אלמנים/ות של ניצולי שואה או נכי המלחמה בנאצים, אשר היו זכאים החל משנת 2017 למענק רבעוני בסך 2,500 ₪, זכאים החל מאפריל 2018 לקצבה חודשית
הזכאים הם אלמנים/ות של ניצולי שואה או נכי המלחמה בנאצים שנפטרו לפני יום 01.06.2011 וערב פטירתם היו זכאים לתגמולים חודשיים או להטבות מהמדינה (שאינם מענק שנתי)
הקצבה משולמת על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה והיא עומדת על 2,000 ₪ לחודש, כל עוד האלמן/נה לא נישאו מחדש
הקצבה החודשית הנה במקום המענק הרבעוני ששולם בעבר
 • אלמן או אלמנה של ניצולי שואה או נכי המלחמה בנאצים, אשר היו זכאים בשנת 2017 למענק רבעוני בסך 2,500 ₪ מהרשות לזכויות ניצולי השואה זכאים, החל מאפריל 2018, לקצבה חודשית בסך 2,000 ₪, כל עוד לא נישאו בשנית.
 • הזכאים הם אלמנים/ות של ניצולי שואה או נכי המלחמה בנאצים שנפטרו לפני יום 01.06.2011 וערב פטירתם היו זכאים לתגמולים חודשיים או להטבות מהמדינה (שאינם מענק שנתי).
 • הקצבה החודשית בסך 2,000 ₪ לחודש היא במקום המענק הרבעוני ששולם בשנת 2017.

מי זכאי

תהליך מימוש הזכאות כאשר ניצול השואה נפטר לפני יום 01.06.2014

 • לצורך קבלת הקצבה בסך 2,000 ₪, החל מחודש אפריל 2018, יש למלא טופס טופס בקשה לקבלת קצבה לאלמנ/ה של ניצול שואה או של נכה מלחמה בנאצים. ולשולחו ל רשות לזכויות ניצולי השואה באחד מהדרכים הבאות:
  • בדואר- לכתובת: בנין נצבא רח' יצחק שדה 17, ת"ד 57380 תל אביב, מיקוד 6157302.
  • בפקס-פקס מספר 03-5682618
  • בדוא"ל -לכתובת
 • על המבקש לציין בטופס הבקשה את פרטי חשבון הבנק שלו ולצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • המחאה מקורית מבוטלת (צ'יק) או צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר ע"י הבנק.
  • אם קיים אפוטרופוס כללי/רכוש, נא לצרף צו מינוי אפוטרופוס מעודכן.
 • רצוי להגיש את טופס הבקשה בהקדם שכן הזכאות לקצבה תחל החל מ-1 בחודש שבו תוגש הבקשה. ולא לפני חודש אפריל 2018
 • מי שקיבל בעבר מענק רבעוני מהרשות לזכויות ניצולי השואה בשל היותו אלמן/נה של ניצול שואה כאמור אינו נדרש להגיש בקשה, והוא יחל לקבל את הקצבה באופן אוטומטי, החל מחודש אפריל 2018. (הקצבה תשלום בתחילת חודש מאי 2018).
 • למידע נוסף ולבירורים, ניתן לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה בטל' מס' 03-5682651 או *5105 .

הטבות נוספות לזכאים לתגמול שאירים

 • אלמן/נה של ניצול שואה כאמור המקבל תגמול שאירים זכאי/ת לבקש הלוואה לאחת המטרות הבאות: רכישת רכב רפואי, טיפול רפואי (כולל טיפולי שיניים), רכישת דירה, שכר דירה, שיפוצים, נישואי בן/בת או שיקום. לפרטים נוספים ראו הלוואות לניצולי שואה.

חשוב לדעת

 • אלמנים/ות של ניצולי שואה אשר נפטרו החל מיום 01.06.2011 והוכרו ערב פטירתם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, או הוכרו כנכי המלחמה בנאצים, זכאים במשך 36 חודשים לתגמול החודשי שקיבל הניצול. לאחר תום 36 החודשים זכאים האלמנים/ות כאמור לגמלה חודשית בסך 2,000 ₪, כל עוד לא נישאו.
 • אלמן/נה של ניצולי שואה אשר נפטרו החל מיום 01.06.2014 וקיבלו בחייהם גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או קצבה מ ועידת התביעות ובנוסף הטבות לפי חוק ההטבות, זכאים במשך 36 חודשים לתגמול החודשי שקיבל הניצול, ולאחר תום 36 החודשים זכאי/ת האלמן/נה כאמור, לגמלה חודשית בסך 2,000 ₪ למשך כל החיים, כל עוד לא נישא/ה מחדש.
 • אלמן/נה של ניצולי שואה כאמור שנפטרו בתקופה שבין יום 01.06.2011 ליום 30.05.2014 זכאים לגמלה חודשית קבועה בסך 2,000 ₪, רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2014.
 • הגדרת בן או בת הזוג כוללת גם ידוע או ידועה בציבור של ניצול השואה.
 • כדי להיות מוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, כידוע/ה בציבור, יש לפנות בכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה, ולהמציא מסמכים אשר יש בהם כדי להעיד על היות בני הזוג ידועים בציבור, כגון:
  • תצהירי עדים
  • הסכם חיים משותפים
  • אישורים על ניהול חיים משותפים כגון נסח טאבו, אישור על חשבון בנק משותף, הסכם שכירות
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי / קרן פנסיה - אם המוסד לביטוח לאומי הכיר בבני הזוג כידועים בציבור לאחר מות הניצול, יש להמציא החלטה זו.
  • החלטה שיפוטית, אם קיימת
  • כל מסמך אחר שיש בו כדי לתמוך בטענה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.
 • ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות