב העובד לפחות 24 שעות שבועיות ולומד בתוכנית חלקית לפחות 10 שעות לימוד שבועיות, באחד מהמסלולים:
 1. לימודי תואר ראשון מוכר במוסד אקדמי מוכר
 2. לימודים המוכרים על-ידי משרד החינוך לצורך תעודת הוראה
 3. לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי במוסד המוכר על-ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע או על-ידי משרד החינוך
 4. לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של קורס אחד לפחות בסמסטר
 • אב הלומד לתואר שני מוכר או תואר מתקדם יותר במוסד אקדמי מוכר, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 1. הוא לומד בהיקף של 10 ש"ש לפחות ועובד 24 ש"ש לפחות
 2. הוא עוסק בעבודת מחקר במסגרת מלגה בהיקף של 24 ש"ש לפחות
 • לאב המחויב בשעות התנסות מעשית (בתשלום או בלעדיו) כתנאי לקבלת תואר אקדמי, יצורפו שעות אלו לסך שעות הלימוד. לשם כך עליו להגיש אישור לימודים הקובע כי שעות אלו נדרשות לקבלת התואר.
 • הזכאות מותנית במבחן הכנסות.

אב שהוא עולה חדש

 • האב הוא עולה חדש הנמצא בארץ עד שנתיים מיום עלייתו ארצה - בעת פתיחת שנת הלימודים. הזכאות מותנית במבחן הכנסות.
 • אב שהוא עולה חדש מאתיופיה, השוהה במרכז קליטה, וילדיו שוהים במעונות שבמרכז הקליטה, יהיה זכאי להשתתפות משרד הקליטה ומשרד הכלכלה, בהתאם לדרגה 2 בטבלת שכר הלימוד - ללא תלות במבחן הכנסות. יש לקבל מסמך ממשרד הקליטה בו מופיעים כל פרטי הילדים הרלוונטיים לסיוע.

אב שהוא תושב חוזר

 • האב צריך לענות על שני התנאים:
 1. הוא נמצא בשנה הראשונה לחזרתו ארצה - בעת פתיחת שנת הלימודים.
 2. הוא רשום כדורש עבודה בשירות התעסוקה או במשרד הקליטה.

חשוב לדעת

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים