הקדמה:

עובד הזכאי לפיצויי פיטורים והפיצויים לא שולמו לו על-ידי המעסיק בתוך 15 יום מהמועד שבו היו אמורים להיות משולמים עשוי להיות זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים
פיצויי הלנת פיטורים עשוי להסתכם ב-20% מסכום פיצויי הפיטורים עבור כל חודש איחור
בית הדין האזורי לעבודה רשאי להפחית את שיעור הפיצוי


עובד הזכאי לפיצויי פיטורים והפיצויים לא שולמו לו על-ידי המעסיק בתוך 15 יום מהמועד שבו היו אמורים להיות משולמים עשוי להיות זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

 • מי שזכאי לקבל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מתוך הביטוח הפנסיוני או מתוך קופת גמל אחרת שאליה שילם המעסיק את הפיצויים במהלך תקופת העבודה, עשוי להיות זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל רק אם המעסיק לא הודיע לקופת הגמל בכתב, בתוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם.
 • יחד עם זאת, על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה אם המעסיק המציא לעובד טופס 161 ושילם את הפיצויים תוך זמן סביר , העובד לא יהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים, גם אם חלפו 15 יום מסיום עבודתו. למידע נוסף אודות פסק הדין לחצו כאן.
 • מכוח הפסיקה חלים פיצויי הלנה גם על פיצויי פיטורים מכוח הסכם ופיצויי פיטורים עודפים המשולמים מעבר לעילות שבחוק.

שיעור הפיצויים

 • אם פיצויי הפיטורים שולמו בתקופה שבין היום ה-16 ליום ה-30 מהמועד שבו היו אמורים להיות משולמים - יסתכמו הפיצויים בהפרשי הצמדה לתקופה שבין המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו בפועל;
 • אם שולמו פיצויי הפיטורים לאחר היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם - יסתכמו פיצויי הפיטורים בהפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו, בתוספת 20% על הסכום הכולל (פיצויי הפיטורים + הפרשי ההצמדה) עבור כל חודש שבו לא שולמו פיצויי הפיטורים. עבור חלק מחודש תשולם תוספת ה-20% האמורה באופן יחסי.
 • המעסיק רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצויי ההלנה סכום של חוב שחייב העובד למעסיק או סכום שהמעסיק חייב או זכאי לנכותו מפיצויי הפיטורים.

הפחתת הפיצויים

 • בית הדין לעבודה רשאי להפחית או לבטל פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בהתקיים אחד מאלה:
  • טעות כנה של המעסיק.
  • נסיבה שלמעביד לא הייתה שליטה עליה. - לדוגמה, כשהמעסיק פנה במועד לחברת הביטוח כדי לקבל דו"ח בדבר היתרות הצבורות של העובד כדי להנפיק טופס 161, אך חברת הביטוח הנפיקה דו"ח שגוי והמעסיק היה צריך לערוך בירורים נוספים אשר הובילו לכך שפיצויי הפיטורים שולמו באיחור. (לקריאת פסק דין בנושא ראו כאן).
  • חילוקי דעות בדבר עצם החוב שיש בהם ממש, ובלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו.
  • חילוקי דעות בדבר עצם הזכות לפיצויי פיטורים שיש בהם ממש - בית הדין מוסמך להפחית או לבטל את פיצויי ההלנה אף אם היו חילוקי דעות באשר לסכום פיצויי הפיטורים ובלבד שמדובר בחילוקי דעות של ממש.
  • חילוקי דעות בדבר המועד שבו נפסקו יחסי עובד מעביד.
  • העובד (או העיזבון שלו, אם הוא נפטר) לא מסר למעסיק לפי דרישתו פרטים הנוגעים לעובד או לזכאי ואשר דרושים לעניין קביעת הזכות לפיצויי הפיטורים או שיעורם.
הערת עריכה
הסתרתי בולט כי לא הבנתי מה כתוב בו. האם "לא היתה כוונה למעסיק להלין את השכר" זו עוד אחת מהנסיבות שבהן אפשר להפחית את הפיצויים? כמו כן המשפט הבא כלל לא מובן. "לבית הדין יש סמכות להפחית את פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, גם אם המעסיק לא הוכיח את אחת העילות להפחתה המצוינות למעלה, אך היעדר אחת העילות הנ"ל מהווה שיקול משמעותי שעה שבית הדין מפעיל את סמכותו."
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:14, 23 בינואר 2019 (IST)
 • בית הדין יכול להפעיל שיקול דעת ולהפחית את הפיצויים תוך התחשבות בגובה הפיצוי, למשל אם מדובר בפיצויים מוגדלים מכוח הסכם עשוי בית הדין להקל עם המעסיק ולהפחית את הפיצוי.
אזהרה
ככלל, קשיים כלכליים של המעסיק אינם יכולים להוות הצדקה להפחתת פיצויי ההלנה, למעט מקרים חריגים.
 • למידע נוסף אודות הפחתת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים ראו בפסק הדין עע (ארצי) 394/99 .

מי זכאי?

 • עובד (או העיזבון שלו במקרה שהעובד נפטר) העונה לפחות על אחד מהתנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות אמורה להינתן באופן אוטומטי.
 • מעסיק שאיחר בתשלום פיצויי הפיטורים צריך להוסיף להם את פיצויי הלנת הפיטורים ולהעבירם לידי העובד.
 • אם המעסיק לא עושה זאת, ניתן להגיש נגדו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

התיישנות

 • אם לא שולמו פיצויי הפיטורים התיישנות פיצויי הלנת פיצויי פיטורים תיהיה לאחר שנה מהמועד בו הולנו פיצויי הפיטורים.
 • אם שולמו פיצויי הפיטורים, מועד ההתיישנות של פיצויי הלנת פיצויי פיטורים יוקדם ויהיה 60 ימים ממועד קבלת פיצויי הפיטורים.
 • מועד ההתיישנות הוא המועד המוקדם מבין האפשרויות שלעיל.

חשוב לדעת

 • פיצויי הלנת פיצויי פיטורים נחשבים לחלק מפיצויי הפיטורים, לכל דבר ועניין, למשל לצרכי ניכוי מס הכנסה.

פסקי דין

חקיקה ונהלים