בשנת תשפ"ד חג פורים חל ביום ראשון י"ד באדר ב' 24.03.2024, שושן פורים חל ביום שני ט"ו באדר ב' 25.03.2024 וצום תענית אסתר חל ביום חמישי י"א באדר ב' 21.03.2024 (הוקדם)
כל אחד משלושת המועדים האלה נחשב ליום בחירה
דף זה מרכז זכויות שונות הקשורות לחג
במקומות עבודה שיש בהם הסכם אישי/קיבוצי או נוהג שמיטיב עם העובדים יותר מהחוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק


דף זה נועד לסייע בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות שקשורות למועדים פורים, שושן פורים ותענית אסתר.

 • חג פורים מצוין על ידי היהודים בחודש אדר. ברוב המקומות חוגגים את פורים בי"ד באדר. בערים מוקפות חומה מתקופת יהושע בן נון (כגון ירושלים) מציינים את שושן פורים בט"ו באדר.
 • ברוב מקומות העבודה ימי החג לא נחשבים כימי שבתון. עם זאת, יש מקומות עבודה שבהם מוציאים את כל העובדים לחופשה מאורגנת בימי החג.

עבודה וחופשה בערב החג

 • ערב החג הוא יום עבודה רגיל, אולם במקומות מסוימים הוא יום עבודה מקוצר שעובדים בו בין 5 ל-7 שעות עבודה בהתאם להסכמים הקיבוציים, להסכמים עם העובדים או בהתאם לנהגים המקובלים במקום העבודה.
דוגמה

עבודה בחג או במהלך תענית אסתר

 • חג פורים, שושן פורים ותענית אסתר לא נחשבים לימי מנוחה.
 • העובדים לא זכאים להיעדר מהעבודה במהלך החג או התענית.
 • עם זאת, עובדים יכולים לצאת לחופשה ביוזמתם או ביוזמת המעסיק במקרים שיפורטו.

חופשה בחג או במהלך תענית אסתר

יום בחירה

 • פורים, שושן פורים ותענית אסתר נחשבים לימי חופשה לבחירה.
 • המשמעות היא שעובדים רשאים לבחור כל אחד מהמועדים הללו כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, כאשר למעסיק אסור לסרב לחופשה במועד זה.
 • עובדים שלא ניצלו את מלוא 2 ימי הבחירה במהלך השנה רשאים לבחור יום נוסף מבין מועדים אלה כיום בחירה ולצאת לחופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, מבלי שהמעסיק יוכל לסרב לכך.
 • לשם מימוש הזכאות, על העובדים לפנות למעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתם לצאת לחופשה.
 • על המעסיק לאשר את הבקשה, בתנאי שהעובדים טרם ניצלו את ימי הבחירה שלהם מאז תחילת השנה (מינואר).
 • עובדים שכבר ניצלו את ימי הבחירה יכולים לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה בכל אחד מהמועדים הללו. בניגוד ליום חופשה לבחירה, המעסיק לא חייב להיעתר לבקשת העובד/ת, אך עליו לשקול אותה ואם הוא מסרב, עליו לנמק זאת בטעמים הגיוניים וסבירים.
 • במגזר הציבורי ועל פי הסכמים קיבוציים שונים, עובדים רשאים להיעדר בתשלום בימי הבחירה, בנוסף לימי החופשה השנתית.
 • למידע נוסף על ימי בחירה ראו: ימי חופשה לבחירה.

חופשה ביוזמת המעסיק

 • מעסיק רשאי לקבוע מתי העובדים יצאו לחופשה.
 • המעסיק רשאי להחליט כי במהלך החג או התענית העובדים יצאו לחופשה (במקרה כזה החופשה היא על חשבון ימי החופשה השנתית שצברו העובדים).
 • על המעסיק להודיע על כך לעובד/ת מבעוד מועד.

חופשה "כפויה" מרוכזת במהלך החג והתענית

 • מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך החג או התענית ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית (חופשה מרוכזת).
 • כמו כן רשאי המעסיק להוציא עובד מסוים או את כל העובדים לחופשה ארוכה יותר שבתוכה נכללים גם ימי החג והתענית.
 • אם מספר ימי החופשה (כולל ימי המנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
 • יש לוודא כי לעובד יש מספיק ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • מעסיק המעוניין להוציא לחופשה עובדים שאין לזכותם מספיק ימי חופשה לניצול (הן בחופשה מרוכזת לכל העובדים והן בחופשה לעובד/ת ספציפי/ת), רשאי לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה.
  2. להוציאם לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצברו בעתיד.
  3. להוציאם לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובדים מעוניינים לצאת לחופשה באותו מועד והם נתנו לכך את הסכמתם.
 • עובדים שמעוניינים לצאת לחופשה במועד מסוים ואין להם מספיק ימי חופשה צבורים, רשאים, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצברו וזאת על חשבון ימי חופשה שיצברו בעתיד או כחופשה ללא תשלום.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.

תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג

 • יום חופשה במהלך החג או התענית דינו כיום חופשה מלא.
 • עובדים שיצאו לחופשה במהלך החג או התענית, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).

ניכוי ימי החופשה

 • ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם עבור כל אחד מהימים שבהם שהה בחופש. להרחבה ראו חופשה שנתית.

מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי

פורים ושושן פורים

 • מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי אינם זכאים להיעדר מהשירות במהלך חג פורים או שושן פורים.

תענית אסתר

 • מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי, שהם יהודים הצמים בתענית אסתר, רשאים להיעדר מחצי יום עבודה.
 • היעדרות של יום מלא במועדים אלה תיחשב כיום חופשה ותיגרע מימי החופשה השנתית.
 • מתנדבים שאינם יהודים וכן מתנדבים יהודים שאינם צמים, אינם זכאים להיעדר מהשירות במהלך התענית.
 • להרחבה ראו חופשות חגים למתנדבי שירות לאומי-אזרחי.

מתייצבים בשירות התעסוקה

שינויים במועדי תשלום קצבאות ודיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי נוהג להקדים את התשלום של קצבאות שבמועד התשלום המקורי שלהן, או בסמוך לו, חל חג.
 • כמו כן, לרגל חג עשויים לחול שינויים במועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאיים ולמעסיקים.
 • ללוח שנה המפרט את מועדי תשלום הקצבאות ומועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים