פנסיה צוברת היא פנסיה המשולמת בעקבות צבירה של כסף על-ידי העמית (החוסך) בקרן פנסיה, בביטוח מנהלים או בקופת גמל
גובה קצבת הפנסיה החודשית שתשולם לחוסך תיקבע על פי הסכומים שצבר והרווחים שסכומים אלה הניבו וכן על סמך חישובים אקטוארים שונים

פנסיה צוברת היא פנסיה המשולמת בעקבות צבירה של כסף על ידי החוסך בקרן פנסיה, בבביטוח מנהלים או בקופת גמל.

  • צבירת הסכומים נעשית על-ידי ניכוי סכום כסף ממשכורתו של העובד והפרשה של כסף מצד המעביד. למידע על גובה ההפרשות ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים.
  • במקרה שמדובר בעצמאי, צבירת הכספים נעשית באמצעות סכומים שהוא מפקיד בקרן הפנסיה, בקופת הגמל או בביטוח המנהלים.
  • גובה קצבת הפנסיה החודשית שמשולמת לחוסך בעת פרישתו מעבודה, מתבססת ומחושבת על פי הסכומים שצבר בקרן הפנסיה, כולל הרווחים שהסכומים הניבו, וכן על סמך מקדם המרה וחישובים אקטוארים נוספים. (בניגוד לפנסיה התקציבית, שבה צברו העמיתים שני אחוזי זכות לפנסיה בכל שנת עבודה, וקצבת הפנסיה חושבה על בסיס משכורת העמית בסמוך לפרישה או על בסיס המשכורת במשך תקופת הצבירה, ושולמה מתוך תקציב המעסיק).
  • בישראל סוגי חסכונות אחדים לפנסיה צוברת:
  • בפנסיה צוברת מאפשרות קרנות הפנסיה, קופות הגמל וחברות הביטוח, המנהלות את פוליסות ביטוח המנהלים, לחוסך לבחור בין אפיקי השקעה בהתאם לתוכניות ולרצונותיו או צרכיו של החוסך. למידע נוסף ראו בחירת מסלול ההשקעה של כספי הביטוח הפנסיוני.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.